Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniczna eksploatacja pojazdów i środków transportowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMLCSI7-TEPiST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniczna eksploatacja pojazdów i środków transportowych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

w -32 egz, ćw - 8, lab - 20 zal

Przedmioty wprowadzające:

Budowa pojazdów wojskowych. Wymagania wstępne: znajomość budowy i działania podwozi pojazdów wojskowych

Urządzenia elektryczne i osprzęt elektroniczny wozów bojowych. Wymagania wstępne: znajomość urządzeń elektrycznych i elektronicznych wozów bojowych

Budowa silników spalinowych i napędów hybrydowych. Wymagania wstępne: znajomość budowy i działania silników spalinowych oraz napędów hybrydowych


Programy:

Kierunek Mechanika i budowa maszyn/ Specjalność Logistyka wojskowa

Autor:

dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

Skrócony opis:

Warunki eksploatacji wojskowych pojazdów i środków transportowych. Ogólna charakterystyka systemu eksploatacji. Techniczna eksploatacja mechanizmów i układów silnika. Techniczna eksploatacja układów podwozia i nadwozia. Techniczna eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przechowywanie pojazdów i środków transportowych. Diagnostyczne metody oceny stanu technicznego. Badania techniczne. Ewakuacja pojazdów. Specyfika eksploatacji pojazdów i środków transportowych w różnych warunkach klimatycznych i terenowych. Zagrożenia dla środowiska naturalnego występujące w procesie eksploatacji. Zasady bezpieczeństwa eksploatacji.

Pełny opis:

Warunki eksploatacji i unormowania prawne eksploatacji pojazdów i środków transportowych

Charakterystyka systemów eksploatacji. Specyfika eksploatacji pojazdów mechanicznych w wojsku.

Techniczna eksploatacja układów tłokowo-korbowego

i rozrządu oraz mechanizmu przekładniowego

Warunki pracy i ich wpływ na intensywność zużycia elementów układów tłokowo-korbowego i rozrządu silników. Warunki sprawności technicznej układów.

Charakterystyki i objawy zużycia elementów układów tłokowo-korbowego, rozrządu i mechanizmu przekładniowego. Regulacja mechanizmu rozrządu. Zasady wymiany paska zębatego rozrządu.

Techniczna eksploatacja układu smarowania

Warunki pracy oleju w układzie smarowania. Warunki sprawności technicznej układu smarowania. Wpływ stanu technicznego układu smarowania na procesy tarcia i zużycia elementów silnika. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu smarowania.

Techniczna eksploatacja układu chłodzenia i podgrzewania

Warunki pracy układu chłodzenia i podgrzewania silnika. Warunki sprawności technicznej. Wpływ stanu cieplnego silnika na jego pracę i trwałość. Sposoby regulacji stanu cieplnego silnika. Płyny stosowane do chłodzenia silników

i ich charakterystyki. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układów chłodzenia i podgrzewania.

Techniczna eksploatacji układu zasilania silnika powietrzem

Wartości stężenia zanieczyszczenia powietrza wokół pojazdów poruszających się w różnych warunkach terenowych. Pyły drogowe i ich charakterystyka. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na trwałość silnika. Wymagania stawiane układom zasilania powietrzem. Ocena jakości filtracji - charakterystyki filtrów. Obsługiwanie techniczne filtrów powietrza.

Techniczna eksploatacja układu zasilania silnika paliwem silników o zapłonie samoczynnym

Warunki pracy układu zasilania paliwem. Wymagania stawiane układom zasilania paliwem. Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku i ciśnienia otwarcia wtryskiwacza na proces spalania i osiągi silnika.

Ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne elementów aparatury paliwowej silników o zapłonie samoczynnym.

Techniczna eksploatacja układu powietrznego rozruchu

Warunki rozruchu silnika. Warunki pracy i kryteria sprawności technicznej układu powietrznego rozruchu. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu powietrznego rozruchu.

Techniczna eksploatacja instalacji elektrycznej pojazdów mechanicznych

Warunki pracy i kryteria sprawności technicznej urządzeń elektrycznych. Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny akumulatorów. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne akumulatorów, prądnic, alternatorów i rozruszników. Wykrywanie niesprawności instalacji elektrycznej.

Techniczna eksploatacja układu napędowego, mechanizmów skrętu i hamulców pojazdów gąsienicowych

Warunki pracy i kryteria sprawności technicznej sprzęgieł. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne sprzęgieł. Warunki pracy i ich wpływ na intensywność zużycia przekładni zębatych. Warunki pracy i kryteria sprawności technicznej mechanizmów skrętu i hamulców. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne mechanizmów skrętu i hamulców wozów bojowych.

