Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniczna eksploatacja pojazdów i środków transportowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMLWSI-46-TEPST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniczna eksploatacja pojazdów i środków transportowych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 32/x ; C 8/- ; L 20/+; - sem/-; proj/- ; Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

Budowa pojazdów wojskowych/ wymagania wstępne: znajomość zasad działania i ogólnej budowy pojazdów, silników spalinowych i ich układów.

Budowa silników spalinowych i napędów hybrydowych/ wymagania wstępne: znajomość budowy i zasad działania układów silnika oraz napędów hybrydowych.

Podstawy diagnostyki / znajomość metod oceny stanu technicznego silnika

i zespołów pojazdów.


Programy:

VI / MECHANIKA I BUDOWA MASZYN / Logistyka wojskowa

Autor:

Dr hab. inż. Tadeusz Dziubak

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /32

2. Udział w laboratoriach /20

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /8

4. Udział w projektach /0

5. Udział w seminariach /0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 25,6

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 9

12. Przygotowanie do egzaminu (1+2+3+4+5) / 24

13. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 0

14. Udział w egzaminie / 2

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta:(Ʃ poz.1-14): 6,0 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli (Ʃ poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 3,0 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym (Ʃ poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 2,5 pkt ECTS


Skrócony opis:

Warunki i unormowania prawne eksploatacji pojazdów i środków transportowych. Charakterystyka systemu eksploatacji. Planowanie, organizowanie i kierowanie eksploatacją. Techniczna eksploatacja mechanizmów i układów silnika. Techniczna eksploatacja układów podwozia. Techniczna eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przechowywanie pojazdów i środków transportowych. Diagnostyczne metody oceny stanu technicznego. Badania techniczne. Ewakuacja pojazdów. Specyfika eksploatacji pojazdów i środków transportowych w różnych warunkach klimatycznych i terenowych. Eksploatacja pojazdów i środków transportowych w armiach NATO. Zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zasady bezpieczeństwa eksploatacji. Systemy informatyczne wykorzystywane w eksploatacji.

Pełny opis:

Wykład / w zależności od tematyki stosowane będą następujące typy wykładów: konwencjonalny (treść przekazywana będzie bezpośrednio

w gotowej postaci opisowej z obszernym wyjaśnieniem), problemowy (problem naukowy lub praktyczny), konwersatoryjny (fragmenty mówione połączone

z wypowiedziami słuchaczy lub zadaniami teoretycznymi czy praktycznymi).

1. Unormowania prawne eksploatacji pojazdów i środków transportowych. Planowanie i organizowanie eksploatacji.

Charakterystyka systemów eksploatacji pojazdów mechanicznych. Specyfika eksploatacji pojazdów mechanicznych w wojsku. Roczny Plan eksploatacji. Rozkaz wyjazdu / 1 godz.

2. Techniczna eksploatacja układów tłokowo-korbowego i rozrządu.

Warunki pracy i ich wpływ na intensywność zużycia elementów układów tłokowo-korbowego i rozrządu silników. Warunki sprawności technicznej układów. Charakterystyki i objawy zużycia elementów układów tłokowo-korbowego i rozrządu. Regulacja mechanizmu rozrządu. Zasady wymiany paska zębatego napędu rozrządu. Ocena szczelności przestrzeni nadtłokowej cylindrów / 2 godz.

3. Techniczna eksploatacja układu smarowania.

Zadania i warunki pracy oleju w układzie smarowania. Wpływ laków

i nagarów na pracę silnika. Warunki sprawności technicznej układu smarowania. Systemy filtracji oleju. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu smarowania / 1 godz.

4. Techniczna eksploatacja układu chłodzenia i podgrzewania.

Warunki pracy układu chłodzenia i podgrzewania silnika. Wpływ stanu cieplnego silnika na jego pracę i trwałość. Sposoby regulacji stanu cieplnego silnika. Płyny stosowane do chłodzenia silników i ich charakterystyki. Zasady użytkowania spalinowych podgrzewaczy rozruchowych. Podstawowe niesprawności eksploatacyjne układu chłodzenia i ich objawy. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układów chłodzenia i podgrzewania / 2 godz.

5. Techniczna eksploatacja układu zasilania silnika powietrzem.

Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza wokół poruszających się pojazdów. Wpływ pyłu drogowego na zużycie elementów silnika. Klasyfikacja filtrów powietrza silników pojazdów mechanicznych. Materiały filtracyjne. Filtracja powietrza w cyklonach i multicyklonach. Odsysanie pyłu. Charakterystyki filtru przegrodowego i bezwładnościowego. Warunki pracy i niesprawności eksploatacyjne przepływomierzy powietrza

Warunki pracy i zasady użytkowania turbosprężarek. Obsługiwanie techniczne filtrów powietrza / 4 godz.

