Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny terroryzm i przestępczość zorganizowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSL-20Z6-WTPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesny terroryzm i przestępczość zorganizowana
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 16/+, Ć 14/z, razem: 30 godz., 3 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Brak

Autor:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 16

2. Udział w laboratoriach /

3. Udział w ćwiczeniach /14

4. Udział w seminariach / ……

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 214

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 4,5

11. Przygotowanie do egzaminu / ……..

12. Przygotowanie do zaliczenia / 12

13. Udział w egzaminie /……


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 73,3 godz./ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 22,70 godz./ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Geneza, istota i społeczne skutki współczesnego terroryzmu i jego związek z przestępczością zorganizowaną. Terminologia opisująca i wyjaśniająca współczesny terroryzm i przestępczość zorganizowaną. Metody zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej w wymiarze instytucjonalnym - krajowym i międzynarodowym (ONZ/UE/NATO).

Pełny opis:

Wykłady / wykład prowadzony metodą podającą (konwersacyjną), przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych.

1. Terroryzm a przestępczość zorganizowana – istota zjawiska, idee terroryzmu, aspekty społeczne i prawne /2 godz./ - Analiza terroryzmu, jako zjawiska opartego na zastraszaniu społeczeństw; łańcuch terroryzmu; rodzaje terroryzmu; ideologie terrorystyczne; terroryzm a terror państwowy; przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

2. Zagrożenia terrorystyczne – nowe metody walki, cyberterroryzm /4 godz./ - metody i środki walki stosowane przez terrorystów; charakterystyka współczesnych organizacji terrorystycznych; zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; wykorzystanie cywilnych statków powietrznych i morskich do ataku na cel naziemny; cyberprzestrzeń, jako nowe środowisko walki terrorystów.

3. Broń masowego rażenia w zamachach terrorystycznych /4 godz./ - charakterystyka broni jądrowej oraz środków biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych pod kątem możliwości ich wykorzystania w zamachach terrorystycznych; analiza możliwości pozyskania przez organizacje terrorystyczne broni masowego rażenia; zagrożenia związane z możliwością przejęcia przez terrorystów kontroli nad reaktorem elektrowni jądrowej.

4. System bezpieczeństwa RP wobec zagrożeń terrorystycznych /4 godz./ - system bezpieczeństwa państwa i jego podsystemy wykonawcze w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym; rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych podmiotów w rozpoznawaniu, monitorowaniu i zapobieganiu działalności terrorystycznej; Policja w działaniach kontrterrorystycznych.

5. Wspólnota międzynarodowa w walce z terroryzmem /2 godz./ - walka z terroryzmem na arenie międzynarodowej; przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia i przestępczości transgranicznej; regulacje prawne w zakresie zwalczania terroryzmu; blokowanie możliwości finansowania organizacji terrorystycznych; współpraca w zakresie rozpoznawania i neutralizacji zagrożeń.

Ćwiczenia / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana

1. Terroryzm jako zagrożenie asymetryczne /2 godz./ - asymetria w środowisku bezpieczeństwa; zagrożenia hybrydowe i asymetryczne; terroryzm a terror; przykłady zamachów terrorystycznych XXI wieku.

2. Piractwo a terroryzm morski – prawna kwalifikacja zjawiska, akty piractwa i ataki terrorystyczne /2 godz./ - piractwo w prawie międzynarodowym; renesans piractwa; akweny zagrożone atakami ze strony piratów; przykłady ataków pirackich; globalny wymiar terroryzmu morskiego; przykłady ataków terrorystycznych na jednostki pływające i na infrastrukturę portową; prawne aspekty terroryzmu morskiego.

3. Potencjalne scenariusze ataków z użyciem środków promieniotwórczych /2godz/ - charakterystyka środków promieniotwórczych; możliwości pozyskania broni jądrowej przez organizacje terrorystyczne; przykłady użycia środków promieniotwórczych w atakach terrorystycznych; możliwy scenariusz opanowania przez terrorystów elektrowni jądrowej.

