Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne wyzwania i zagrożenia cywilizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSM-20Z1-WWZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne wyzwania i zagrożenia cywilizacyjne
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+

C 14/ z

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy teorii bezpieczeństwa

Programy:

I semestr / bezpieczeństwo narodowe / wszystkie specjalności

Autor:

dr Aneta Krysowaty

Bilans ECTS:

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA/ GODZINY KONTAKTOWE 20 godz./2 ECTS

1. Udział w wykładach 10 godz/ 0.9 ECTS

2. Udział w ćwiczeniach 8 godz./0.8 ECTS

3. Udział w konsultacjach 1 godz/0.19 ECTS

4. Udział w zaliczeniu 1 godz./0.11 ECTS

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA/GODZINY NIEKONTAKTOWE 55 GODZ./1 ECTS

5. Przygotowanie do wykładu 5 godz./0.05 ECTS

6. Przygotowanie do ćwiczeń 15 godz./0.40 ECTS

7. Przygotowanie do zaliczenia 15 godz./0.3 ECTS

8. Zebranie materiałów do prezentacji 12 godz./0.09 ECTS

9. Opracowanie prezentacji multimedialnej 8 godz./0.16 ECTS

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE STUDENTA 75 godz./3 ECTS


Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia współczesnych wyzwań i zagrożeń cywilizacyjnych związanych z przemianami ekonomicznymi i technologicznymi. Charakter zagrożeń cybernetycznych – cyberwojna, cyberterroryzm, cyberprzestępczość. Cyberprzestrzeń szczególną wartością bezpieczeństwa. Rozwój technologii IT i AT, robotyzacja, cyborgizacja. Wielopostaciowe wyzwania i zagrożenie ekologiczne: globalne ocieplenie klimatu i jego przewidywane skutki gospodarcze, społeczne, polityczne i militarne. Zagrożenia i wyzwania wynikające z procesów wykluczenia oraz dezintegracji ekonomicznej i społecznej. Szanse i zagrożenia związane ze zjawiskiem masowej migracji, dezinformacji i propagandy, jak również wynikające z przemian demograficznych.

Pełny opis:

Wykład / metoda podająca: informacyjna lub konwersatoryjna, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych

1. Zajęcia organizacyjne. Teoretyczne podstawy przedmiotu - 2 godz.

2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni (cyberwojna, cyberterroryzm, cyberprzestępczość, cyberinwigilacja). Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla współczesnego świata – 2 godz.

3. Rozwój nowoczesnych technologii – szanse i zagrożenia – 2 godz.

4. Wielowymiarowość wyzwań i zagrożeń ekologicznych – 2 godz.

5. Uwarunkowania i kierunki rozwoju procesów ekskluzji i inkluzji społecznej – 2 godz.

6. Masowa migracja – problem Europy i świata – 2 godz.

7. Problemy demograficzne w skali krajowej i globalnej – 2 godz.

8. Rola propagandy i dezinformacji w kontekście wyzwań i zagrożeń współczesnego świata – 2 godz.

Ćwiczenia / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej, dyskusja moderowana, metoda sytuacyjna.

1. Analiza wybranych działań w cyberprzestrzeni – 2 grupy: 1) przedstawia i omawia, wybrane zagrożenia, zaistniałe w cyberprzestrzeni; 2) przedstawia i omawia wyzwania (szanse), podjęte w celu przeciwdziałania/zapobiegania tymże zagrożeniom – 2 godz.

2. Analiza wybranych, nowych technologii – 2 grupy: 1) przedstawia i omawia zastosowanie wybranych, nowoczesnych narzędzi/systemów technologicznych w kontekście zaistniałych – w wyniku ich użycia – zagrożeń; 2) przedstawia i omawia szanse, jakie stwarza zastosowanie nowych technologii –

2 godz.

3. Analiza wybranych problemów ekologicznych – 2 grupy: 1) przedstawia i omawia wybrane, zaistniałe zagrożenia ekologiczne; 2) przedstawia i omawia wyzwania (szanse) podjęte w celu przeciwdziałania/zapobiegania tymże zagrożeniom – 2 godz.

4. Analiza problemów demograficznych – 2 grupy: 1) przedstawia i omawia zaistniałe problemy demograficzne 2) przedstawia i omawia wyzwania zaistniałe względem problemów związanych z demografią– 2 godz.

5. Analiza problemów związanych z masową migracją – 2 grupy: 1) przedstawia i omawia zagrożenia powstałe na skutek masowej migracji; 2) przedstawia i omawia wyzwania (szanse) związane ze zjawiskiem migracji –

2 godz.

