Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Motoryzacyjne skażenie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCNI-26-MSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Motoryzacyjne skażenie środowiska
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+ ; C 4/+ ; L 6/+; Razem: 22

Przedmioty wprowadzające:

Silniki pojazdów mechanicznych/ wymagania wstępne: znajomość ogólnej budowy silników, podstaw teoretycznych ich działania, dynamiki pracy silników oraz procesów zachodzących w silnikach i ich układach.

Termodynamika techniczna/ wymagania wstępne: znajomość procesów przetwarzania energii, uwarunkowania tych procesów, podstaw teoretycznych procesów spalania i wymiany ciepła,

Urządzenia elektryczne pojazdów/ wymagania wstępne: znajomość budowy i działania układów zapłonowych silników oraz układów wspomagających ich rozruch,


Programy:

VI semestr studiów / Mechanika i budowa maszyn / Pojazdy samochodowe i specjalne, Mechatronika i diagnostyka samochodowa

Autor:

dr inż. Mirosław Karczewski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /12

2. Udział w laboratoriach /6

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /4

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 9,6

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 9

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 4

7. Udział w konsultacjach / 3,3

8. Przygotowanie do zaliczenia / 8,8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 56,7 / 2,5 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+3.+7. = 25,3 / 1,0 pkt ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2.+3.+5.+6. = 23 / 1,5 pkt ECTS


Skrócony opis:

Wpływ motoryzacji na środowisko i metody jego ochrony. Spalanie w silnikach i jego efekty. Metody i techniki pomiarów emisji toksycznych składników spalin. Metody zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin. Systemy diagnozowania układów neutralizacji spalin. Wibracje i hałas w motoryzacji. Ekologiczne napędy pojazdów. Paliwa alternatywne do silników spalinowych.

Pełny opis:

Wykład / wykorzystanie prezentacji oraz tablicy

1. Spalanie w silnikach i jego efekty - Spalanie paliw węglowodorowych. Kinetyka reakcji spalania i dysocjacja termiczna. Przebieg spalania i jego wpływ na emisje składników toksycznych. Hałas spalania. Produkty spalania i ich działanie toksyczne.Paliwa alternatywne do silników spalinowych / 2 godziny.

2. Metody i techniki pomiarów emisji toksycznych składników spalin - Podstawy prawne pomiarów emisji toksycznych składników spalin (testy, procedury, limity). Wymagania globalne (CARB, EPA, EU, JC). Testy badawcze silników samochodów lekkich. Testy badawcze samochodów ciężkich / 2 godziny.

3. Metody zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin - Recyrkulacja spalin. Ogólna budowa i zasada działania reaktorów katalitycznych. Reaktory utleniające. Reaktory trójfunkcyjne. Reaktory redukujące. Reaktory selektywne i akumulacyjne. Filtry spalin. Systemy neutralizacji spalin do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Rozwiązania układów zmniejszenia udziałów toksycznych składników spalin. Ekologiczne napędy pojazdów. / 4 godziny.

4. Systemy diagnozowania układów neutralizacji spalin - Rodzaje i rozmieszczenie czujników w układach neutralizacji spalin. Czujniki ciśnienia i temperatury. Zasada działania czujników składu spalin. Sondy lambda. Czujniki tlenków azotu / 2 godziny.

5. Wibracje i hałas w motoryzacji - Hałas zewnętrzny i wewnętrzny pojazdu. Parametry drgań i hałasu. Źródła drgań i hałasu. Wpływ wibracji na organizm człowieka. Wpływ hałasu na człowieka Urządzenie do pomiarów drgań i hałasu.. Rozwiązania ekranów akustycznych. Elementy tłumiące drgania / 2 godziny.

Ćwiczenia / praktyczne zapoznanie z budową i zasadami działania układów neutralizacji splin przy wykorzystaniu modeli, elementów stanowisk badawczych, analizatorów spalin i filmów wideo.

1. Rodzaje i budowa stanowisk badawczych. Techniki pomiarów CO, HC, NOx oraz PM. Rozwiązania analizatorów spalin / 2 godziny.

2. Rozwiązania układów zmniejszenia udziałów toksycznych składników spalin / 1 godzina.

3. Podsumowanie wykładanego materiału. Sprawdzian pisemny / 1 godzina

Laboratoria / wykonywanie pomiarów w warunkach rzeczywistych

1. Pomiar zadymienia spalin różnymi metodami / 2 godziny.

2. Pomiar hałasu komunikacyjnego. Pomiar drgań / 2 godziny.

3. Wpływa warunków pracy silnika na skład spalin i emisje składników toksycznych / 2 godziny.

Literatura:

podstawowa:

Jerzy Merkisz: Ekologiczne problemy silników spalinowych. WPP, Poznań 1998

Maciej Bernhardt i inni: Motoryzacyjne skażenia powietrza. WKiŁ, Warszawa1976

Jan Gronowicz: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. WITE, Radom 2004

uzupełniająca:

Zdzisław Chłopek: Ochrona środowiska. WKŁ , Warszawa 2002

J. Merkisz, S. Mazurek: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych. WKŁ , Warszawa 2007

Regulaminy 15, 24, 49, 85 EKG ONZ,

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony środowiska w budowie maszyn, zwłaszcza w zakresie technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników, gospodarki odpadami oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii./ K_W16;

W2 / Zna typowe technologie inżynierskie ma orientację w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych budowy maszyn i urządzeń technicznych. / K_W21;

U1 / Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania, ocenić rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w zakresie mechaniki i budowy maszyn. / K_U18;

K1 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechanika, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. / K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych ze sprawdzianów ustnych.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wiadomości i ocen za sprawozdania z wykonanych pomiarów.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie ocen pozytywnych z ćwiczeń i laboratoriów.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

efekty W1, W2 - weryfikowane są podczas ćwiczeń i sprawdzianu pisemnego;

efekty U1 - sprawdzane są podczas ćwiczeń;

efekty K1 - sprawdzane są podczas ćwiczeń i laboratoriów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)