6. Techniczna eksploatacja układu zasilania silnika paliwem silników

o zapłonie samoczynnym.

Warunki pracy układu zasilania paliwem. Wymagania stawiane układom zasilania paliwem. Wpływ stanu technicznego układu zasilania paliwem na proces spalania i osiągi silnika. Podstawowe niesprawności eksploatacyjne układu i ich objawy. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne elementów aparatury paliwowej silników o zapłonie samoczynnym / 2 godz.

7. Techniczna eksploatacja układu powietrznego rozruchu.

Zadania, warunki pracy i kryteria sprawności technicznej układu powietrznego rozruchu wozów bojowych. Regulacja rozdzielacza powietrza. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu powietrznego rozruchu / 2 godz.

8. Techniczna eksploatacja instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdów mechanicznych.

Warunki pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów mechanicznych. Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny akumulatorów. Zasiarczanienie i samowyładowanie akumulatora. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne akumulatorów, prądnic, alternatorów i rozruszników. Ustawianie świateł. Wykrywanie niesprawności instalacji elektrycznej / 2 godz.

9. Techniczna eksploatacja układu napędowego, mechanizmów skrętu

i hamulców pojazdów gąsienicowych.

Warunki pracy układu napędowego pojazdów gąsienicowych. Kryteria sprawności technicznej, objawy niesprawności i diagnozowanie sprzęgieł, skrzyń biegów, mechanizmów skrętu i hamulców pojazdów gąsienicowych / 2 godz.

10. Techniczna eksploatacja układu hydraulicznego sterowania

i smarowania układu napędowego czołgu PT-91 oraz gąsienicowego układu jezdnego.

Warunki pracy gąsienicowego układu jezdnego (GUJ). Napięcie gąsienic. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne GUJ. Zadania i kryteria sprawności technicznej układu hydraulicznego sterowania i smarowania (UHSiS) układu napędowego. Systemy filtracji oleju. Diagnozowanie

i obsługiwanie techniczne układu UHSiS / 2 godz.

11. Techniczna eksploatacja układu jezdnego i kierowniczego pojazdów kołowych.

Warunki pracy zawieszeń przy ruchu pojazdu w terenie. Czynniki decydujące o przyspieszonym zużyciu ogumienia. Diagnozowanie

i obsługiwanie techniczne układu jezdnego. Kryteria sprawności technicznej układu kierowniczego. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu kierowniczego / 2 godz.

12. Techniczna eksploatacja układu hamulcowego pojazdów kołowych.

Zadania i warunki sprawności technicznej układu hamulcowego. Wskaźnik skuteczności hamowania. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu hamulcowego samochodu ciężarowego / 2 godz.

13. Organizacja i wykonywanie badań technicznych pojazdów wojskowych.

Aspekty prawne badań technicznych pojazdów wojskowych. Organizacja i wykonywanie badań technicznych pojazdów wojskowych. Zakres badania technicznego. Wymagania w stosunku do wojskowych stacji kontroli pojazdów i diagnostów / 2 godz.

14. Eksploatacja układu klimatyzacji pojazdów wojskowych.

Wpływ warunków klimatycznych wewnątrz pojazdu na bezpieczeństwo ruchu i komfort kierowcy samochodu i załóg wozów bojowych. Warunki sprawności technicznej układu klimatyzacji. Systemy filtracji powietrza wlotowego do kabiny kierowcy. Obsługiwanie techniczne i diagnostyka układu klimatyzacji / 2 godz.

15. Przechowywanie wojskowych pojazdów i środków transportowych

Wpływ warunków eksploatacji na procesy korozyjne i starzeniowe pojazdów mechanicznych. Metody przechowywania. Środki ochrony czasowej. Organizacja przechowywania pojazdów mechanicznych. Obsługiwanie techniczne wykonywane przed, w czasie i po okresie przechowywania / 2 godz.

16. Specyfika eksploatacji pojazdów i środków transportowych

w różnych warunkach klimatycznych i terenowych.

Charakterystyka utrudnionych warunków eksploatacji. Wpływ niskiej temperatury otoczenia na rozruch silnika spalinowego oraz pracę układów silnika i pojazdu. Zasady eksploatacji pojazdów w warunkach zimowych, górskich, terenowych i pustynnych. Metody i środki wspomagania rozruchu silnika w niskiej temperaturze - 2 godziny.