6. Analiza wybranych problemów związanych ze stosowaniem socjotechnik (propagandy i dezinformacji) – 2 grupy: 1) przedstawia i omawia wybrane, zaistniałe zagrożenia dezinformacyjne i propagandowe; 2) przedstawia i omawia wyzwania (szanse) podjęte w celu przeciwdziałania/zapobiegania działaniom dezinformacyjnym i propagandowym – 2 godz.

7. Podsumowanie zajęć, zaliczenie i omówienie wyników – 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Olejnik Ł., Kurasiński A., Filozofia cyberbezpieczeństwa. Jak zmienia się świat? Od złośliwego oprogramowania do cyberwojny, PWN, Warszawa 2022.

2. Dela P., Teoria walki w cyberprzestrzeni, Wyd. ASzW, Warszawa 2020.

3. Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, T. Dębowski (red.),

ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, Łódź-Wrocław 2018.

4. Panek B., Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku. Zagro-żenia i wyzwania, Difin S.A., Warszawa 2020.

5. Krysowaty A., Świniarski J., Bezpieczeństwo w społeczeństwie nadzoru, (wybrane rozdziały), Wyd. Elipsa, Warszawa 2020.

6. Zieliński T., Mróz P., Barnik R., Bezpieczeństwo i obrona UE. Zagrożenia. Ambicje. Zdolności militarne, Wyd. ASzW, Warszawa 2020.

7. Wallace-Wells D., Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ocie-pleniu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2019.

8. Krawczyk-Blicharska M., Nowak P., Poradnictwo społeczno-zawodowe formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, [w:] Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) Piorunek M., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

9. Śliwa Z., Olech A. K., Wyzwania w kontekście migracji i kryzys na granicy polsko-białoruskiej, „Wiedza Obronna”, ISSN: 2658-0829 (online), vol. 278, 2022.

10. Olech A., Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa, „Opinie i Analizy Instytutu De Republica”, nr 6, seria wydawnicza „Politologia”, nr 4, 2022.

11. Symonides J., Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydaw-nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

12. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2011.

Uzupełniająca:

1. Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Nauko-wa, Warszawa 2012.

2. Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo Kontekst rosyjski, (wybrane rozdziały), M. Banasik (red.), Difin S.A., Warszawa 2021.

3. Broda-Wysocki P., Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, cz. 2, IPiSS, Warszawa 2012.

4. Karaczun Z. M., Obidoska G., Indeka L., Ochrona środowiska - współczesne problemy, Wydawnictwo SGGH, Warszawa 2016.

5. Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Nauko-wa, Warszawa 2012.

6. Życki A., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2021.

7. Bernays E. L., Propaganda, Wektory, Wrocław 2020.

8. Hadnagy Ch., Socjotechnika. Metody manipulacji i ludzki aspekt bezpie-czeństwa, Helion S.A., Gliwice 2014.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach, źródłach ich powstawania, me-todach postępowania z nimi oraz o fundamentalnych dylematach cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa K_W05

W2 / zna w pogłębionym stopniu metody ewaluacji procesów i systemów bezpieczeństwa oraz analizowania i prognozowania zjawisk i procesów spo-łeczno-ekonomicznych w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa K_W06

U1/ potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi odbiorcami posługując się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu pozwalającym na poro-zumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie ogólnym oraz w wyższym stop-niu w zakresie specjalistycznej terminologii K_U01

U2 / potrafi w pogłębionym stopniu identyfikować i interpretować złożone zjawiska i procesy społeczne w tym ich aspekty historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne mające wpływ na bezpieczeństwo na-rodowe i międzynarodowe oraz właściwie dobierać źródła i dokonywać ich interpretacji z wykorzystaniem odpowiednich metod naukowych K_U02

U3/ potrafi monitorować, analizować. modelować i prognozować dynamikę stanu bezpieczeństwa dla złożonych systemów oraz proponować sposoby jego zmiany oraz wybierać i stosować właściwy dla stanu bezpieczeństwa sposób postępowania, środki oraz metody pracy, w celu efektywnego wyko-nywania zadań K_U03

K1 / jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych K_K01

K2/ jest gotów do kultywowania i rozwijania dorobku i etosu wynikających z pełnionej roli zawodowej oraz jest świadomy potrzeby dbałości o te wartości K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie udziału w zajęciach, aktywności podczas pracy zespołowej i opracowania prezentacji/referatu z omówieniem.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (test).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń.

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, U2 - weryfikowane jest poprzez pisemny test.

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, U2, K1, K2 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)