Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORZCSM-19Z3-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: seminarium

Razem: 30 godz.; zaliczenie na ocenę, 2 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

"Metodologia badań społecznych"

Autor:

dr hab. Jerzy Zalewski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w seminarium dyplomowym / 30 godz.

2. Samodzielne studiowanie tematyki seminarium / 5 godz.

3. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 5 godz.

4. Realizacja projektu / 8 godz.

5. Udział w konsultacjach / 2 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (1÷5):

50 godz. przyjęto 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+5): 32 godz./1,5 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje dwie grupy problemowe: „ogólną” oraz „kierunkową związana z przygotowaniem i realizacją projektów dyplomowych zgodnie z obraną specjalnością: „Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego”.

Pełny opis:

Tematyka seminarium:

1. Cele i zadania seminarium dyplomowego. Zasadnicze grupy analiz problemowych: "ogólna" oraz "kierunkowa" związana z przygotowaniem i realizacją projektów dyplomowych wg wybranej specjalności - 2 godz.

2. Rola i znaczenie tzw. "technologii prometejskich" - 4 godz.

3. Analiza wniosków Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), 2018 w kontekście "sprawiedliwej ekologii" i "ekologizmu" - 4 godz.

4. Geopolityczna batalia wokół 5G - 2 godz.

5. Modele w badaniach naukowych. Struktura i specyfika modeli komunikacji naukowej - 4 godz.

6. Zastosowanie modelu podstawowego do konstruowania badań empirycznych - 2 godz.

7. Planowanie sondaży analitycznych. Cztery rodzaje zmiennych. Plany przekrojowe, plany wielozmienne, schematy doboru próby - 4 godz.

8. Wywiady standaryzowane: wywiady a kwestionariusze (zalety wywiadów), wywiady telefoniczne - 2 godz.

9. Projektowanie kwestionariuszy: metody dotarcia do respondentów, metody gromadzenia danych - 2 godz.

10. Skalowanie postaw: zasady pomiaru, skale dystansu społecznego, skale czynnikowe - 2 godz.

11. Podsumowanie zadań realizowanych podczas seminarium wraz z oceną dyskusji poświęconej analizie studiów przypadku oraz merytorycznego

i metodologicznego przygotowania projektu pracy dyplomowej – 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

„Geopolityczna batalia wokół 5G” (artykuł w "Le Monde diplomatique (edycja polska)", www.lemondediplamatique,09-10.2020, s. 14-17.

IPCC, 2018: Global Warming of 1.5 C. An IPCC Sepecial Report on the impaccts of global Warming 1.5 C above pre-industraial leveles and related global greenhousa gas emission …, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2/2019.

Majchrzak J., Mendel T., "Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych", Poznań 2009.

Naomi K., To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Warszawa 2016.

Nowak S., "Metodologia badań społecznych", Warszawa 1985.

Oppenheim A.N., "Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw", Poznań 2004.

„Układy złożone w naukach społecznych”, red. A. Nowak, W. Borkowski, K.Winkowska-Nowak, Warszawa 2009.

Uzupełniająca:

Kai-Fu L., „Inteligencja sztuczna. Rewolucja prawdziwa”, Wydawnictwo „Media

i Rodzina”, 2019.

Pioterek P, Zieleniewska H., "Technika pisania prac dyplomowych", Poznań 2004.

Sapa R., "Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1: zna i rozumie historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz fundamentalne dylematy cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa / W2

W1: ma pogłębioną wiedzę o sposobach i zasadach zapewniania bezpieczeństwa obiektów infrastruktury oraz o zasadach zarządzania zasobami własności intelektualnej i różnych form rozwoju przedsiębiorczości / W9

U1:potrafi monitorować, analizować, modelować i prognozować dynamikę systemu bezpieczeństwa dla złożonych systemów oraz proponować sposoby jego zmiany oraz wybierać i stosować właściwy dla stanu bezpieczeństwa sposób postępowania, środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań / U3

U1: potrafi formułować i testować hipotezy badawcze, dobierać adekwatne metody, techniki i konstruować narzędzia badawcze, opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, z wykorzystaniem wybranych istniejących lub nowych technik i narzędzi, w tym technologii informatycznych (ICT) / U7

K1: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów zapewniania bezpieczeństwa oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązywaniem / K2

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę, obejmującego: prezentacja zadań domowych, udział w dyskusji poświęconych analizie studium przypadku, prezentację założeń projektu dyplomowego, zaangażowanie w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych

Efekty W1, W2, U1 - sprawdzane są podczas prezentacji wiedzy problemowej podczas zajęć seminaryjnych.

Efekty U1 i K1 sprawdzane są podczas dyskusji wielokrotnej wokół wybranego studium przypadku oraz prezentacji celów, głównego problemu badawczego, pytań badawczych, hipotezy głównej i hipotez szczegółowych autorskich projektów badawczych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)