Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa silników spalinowych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMCWSJ-19Z2-BSS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa silników spalinowych 1
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, C 12/+, L 8/+; razem: 40 godz., 2,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy grafiki inżynierskiej / wymagania wstępne: znajomość zasad współdziałania elementów mechanizmów.

Programy:

semestr studiów I / kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn / specjalność: czołgowo-samochodowa

Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta (godz.):

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 12

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 8

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 12

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 8

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach i innych formach zajęć z udziałem nauczyciela / 10

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 10

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

100 godz. / 3,5 ECTS, przyjęto 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 50 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 80 godz./ 2,5 ECTS


Skrócony opis:

Klasyfikacja silników cieplnych. Wskaźniki pracy silników spalinowych. Ogólna budowa i działanie silnika spalinowego i jego układów. Zasada pracy silnika dwu i czterosuwowego. Budowa układów silnika spalinowego (korbowo-tłokowego silnika i rozrządu silnika, zasilania paliwem silników o ZI i ZS, zasilania w powietrze i wydechowego – doładowanie i katalizatory, chłodzenia i smarowania, rozruchowego i zapłonowego). Budowa układów elektrycznego sterowania i diagnozowania silników. Diagnozowanie i regulacja kątów faz rozrządu. Charakterystyki układów zasilania. Regulacja pomp wtryskowych i wtryskiwaczy. Klasyfikacja i budowa hybrydowych układów napędowych. Układy hybrydowe w pojazdach wojskowych. Budowa i działanie akumulatorów, generatorów i ogniw paliwowych. Budowa i działanie silników turbinowych w napędach pojazdów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Klasyfikacja silników cieplnych /2

Rodzaje silników cieplnych i główne różnice w ich działaniu. Budowa i działanie silników tłokowych. Budowa i działanie silników turbinowych

2. Wskaźniki pracy silników spalinowych /2

Charakterystyka wielkości związanych z pracą silników, sposoby ich pomiaru lub obliczania.

3. Ogólna budowa i działanie układów silnika spalinowego /2

Zespoły i mechanizmy silnika, zasada działania silnika dwu i czterosuwowego.

4. Budowa układów korbowo-tłokowych i rozrządu wybranych silników pojazdów wojskowych /2

5. Budowa układów zasilnia silników o zapłonie iskrowym /2

6. Budowa układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym /2

7. Budowa układów zasilania w powietrze, wydechowego i doładowania /2

8. Budowa układów chłodzenia i smarowania /2

9. Budowa układów rozruchowych i zapłonowych /2

10. Klasyfikacja i budowa hybrydowych układów napędowych /2

Rozwiązania układów hybrydowych w pojazdach wojskowych, działanie akumulatorów, generatorów i ogniw paliwowych..

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Ogólna budowa i działanie silnika spalinowego i jego układów / 2

Ćwiczenia z wykorzystaniem przekrojów silników pojazdów wojskowych.

2. Rozmieszczenie silnika i jego układów w pojeździe /2

Ćwiczenia z wykorzystaniem pojazdów wojskowych (przekrojów).

3. Budowa układów korbowo-tłokowych silników / 2

Ćwiczenia z wykorzystaniem przekrojów silników i wymontowanych elementów układu korbowo-tłokowego.

4. Budowa układów rozrządu silników / 2

Ćwiczenia z wykorzystaniem przekrojów silników i wymontowanych elementów układu rozrządu silników.

5. Budowa układów chłodzenia i smarowania silników / 2

Ćwiczenia z wykorzystaniem przekrojów silników i wymontowanych elementów układów chłodzenia i smarowania.

6. Budowa układów zasilania w paliwo silników / 2

Ćwiczenia z wykorzystaniem przekrojów silników i wymontowanych elementów układu zasilania silników.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Diagnozowanie i regulacja kątów faz rozrządu i układu zapłonowego silnika / 2

Wykorzystanie praktycznych metod pomiaru położenia elementów silnika i synchronizacja ich położenia.

2. Charakterystyki układów zasilania silników / 2

Praktyczny pokaz odpowietrzania, oceny szczelności i pomiar ciśnienia paliwa w układzie zasilania silnika.

3. Regulacja pomp wtryskowych i wtryskiwaczy / 2

Praktyczny pokaz diagnozowania i regulacji pompy wtryskowej i wtryskiwaczy.

4. Diagnozowanie wysokociśnieniowych układów zasilania typu Common Rail / 2

Praktyczny pokaz diagnozowania elementów układu CR na stanowisku testowym.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Karczewski, G. Trawiński, L. Szczęch, Silniki pojazdów samochodowych, WSiP, Wydanie II. Warszawa 2015.

2. J. Merkisz, I. Pielecha, Alternatywne napędy pojazdów, Politechnika Poznańska 2006.

Uzupełniająca:

1. Czerwiński A.: Akumulatory, baterie, ogniwa, WKŁ, Warszawa 2005.

2. G. Jastrzębowska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT Warszawa 2009.

3. Poradnik Bosch, Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne, WKiŁ, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego

W1/ Zna budowę i rozumie zasady działania zespołów, układów, urządzeń i systemów oraz wynikające z nich właściwości taktyczne i techniczne kołowych i gąsienicowych wozów bojowych, pojazdów zabezpieczenia technicznego oraz samochodów / W_38T01_1,

W2/ Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu właściwego dla studiowanej specjalności wojskowej / K_W10.

U1/ Potrafi zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska podczas użytkowania pojazdów oraz prowadzenia gospodarki mieniem Służby Czołgowo-Samochodowej / U_38T01_4.

U2/ Potrafi oceniać właściwości bojowe i techniczne kołowych i gąsienicowych wozów bojowych oraz samochodów, w tym dobierać je do realizowanych zadań bojowych i transportowych /U_38T01_1.

K1/ Jest gotów do samokształcenia i utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju pojazdów wojskowych i sprzętu technicznego Służby Czołgowo-Samochodowej /K_38T01_4.

K2/ Rozumie idee uczenia się przez całe życie oraz wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku /K_SW_1.

K3/ Jest gotów do wykorzystania wiedzy specjalistycznej do rozwiązywania problemów, związanych z wprowadzaniem nowych technologii w SZ RP oraz szkolenia personelu technicznego /K_38T01_5.

K4/ Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu /K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Wykład zaliczany jest na podstawie: ocen z kolokwium.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z odpowiedzi na pytania zadawane w czasie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych wszystkich ocen z odpowiedzi na pytania wykładowcy oraz ocen wykonanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych .

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest podczas kolokwium

Osiągnięcie efektu W2, U1, K3, K4 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Osiągnięcie efektu K1, K2, U2 – sprawdzanie jest podczas ćwiczeń audytoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)