Ćwiczenia / w zależności od tematyki stosowane będzie bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie wiadomości, wymiana zdań między nauczycielem

i studentami oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

1. Eksploatacja pojazdów i środków transportowych w armiach NATO /2 godz.

2. Systemy informatyczne wykorzystywane w eksploatacji pojazdów mechanicznych / 2 godz.

3. Zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z eksploatacji pojazdów i środków transportowych / 2 godz.

4. Ewakuacja pojazdów mechanicznych. Zasady bezpieczeństwa w czasie eksploatacji / 2 godz.

Laboratoria / stosowane będą problemowe metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, oparte na twórczej aktywności poznawczej, polegającej na rozwiązywaniu problemów umożliwiających przekształcanie wiedzy biernej w wiedzę czynną oraz sprzyjające przyswajaniu nowych wiadomości z stosowaniem ich w praktyce/metody dydaktyczne.

1. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie techniczne filtrów powietrza / 2 godz.

2. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie techniczne układu zasilania paliwem / 2 godz.

3. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie ogumienia, układu TPMS. Wyważanie kół / 2 godz.

4. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie techniczne układów chłodzenia, smarowania i powietrznego rozruchu / 2 godz.

5. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie techniczne silnika KTO Rosomak / 2 godz.

6. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie techniczne układu napędowego i mechanizmów skrętu / 2 godz.

7. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie techniczne gąsienicowego układu jezdnego i UHSiS układu napędowego / 2 godz.

8. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie układu klimatyzacji / 2 godz.

9. Użytkowanie urządzeń do konserwacji i magazynowania pojazdów mechanicznych. Konserwacja silników spalinowych / 2 godz.

10. Uruchamianie silników w niskiej temperaturze i obsługiwanie urządzeń rozruchowych / 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

• Dziubak T.: Filtracja powietrza wlotowego do silników spalinowych pojazdów mechanicznych, WAT, Warszawa 2012.

• Hebda M.: Eksploatacja samochodów, ITE 2006.

• Koliński K., A Piętak.: Techniczna eksploatacja pojazdów mechanicznych (Przechowywanie). Skrypt WAT (S-51477), Warszawa 1994.

• Niziński S., Tylicki H.: Diagnostyka pojazdów kołowych. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1999.

• Kasedorf J.: Zasilanie wtryskowe olejem napędowym,1988.

• Kołowy Transporter Opancerzony 8×8 Rosomak, Instrukcja Eksploatacji, Opis i użytkowanie. WZM Siemianowice, 2006.

• Opis techniczny czołgu PT-91. Instrukcja ZM BUMAR ŁABĘDY, 1994.

• Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby czołgowo-samochodowej. MON, 1991.

• Wóz 172M. Opis i użytkowanie. MON 1979.

• Zespół Zakładu Eksploatacji Pojazdów: Techniczna eksploatacja pojazdów mechanicznych (Podwozia). Skrypt WAT (S-51123), 1993.

• Zespół Zakładu Eksploatacji Pojazdów: Techniczna eksploatacja pojazdów mechanicznych. Ćwiczenia laboratoryjne. Skrypt WAT

(S-49866), Warszawa 1991.

uzupełniająca:

• Budowa i naprawa samochodów STAR 266 i pochodnych. WPM „WEMA”, Warszawa 1988.

• Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie, WKŁ 2005

• SITEK K.: Diagnostyka samochodowa, WKŁ 2006

• Kasedorf J.: Zasilanie wtryskowe benzyną,1989.

• Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych, T1, Politechnika Poznańska 1999.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania, budowy, konstrukcji i zasad funkcjonowania części maszyn (w tym ich zastosowania w pojazdach i maszynach) K_W06.

W2 / Zna typowe technologie inżynierskie ma orientację w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych budowy maszyn i urządzeń technicznych / K_W21.

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie/ K_U01

U2 / Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości fizycznych (mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych) oraz symulacje komputerowe zmian wartości w funkcji przyjętych zmiennych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski / K_U08

U3 / Ma przygotowanie niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz innych zajmujących się, eksploatacją i badaniami oraz stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z tą pracą / K_U16

K1 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (moderatora, członka), ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

• egzamin jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego,

• warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych,

• warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych,

• warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych są pozytywne oceny

z wszystkich ćwiczeń przewidzianych programem,

• warunkiem zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego są pozytywne oceny: z przygotowania oraz wykonanie i zaliczenie sprawozdania.

• warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest pozytywna ocena

z wykonania zadania domowego i zreferowania jego treści na zajęciach.

efekty W1, W2, U1 - sprawdzenie podczas egzaminu przedmiotu;

efekty U1, K1 - sprawdzenie na ćwiczeniach audytoryjnych;

efekty U1, U2, U3, K1 - sprawdzenie na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Pominąć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)