Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy ratownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSM-SR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy ratownictwa
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne

Studia stacjonarne W 16 Ćw. 14, razem: 30 godz., 3 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

Wszystkie kierunki

Autor:

Gabriel Nowacki

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)


Kategoria aktywności Obciążenie studenta

Liczba godzin Liczba ECTS

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM

UDZIALE NAUCZYCIELA / GODZINY KONTAKTOWE/ 37 1.5

Udział w wykładach 16 0.64

Udział w ćwiczeniach, konserwatoriach, laboratoriach itd. 14 0.56

Udział w konsultacjach 5 0.22

Udział w egzaminie/ kolokwium zaliczeniowym itp. 2 0.08

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA / GODZINY NIEKONTAKTOWE 38 1.5

Przygotowanie do wykładu

Przygotowanie do ćwiczeń, konserwatorium, laboratorium itp. 10 0.4

Przygotowanie do egzaminu / kolokwium 8 0.32

Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa

Opracowanie projektu

Opracowanie prezentacji multimedialnej 10 0.4

Przygotowanie referatu na jeden lub kilka z zadanych tematów 10 0.38

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE STUDENTA 75 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 75 godz. / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (16+14+7): 37 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10): 38 godz./ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami ratownictwa w Polsce.

C1 Student powinien uzyskać wiedzę o głównych aspektach i rodzajach ratownictwa oraz systemach i służbach ratowniczych.

C2 Student powinien znać determinanty wpływu ratownictwa na ochronę ludności, a tym samym bezpieczeństwo narodowe.

C3 Student powinien posiadać umiejętność analizowania zagrożeń w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem służb ratowniczych oraz prognozowania ich dalszego przebiegu.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Kolokwium

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz studium przypadków

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota, rodzaje i podstawy prawne ratownictwa – kategorie zagrożeń, rodzaje ratownictwa i ich istota, aspekty prawne, charakterystyka ratownictwa w transporcie – 4g

2. Funkcjonowanie CPR – struktura i organizacja CPR, zadania realizowane przez CPR, charakterystyka zgłoszeń alarmowych – 2g

3. Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego, PR, LPR, SOR – 2g

4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – struktura, zadania, poziom powiatowy, wojewódzki, centralny – 4g

5. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – struktura systemu, instytucje cywilne i wojskowe oraz ich zadania, stacje wykrywania – 2g

6. Lotniczy i morski SAR – struktura i zadania, instytucje cywilne i wojskowe –2g

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Kolokwium

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz studium przypadków

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota, rodzaje i podstawy prawne ratownictwa – kategorie zagrożeń, rodzaje ratownictwa i ich istota, aspekty prawne, charakterystyka ratownictwa w transporcie – 4g

2. Funkcjonowanie CPR – struktura i organizacja CPR, zadania realizowane przez CPR, charakterystyka zgłoszeń alarmowych – 2g

3. Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego, PR, LPR, SOR – 2g

4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – struktura, zadania, poziom powiatowy, wojewódzki, centralny – 4g

5. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – struktura systemu, instytucje cywilne i wojskowe oraz ich zadania, stacje wykrywania – 2g

6. Lotniczy i morski SAR – struktura i zadania, instytucje cywilne i wojskowe –2g

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota, rodzaje i podstawy prawne ratownictwa – 2g

˗ ratownictwo medyczne,

˗ gaszenie pożarów,

˗ ratownictwo chemiczne i ekologiczne,

˗ ratownictwo techniczne.

2. Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego (SPR)– 2g

˗ podstawy prawne funkcjonowania SPR,

˗ współpraca CPR z siecią telekomunikacyjną i systemami teleinformatycznymi,

˗ wymagania w stosunku do operatora numerów alarmowych,

˗ zadania Krajowego Centrum Monitorowania SPR.

3. Państwowe Ratownictwo Medyczne – 2g

˗ struktura, organizacja i podstawy prawne funkcjonowania PRM,

˗ zadania realizowane przez Zespoły ratownictwa medycznego – karetki typu S i P, przykłady,

˗ zadania realizowane przez Lotnicze Pogotowie ratunkowe – przykłady,

˗ zadania realizowane przez SOR.

4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ćwiczenia grupowe – 2g

˗ zadania realizowane przez szczebel powiatowy,

˗ zadania realizowane przez szczebel wojewódzki,

˗ zadania realizowane przez szczebel centralny,

˗ organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.

5. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – 2g

˗ podstawy prawne funkcjonowania KSWSiA,

˗ struktura i organizacja KSWiA,

˗ zadania realizowane przez instytucje cywilne,

˗ zadania realizowane przez jednostki wojskowe.

6. Lotniczy i morski SAR – 2g

˗ przykłady działania lotniczego SAR (segment cywilny)

˗ przykłady działania lotniczego SAR (segment wojskowy)

˗ przykłady działania morskiego SAR (segment cywilny)

˗ przykłady działania morskiego SAR (segment wojskowy)

7. WOPR, GOPR – 2g

˗ struktura i organizacja WOPR,

˗ zadania realizowane przez ratowników WOPR,

˗ zadania realizowane przez Zespoły GOPR,

˗ zadania realizowane przez Zespoły TOPR.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ferenc A., Zintegrowany system ratowniczy w Polsce, Warszawa 2006.

2. Ciećkiewicz J.,Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych: medycyna katastrof w zarysie: podręcznik, Wrocław 2010.

3. Konieczny J., Panufnik K., Pomoc doraźna i ratownictwo: poradnik dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / red. Wyd. MON. Warszawa 1997.

4. Nowacki G., Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall. Logistyka 4/2014.

5. Nowacki G., Europejski system powiadamiania ratunkowego eCall w: Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych. ITS, Warszawa 2010.

6. Nowacki G., Skrabacz A., Koordynacja działań służb ratowniczych podczas wypadków drogowych. Rozdział I. W: Logistyka w ratownictwie, Spatium, 2020.

7. Nowak E., Walancik M., Logistyka akcji ratowniczych, Wydawnictwo PWN, 2018.

8. Skuteczne ratownictwo: fachowy poradnik dla służb ratowniczych (T1, T2, T3, T4), zesp. aut. pod red. Stanisława Lipińskiego. Stan prawny - październik 2011.

9. Szmagalski J. (red.), Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Teoria, doświadczenia zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne, wyd. IRSS, Warszawa 2014.

10. Skrabacz A., Domasiewicz M, Numer alarmowy 112. Organizacja i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w zintegrowanym regionalnie systemie ratowniczym. ELIPSA, 2019.

11. Skrabacz A., Ratownictwo w wypadkach drogowych i kolejowych, Technika Transportu Szynowego, 2019, r. 28, nr 7-8, s. 44 - 48.

Uzupełniająca:

12. Typologia klęsk żywiołowych i awarii technicznych oraz procedury stosowane w ich przypadkach dla ochrony zdrowia i życia, http://bip.pieszyce.sisco.info/zalaczniki/1032/kleski.pdf.

13. Akty prawne.

14. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach, źródłach ich powstawania, metodach postępowania z nimi oraz o fundamentalnych dylematach cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa.

W2. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, rolę człowieka jako twórcę kultury i organizatora struktur społecznych,

określającego zasady ich funkcjonowania oraz metody, funkcje i procesy kierowania i zarządzania.

U1. Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi do wyjaśniania, opisu i rozwiązywania szczegółowych problemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu

podmiotowym i przedmiotowym.

U2. Potrafi prezentować swoje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznej dopasowanej do odbiorców terminologii, prowadzić debatę oraz przedstawiać, oceniać stanowiska i poglądy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa.

K1. Jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych.

K2. Jest gotów do kultywowania i rozwijania dorobku i etosu wynikających z pełnionej roli zawodowej oraz jest świadomy potrzeby dbałości o te wartości.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje:

ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi,

ocena 3 – 60 ÷ 68% poprawnych odpowiedzi,

ocena 3,5 – 69 ÷ 76% poprawnych odpowiedzi,

ocena 4 – 77 ÷ 82% poprawnych odpowiedzi,

ocena 4,5 – 83 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi,

ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Efekty W1, W2 oraz U1, U2, sprawdzane są podczas testu pisemnego lub rozmowy (zaliczenie ustne), zalicza minimum 60 procent pozytywnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do testu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Efekty K1 i K2 sprawdzane są podczas ćwiczeń: uczestnictwo w zajęciach, aktywność w dyskusji, studium przypadku, zaprezentowanie zadań domowych oraz znajomość literatury podstawowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)