Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEJXCSI-19Z1-MZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady - 30 godzin - egzamin

laboratoria - 15 godzin - zaliczenie


Przedmioty wprowadzające:

Fizyka, Chemia

Programy:

kierunek: biogospodarka, specjalność: wszystkie

Autor:

dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka,

dr hab. inż. Jarosław Zawadzki – prof. PW,

dr hab. inż. Stanisław Jóźwiak – prof. WAT

Bilans ECTS:

Lp. Aktywność Obciążenie w godz.

1. Udział w wykładach 30

2. Udział w laboratoriach 15

3. Udział w ćwiczeniach

4. Udział w seminariach

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 24

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 15

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium

9. Realizacja projektu

10. Udział w konsultacjach 6,75

11. Przygotowanie do egzaminu 15

12. Przygotowanie do zaliczenia

13. Udział w egzaminie 2

godz. ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 141 5.0

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 60 2,0

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 88 3,0


Skrócony opis:

Nauczyć podstawowych wiadomości dotyczących struktur, właściwości oraz zastosowania tworzyw konstrukcyjnych i materiałów narzędziowych. Zapoznać z podstawowymi grupami tworzyw inżynierskich z uwzględnieniem współczesnych tendencji rozwojowych materiałów zgodnie ze schematem technologia → struktura → właściwości → zastosowania.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawowe wiadomości o materiałach inżynierskich - 2 godz.

2. Struktura krystaliczna, amorficzna i polikrystaliczna materiałów - 2 godz.

3. Defekty struktury krystalicznej. Mechanizmy odkształceń metali i stopów - 2 godz.

4. Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich i wybrane metody ich określania - 2 godz.

5. Krystalizacja. Układy równowagi fazowej - 2 godz.

6. Stopy żelaza: rodzaje i oznaczenia -4 godz.

7. Przemiany w salach podczas nagrzewania i chłodzenia. Obróbka cieplna stali -2 godz.

8. Metale nieżelazne i ich stopy - 2 godz.

9. Spiekane materiały metalowe, ceramika, polimery, kompozyty - 4 godz.

10. Modyfikacje powierzchni materiałów dla celów biogospodarki - 2 godz.

11. Zużycie i niszczenie materiałów - 2 godz.

12. Nowoczesne materiały inżynierskie - 2 godz.

13. Recykling - 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zasady przeprowadzania i zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych. Szkolenie BHP - 1 godz.

2. Badania właściwości mechanicznych (pomiary twardości, próba rozciągania, udarność badania zmęczeniowe) - 2 godz.

3. Badania właściwości fizykostrukturalnych (preparatyka próbek, badania makroskopowe, mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa) - 2 godz.

4. Struktura stopów żelaza - 2 godz.

5. Struktura stopów metali nieżelaznych - 2 godz.

6. Kształtowanie właściwości stali na drodze obróbki cieplnej - 2 godz.

7. Kształtowanie właściwości materiałów na drodze obróbki plastycznej - 2 godz.

8. Materiały inżynierskie o specjalnych właściwościach (wytwarzanie i badanie właściwości materiałów spiekanych, kompozytowych) - 2 godz.

Literatura:

1. H. Ziencik, Materiałoznawstwo, t.1, Wprowadzenie do nauki o materiałach;

2. Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, Materiałoznawstwo. t.2. Metaloznawstwo;

3. Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa;

4. B. Ciszewski, W. Przetakiewicz, Nowoczesne materiały stosowane w technice;

5. K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach;

6. M.W. Grabski, J. A. Kozubowski, Inżynieria materiałowa;

7. L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo;

8. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie. t. 1 i 2;

9. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne;

10. K. Dobrosz, A. Matysiak, Tworzywa sztuczne - Materiałoznawstwo i przetwórstwo

11. T. Broniewski, A. Iwasiewicz, J. Kapko, W. Płaczek, Metody badań i oceny tworzyw sztucznych;

Efekty uczenia się:

W1 Zna systematykę podziału i podstawowe rodzaje materiałów oraz tendencje w zakresie stosowania i perspektyw rozwoju tworzyw inżynierskich. K_W03, K_W04, K_W08

W2 Zna relacje pomiędzy parametrami podstawowych procesów technologicznych, a budową makro i mikrostrukturalną i ich wpływie na właściwości użytkowe. K_W09, K_W13, K_W18

W3 Zna możliwości wykorzystania i podstawowe zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych. K_W14, K_W15, K_W19.

U1 Potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczących materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych. KU_01, KU_03, KU_04.

U2 Potrafi dokonać doboru materiałów pod kątem założonych właściwości użytkowych. Umie dobrać i scharakteryzować metody badań niezbędne do oceny wybranych właściwości materiałowych współczesnej techniki. K_U07, KU_08, KU_09.

U3 Umie korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania danych dotyczących budowy, przetwarzania i wykorzystania materiałów inżynierskich. K_U06, K_U10, K_U12.

K1 Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i efektywnie realizować proces samokształcenia. K_K01, K_K02.

K2 Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy strukturalno-technologiczne problemy materiałowe.K_K04, K_K05, K_K06.

K3 Ma świadomość społecznej roli inżyniera w zakresie wpływu technologii materiałowych na poziom gospodarki. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemno-ustnym.

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów oraz zdania pisemnego sprawdzianu zawierającego pytania otwarte oraz testowe wielokrotnego wyboru.

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2 i K3 weryfikowane jest podczas sprawdzianu końcowego, natomiast efektyW1, W3, U1, U2 i K2 sprawdzane są w trakcie kolokwiów.

ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz systematyczny w pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się oceny uzyskane na sprawdzianie końcowym, ocena z kolokwiów oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Jóźwiak
Prowadzący grup: Stanisław Jóźwiak, Zenon Komorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)