Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja werbalna i pozawerbalna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCXD-KWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja werbalna i pozawerbalna III
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady 12 godzin/ x

ćwiczenia 8 godzin/+

sem/+ (w semestrze III)

Przedmioty wprowadzające:

brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

dyscyplina nauki o bezpieczeństwie

Autor:

dr Joanna Skulska

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

celem przedmiotu jest dostarczenie narzędzi pozwalających na podniesienie kwalifikacji i jakości w sferze komunikacyjnej. Rozbudzenie świadomości pozwalającej na pogłębienie i utrwalenie pozytywnych wzorców komunikacyjnych. Dostarczenie wiedzy pozwalającej zidentyfikować czynniki krytyczne dla dobrej komunikacji. Zwiększenie wrażliwości uczestników na dostrzeganie różnic pomiędzy sobą a pozostałymi uczestnikami aktu komunikacyjnego i wyrobienie umiejętności efektywnego porozumiewania się z osobami o typie osobowości, z którym najtrudniej jest im współpracować. Dostarczenie narzędzi pozwalających na przekazanie, nawet trudnych technicznie zagadnień, w sposób jasny i zrozumiały. Dostarczenie narzędzi szybkiego i obiektywnego oceniania sytuacji. Wyrobienie umiejętności prowadzenia rozmów z osobami, które w rozmowie zachowują się agresywnie i nieprzyjemnie. Dostarczanie narzędzi pozwalających na sprawne porozumiewanie się w sytuacjach, które są potencjalnie konfliktorodne.

Pełny opis:

Wykład 1: Podstawy komunikacji personalnej (najważniejsze elementy komunikacji, struktura procesu komunikacji, schemat góry lodowej, skuteczność przekazu, rozkład znaczenia komunikatu, poziomy komunikacji, komunikacja jedno i dwu-kierunkowa, funkcje komunikowania)

Wykład 2: Formy komunikowania - komunikacja werbalna (język, konotacja, denotacja, czynniki determinujące proces komunikacji werbalnej, reguły komunikacji językowej)

Wykład 3: Formy komunikowania - komunikacja niewerbalna (parajęzyk, metakomunikaty, kinezjetyka)

Wykład 4: Komunikacyjne zachowania społeczne (samoprezentacja, dotyk, proksemika, chronemika, elementy otoczenia itp. )

Wykład 5: Funkcje komunikacji werbalnej i niewerbalnej (funkcja zastępowania, uzupełnienia, ekspozycji, regulacyjna, moderująca), różnice między komunikacją werbalna i niewerbalną

Wykład 6: Zakłócenia w komunikacji (brak umiejętności mówienia, słuchania, blokady w komunikacji, negatywne postawy, niewłaściwe zachowania niewerbalne, aspekt społeczny, sztuka słuchania (różne płaszczyzny komunikatu, bariery aktywnego słuchania)

Seminarium 1: Typologia osobowości komunikacyjnych, jak skutecznie dostosować komunikację do różnych typów, efekt pierwszego wrażenia

Seminarium 2: Ćwiczenia w nadawaniu odpowiedniej funkcji komunikatu, ćwiczenie parafrazy, schemat komunikatu „ja”, asertywność, SAP, PPP

Seminarium 3: Bariery komunikacji, pokonywanie barier, tworzenie mostów komunikacyjnych

Seminarium 4: Sztuka słuchania, „uszy komunikacyjne”, techniki aktywnego słuchania.

Literatura:

1. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.

2. E. Atonon, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, 2012

3. J. A.Hall , M. L. Knapp , Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, 2016.

4. Aleksander Sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wydawnictwo Astrum, 2013.

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 / Ma uporządkowaną wiedze ogólną w zakresie słownictwa, pozwalającą na rozumienie i tworzenie przejrzystych, szczegółowych tekstów mówionych i pisanych, w tym prezentacji na wysokim poziomie abstrakcji i bezbłędności gramatycznej, ze swobodnym użyciem wyrażeń idiomatycznych i złożonych struktur językowych / R_W16

W2 / Zna teorie komunikacji społecznej i efekty oddziaływania mediów masowych na życie publiczne / R_W18

U1 / Potrafi praktycznie wykorzystać i doskonalić metody badawcze, opracować publikację naukową do druku w języku polskim oraz opracować sprawozdanie z wyników badań naukowych i propagować

je w świecie nauki / R_U13

U2 / Potrafi swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych i zawodowych, uwzględniając dobór środków i narzędzi argumentujących prezentowane stanowiska/ R_U15

K1 / Dostrzega związki międzykulturowe, ma wrażliwość na umiejętność wyboru strategii komunikacyjnej w kontakcie z osobami z innych kultur / R_K08.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładach i seminariach, ak-tywność i zaangażowania w trakcie zajęć oraz poprawne wykonanie pro-jektów pojmujących zadania z zakresu poszczególnych działów tema-tycznych realizowanych na zajęciach.

Efekty W1, W2, U1 i K1 - sprawdzanie wiedzy z przedmiotu na seminariach.

Praktyki zawodowe:

nie podlega.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)