Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMLWSI-54-TT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika techniczna
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/x ; C 10/+ ; L 6/z; Razem: 40

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw fizyki, jednostek miar, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.

Matematyka / wymagania wstępne: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień technicznych, technologicznych i zjawisk fizycznych.


Programy:

IV semestr studiów / Mechanika i budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

Dr inż. Kazimierz KOLIŃSKI

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /24

2. Udział w laboratoriach /6

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /10

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 19

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 9

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10

7. Udział w konsultacjach / 6

8. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia / 16

9. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 100 / 3,5 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+3.+7.+9. = 48 / 1,5 pkt ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2.+3.+5.+6. = 35 / 1 pkt ECTS


Skrócony opis:

Stan termodynamiczny. Pierwsza i druga zasada termodynamiki. Właściwości gazów rzeczywistych. Właściwości i przemiany pary wodnej. Termodynamika procesów spalania. Wymiana i przewodzenie ciepła. Obiegi porównawcze silników tłokowych, turbinowych i sprężarek. Termodynamika przepływu ściśliwego. Chłodziarki i pompy ciepła. Urządzenia klimatyzacyjne.

Pełny opis:

Wykład / wykorzystanie prezentacji oraz tablicy

1. Stan termodynamiczny / 2

2. Pierwsza i druga zasada termodynamiki / 4

3. Właściwości gazów rzeczywistych / 2

4. Właściwości i przemiany pary wodnej / 4

5. Termodynamika procesów spalania / 2

6. Wymiana i przewodzenie ciepła /2

7. Obiegi porównawcze silników tłokowych, turbinowych i sprężarek / 2

8. Termodynamika przepływu ściśliwego / 2

9. Chłodziarki i pompy ciepła / 2

10. Urządzenia klimatyzacyjne / 2

Ćwiczenia / zapoznanie z praktycznym rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych procesów termodynamicznych

1. Obliczenia parametrów gazu doskonałego / 2

2. Obliczenia bilansu energii układu zamkniętego i otwartego /2

3. Obliczenia parametrów przemian gazów / 2

4. Obliczenia produktów reakcji spalania / 2

5. Obliczenia wymiany i przewodzenia ciepła /2

Laboratoria / wykonywanie pomiarów parametrów zjawisk termodynamicznych

1. Wzorcowanie termometrów i pomiary temperatury różnymi metodami / 2

2. Wymiana i przewodzenie ciepła / 2

3. Pomiar parametrów przepływu gazu / 2

Literatura:

podstawowa:

1. J. Walentynowicz, Termodynamika techniczna i jej zastosowania, WAT Warszawa 2010.

2. E. Kalinowski E: Termodynamika. 1994,

3. J. Panas i inni: Termodynamika. Zbiór zadań, 1987,

uzupełniająca:

1. S. Wiśniewski: Termodynamika techniczna, PWN Warszawa 1980,

2. J. Szargut: Termodynamika techniczna, WPŚl Gliwice 2005,

3. W. Pudlik: Termodynamika. WPGd. Gdańsk 1998.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę akustykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę laserów, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach mechanicznych oraz w ich otoczeniu / K_W02;

W2 / Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki płynów i termodynamiki technicznej oraz szczegółową w zakresie procesu spalania i wymiany ciepła / K_W14;

U1 / Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości fizycznych oraz symulacje komputerowe zmian wartości w funkcji przyjętych zmiennych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski / K_U08;

U2 / Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania, ocenić rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, systemy, procesy i usługi w zakresie mechaniki i budowy maszyn / K_U18

K2 / Ma wiadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechanika, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje/K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie ocen z wykonanych zadań rachunkowych i kolokwiów.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wiadomości i ocen za sprawozdania z wykonanych pomiarów.

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej;

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów.

efekty W1, W2 - weryfikowane są podczas ćwiczeń i egzaminu;

efekty U1, U2 - sprawdzane są podczas ćwiczeń;

efekty K1, - sprawdzane są podczas ćwiczeń i laboratoriów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)