Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMLWSM-53-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/- ; C/- ; L/-; - sem/30; - proj/- ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Ujęte w planie studiów

Programy:

III sem/ Mechanika i budowa maszyn / Logistyka wojskowa

Autor:

dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /0

2. Udział w laboratoriach /0

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /0

4. Udział w projektach /0

5. Udział w seminariach /30

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 30

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu (1+2+3+4+5) / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 12

14. Udział w egzaminie / 0

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta (Ʃ poz. 1÷13) 76,5 / 30 = 2,55 = 3,0 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli (Ʃ poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 34,50 / 30 = 1,15 = 1,0 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym (Ʃ poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 60 / 30 = 2,0 = 2,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Organizacja i przebieg dyplomowania. Dokumenty normujące tok dyplomowania. Rola kierownika pracy oraz konsultanta. Seminaria dyplomowe, obrona wewnętrzna i egzamin dyplomowy. Tematyka i rodzaje prac wykonywanych w poszczególnych Zespołach Naukowych. Zasady doboru literatury i umiejętność jej wykorzystania w pracy magisterskiej. Sporządzanie notatek. Ogólne zasady opracowywania: biogramów i życiorysów, ofert pracy, Curriculum Vitae. Przygotowanie prezentacji komputerowej. Wynalazki

i patenty. Zagadnienia prawne. Wymagania stawiane pracom dyplomowym. Kryteria oceny pracy. Przygotowanie i przedstawienie przez studentów przyjętej koncepcji realizacji tematu pracy dyplomowej. Wystąpienia dyplomantów – wskazanie celu i zakresu realizacji pracy. Prezentacja

i dyskusja przyjętych sposobów rozwiązania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej. Przeglądy zakładowe postępów realizacji prac dyplomowych.

Pełny opis:

Seminaria / bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie wiadomości, wymiana zdań między nauczycielem i studentami oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

1. Organizacja i przebieg dyplomowania. Dokumenty normujące tok dyplomowania. Rola kierownika pracy oraz konsultanta. Udział innych osób w realizacji prac magisterskich. Seminaria dyplomowe, obrona wewnętrzna i egzamin dyplomowy. Prace dyplomowe – zalecenia i wskazówki metodyczne – 4 godziny.

2. Tematyka prac w poszczególnych Zespołach. Rodzaje prac wykonywanych w Zespołach Naukowych. Możliwości kadrowe oraz sprzętowe laboratoriów i pracowni – 4 godziny.

3. Zasady doboru literatury i umiejętność jej wykorzystania w pracy magisterskiej. Sporządzanie notatek – 2 godziny.

4. Ogólne zasady opracowywania: biogramów i życiorysów, ofert pracy, Curriculum Vitae. Przygotowanie prezentacji komputerowej – 4 godziny.

5. Wynalazki i patenty. Zagadnienia prawne – 2 godziny.

6. Wymagania stawiane pracom dyplomowym. Kryteria oceny pracy dyplomowej – 2 godziny.

7. Przygotowanie i przedstawienie przez studentów przyjętej koncepcji realizacji tematu pracy dyplomowej. Wystąpienia dyplomantów – wskazanie celu i zakresu realizacji pracy, przyjęta metoda i metodyka – 2 godziny.

8. Prezentacja i dyskusja przyjętych sposobów rozwiązania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej. Przeglądy zakładowe postępów realizacji prac dyplomowych – 10 godzin.

Literatura:

podstawowa:

• K. Baczewski, St. Ochwat: Zasady realizacji prac dyplomowych w Wydziale Mechanicznym WAT (Sygnatura S-53709), 1997r.

• B. Osuchowska: Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika. Wyd. PTWK, Warszawa, 1988r.

• A. Wiszniewski: Jak przekonująco mówić i przemawiać. Wyd. Text, Warszawa, Wrocław, 1999r.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania, budowy, konstrukcji i zasad funkcjonowania części maszyn (w tym ich zastosowania w pojazdach i maszynach) K_W06.

W2 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie pojazdów i maszyn w tym wiedzę

w zakresie techniki samochodowej, mechaniki i bezpieczeństwa ruchu drogowego. /K_W08.

W3 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie pojazdów samochodowych

i specjalnych, maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, mechatroniki

i diagnostyki samochodowej, technik komputerowych w inżynierii mechanicznej oraz urządzeń i zastosowań produktów naftowych./K_W09.

W4 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metrologii i systemów pomiarowych, zna i rozumie metody pomiaru i podstawowe wielkości charakteryzujące elementy i układy mechaniczne oraz elektryczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy systemów pomiarowych. /K_W18.

W5 / Zna typowe technologie inżynierskie ma orientację w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych budowy maszyn i urządzeń technicznych / K_W21.

W6 / Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystaćz zasobów informacji patentowej. /K_W25

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie/ K_U01.

U2 / Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych./ K_05

U3 / Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości fizycznych (mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych) oraz symulacje komputerowe zmian wartości w funkcji przyjętych zmiennych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski / K_U08.

U4 / Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne./ K-U09.

U5 / Ma przygotowanie niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz innych zajmujących się, eksploatacją i badaniami oraz stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z tą pracą / K_U16

U6 / Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania, ocenić rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w zakresie mechaniki i budowy maszyn. / K_U18

K1 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy), potrafi inspirować

i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobistych

i innych osób. / K_K01

K2 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (moderatora, członka), ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

• warunkiem koniecznym do zaliczenia jest przedstawienie projektu prezentacji i referatu obejmującego tematykę pracy dyplomowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)