4. Bioterroryzm - potencjalne scenariusze ataków z użyciem środków biologicznych /2godz/ - charakterystyka broni biologicznej; możliwości pozyskania przez terrorystów broni biologicznej; przykłady użycia środków biologicznych w atakach terrorystycznych; możliwy scenariusz ataku z użyciem broni biologicznej.

5. Terroryzm chemiczny - potencjalne scenariusze ataków z użyciem środków chemicznych /2godz/ - charakterystyka broni chemicznej; możliwości pozyskania przez terrorystów broni chemicznej; toksyczne środki przemysłowe (TŚP); broń binarna; przykłady użycia broni chemicznej przez terrorystów i przez państwa terrorystyczne; możliwy scenariusz ataku terrorystycznego z wykorzystaniem trujących środków chemicznych.

6. Transgraniczny wymiar przestępczości zorganizowanej /2 godz./ - wyzwania wynikające z członkostwa w strefie Schengen; przemyt narkotyków; międzynarodowy handel bronią i materiałami niebezpiecznymi; przemyt ludzi; handel ludźmi; cyberprzestępczość.

7. Rezolucje ONZ i porozumienia międzynarodowe w obszarze walki z terroryzmem /2 godz./ - przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu; wysiłki wspólnoty międzynarodowej na rzecz nieproliferacji broni masowego rażenia; programy jądrowe państw wspierających terroryzm; konwencje o zakazie produkcji, składowania, użycia określonych rodzajów broni; porozumienia o redukcji broni masowego rażenia; ochrona cyberprzestrzeni nowym wyzwaniem w walce z terroryzmem.

Literatura:

podstawowa:

1. Hołyst B., K. Jaroszyński, A. Letkiewicz, Wojna z terroryzmem w XX wieku, wyd. WSP, Szczytno 2009 r.

2. Jakubczak R., Radziejewski R. (red.), Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2011.

3. Jałoszyński K., Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce, Bellona, Warszawa 2019 r.

4. Liedel K., Terroryzm – Anatomia Zjawiska, Wydaw. Naukowe Scholar i Collegium Civitas Press, Warszawa 2006 r.

5. Olech A. K., Walka z terroryzmem: polskie rozwiązania, francuskie doświadczenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2021 r.

6. T. Szczurek, Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego w kształtowaniu bezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagrożeń niemilitarnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2012.

7. Śladkowski S. (red.), Terroryzm a broń masowego rażenia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.

8. Żuber M. Terroryzm współczesny i jego zwalczanie, Wydawnictwo PWSZ, Nowy Sącz 2020 r.

uzupełniająca:

1. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008 r.

2. Ebigg P, Fiedler R., Wejkszner A., Wojciechowski S., Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2007 r.

3. Stelmach J. (red.), Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2021 r.

4. Ustawa dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1882

5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 904

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1/ zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę zagrożeń oraz metody ich identyfikacji, analizy, ewaluacji oraz projektowania i wdrażania strategii przeciwdziałania zagrożeniom oraz zapewniania ciągłości działania / K_W06

U1/ potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz wykonywać zadania dotyczące zjawisk niepewnych, z wykorzystaniem krytycznego doboru źródeł oraz informacji /K_U03

U2/ potrafi dostrzec i ocenić ewolucję zagrożeń bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa oraz prognozować zjawiska i procesy w przestrzeni bezpieczeństwa ogólnego oraz jego przedmiotowych wymiarach;/ K_U04

K1/ jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i nauk pokrewnych/ K_K01

K2/ jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych/ K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: sprawdzianu w formie pisemnej

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie przedstawionych i złożonych do oceny referatów w formie multimedialnych prezentacji oraz na podstawie wypowiedzi podczas dyskusji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach bądź nie-przygotowanie referatu skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń i niedopuszczeniem do sprawdzianu końcowego.

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, U1 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U2, U3, U4,K1, K2 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Efekty U2, K1, K2 sprawdzenie są na ćwiczeniach.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Szczurek
Prowadzący grup: Tadeusz Szczurek, Marzena Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)