Techniczna eksploatacja gąsienicowego układu jezdnego

Warunki pracy gąsienicowego układu jezdnego. Wpływ stanu technicznego układu jezdnego na średnią prędkość czołgu. Napięcie gąsienic. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne gąsienicowego układu jezdnego.

Techniczna eksploatacja układu hydraulicznego sterowania i smarowania układu napędowego czołgu PT-91

Warunki pracy i kryteria sprawności technicznej układu. Niesprawności eksploatacyjne i sposoby ich usuwania. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne UHSiS układu napędowego.

Techniczna eksploatacja układu jezdnego i kierowniczego pojazdów kołowych

Warunki pracy zawieszeń przy ruchu pojazdu w terenie. Zasady racjonalnej eksploatacji ogumienia. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu jezdnego. Warunki pracy i kryteria sprawności technicznej układu kierowniczego. Wpływ ustawienia kół na stateczność prowadzenia samochodu. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu kierowniczego.

Techniczna eksploatacja układu hamulcowego pojazdów kołowych

Wpływ warunków eksploatacji na moment tarcia hamulców. Charakterystyki właściwości tarciowych i zużyciowych tworzyw wysokociernych. Kryteria sprawności technicznej układu hamulcowego. Diagnozowanie i obsługiwanie techniczne układu hamulcowego.

Organizacja i wykonywanie badań technicznych pojazdów wojskowych

Aspekty prawne badań technicznych pojazdów wojskowych. Organizacja i wykonywanie badań technicznych pojazdów wojskowych. Zakres badania technicznego. Wymagania w stosunku do wojskowych stacji kontroli pojazdów i diagnostów.

Przechowywanie wojskowych pojazdów i środków transportowych

Wpływ warunków eksploatacji na procesy korozyjne i starzeniowe pojazdów mechanicznych. Metody przechowywania. Organizacja przechowywania pojazdów mechanicznych. Środki ochrony czasowej.

Specyfika eksploatacji pojazdów i środków transportowych w różnych warunkach klimatycznych i terenowych

Eksploatacja pojazdów mechanicznych w warunkach zimowych i letnich. Eksploatacja pojazdów mechanicznych w terenie górskim, bagnistym, piaszczystym i na bezdrożach.

Literatura:

podstawowa:

T. Dziubak: Filtracja powietrza wlotowego do silników spalinowych pojazdów mechanicznych, WAT, Warszawa 2012

K. Koliński, A. Piętak: Techniczna eksploatacja pojazdów mechanicznych (Przechowywanie). Skrypt WAT (S-51477), Warszawa 1994.

S. Niziński, H. Tylicki: Diagnostyka pojazdów kołowych. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1999.

Kołowy Transporter Opancerzony 8×8 Rosomak, Instrukcja Eksploatacji, Opis i użytkowanie. WZM Siemianowice, 2006.

Wóz 172M. Opis i użytkowanie. MON 1979.

Zespół Zakładu Eksploatacji Pojazdów: Techniczna eksploatacja pojazdów mechanicznych (Podwozia). Skrypt WAT (S-51123), 1993.

Zespół Zakładu Eksploatacji Pojazdów: Techniczna eksploatacja pojazdów mechanicznych. Ćwiczenia laboratoryjne. Skrypt WAT (S-49866), Warszawa 1991.

Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby czołgowo-samochodowej. MON, 1991.

Opis techniczny czołgu PT-91. Instrukcja ZM BUMAR ŁABĘDY, 1994.

Poradnik do wykonywania obsługiwań technicznych czołgu PT-91 (T-72). ŚOW, 1999.

Budowa i naprawa samochodów STAR 266 i pochodnych. WPM „WEMA”, Warszawa 1988.

Efekty uczenia się:

W 1– Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych wykorzystywanych w logistyce/ K_W17.

W 2– Student ma podstawową wiedzę w zakresie płynów eksploatacyjnych stosowanych w maszynach wykorzystywanych w logistyce, ich właściwości, doboru i zastosowania / K_W20.

W 3 – Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie płynów eksploatacyjnych stosowanych w budowie maszyn i szczegółową w zakresie oceny ich własności i zastosowania/ K_W07.

U 1 – Student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik (ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie) w środowisku zawodowych i w innych środowiskach/ K_U02

K 1- Student ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-logistyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje/ K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Egzamin jest prowadzony w formie sprawdzianu pisemnego lub ustnego;

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych oraz zajęć laboratoryjnych.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

• efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są podczas ćwiczeń i egzaminu;

• efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są podczas ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych;

• efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są podczas ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)