Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo w terenie zurbanizowanym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNM-22Z2-BTZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w terenie zurbanizowanym
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/x, Ć 8/ + razem: 18 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

II semestr / Bezpieczeństwo Narodowe/ wszystkie specjalności

Autor:

dr Natalia Moch

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w laboratoriach / …..

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / …..

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 24

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 2

11. Przygotowanie do egzaminu /8

12. Przygotowanie do zaliczenia / …..

13. Udział w egzaminie /2


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 70 godz./ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 23 godz./ 2ECTS

Zajęcia o charakterze naukowym 58 godz./ 1 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem miasta, w tym również w kontekście wdrażania i rozwoju koncepcji smart city. Studenci otrzymają wiedzę dotyczącą współczesnych wyzwań i zagrożeń w terenie zurbanizowanym. Ponadto, analizie i ocenie poddane zostaną rozwiązania mające na celu zwiększenie poziomu bezpie-czeństwa, które funkcjonują w wybranych miastach.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną,

z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Urbanizacja – podstawowe pojęcia i wieloaspektowy wymiar. (2 godz.)

2. Inteligentne miasta – idea i koncepcje (2 godz.)

3. Bezpieczeństwo przestrzeni miast. (2 godz.)

4. Rozwiązania na rzecz kształtowania bezpieczeństwa w wybranych miastach. (2 godz.)

5. Budowanie odporności miasta na zagrożenia. (2 godz.)

Ćwiczenia / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej, dyskusja kierowana, praca w grupach, case study.

1. Wybrane wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa terenów zurbanizowanych. (2 godz.)

2. Interesariusze w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni miejskiej. (2 godz.)

3. Działalność planistyczna, planowanie cywilne, plany zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia kształtowania bezpiecznych przestrzeni miejskich. Wybrane programy na rzecz zapewniania bezpieczeństwa przestrzeni miejskiej. (2 godz.)

4. Podsumowanie i zaliczenie (2 godz.)

Literatura:

podstawowa:

1. D. Szymańska, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. W. Wereda, N. Moch, A. Wachulak, The Importance of Stakeholders in Managing a Safe City, “Sustainability” No. 14(1)/2022.

3. N. Moch, W. Wereda, Smart Security in the Smart City, “Sustainability” No. 12 (23)/2020.

4. Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, red. J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska, Kraków 2017.

5. P. Krysiński, Smart City w przestrzeni informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020.

6. J. Kowalczyk, Bezpieczeństwo przestrzeni współczesnych miast. Przykład Wielkiej Brytanii, Elipsa, Warszawa 2020.

uzupełniająca:

1. D. Szymańska, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Safe Cities Index 2021. A report by The Economist Intelligence Unit (dostępny online).

3. M. Banach, Od inteligentnego transportu do inteligentnego miasta, PWN, Warszawa 2018.

4. Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, red. A. Najgebeuer, WAT, Warszawa 2009.

5. H. Godlewska-Majkowska, P. Legutko-Kobus, J. Sierak, Inteligentne miasta w pandemii, Elipsa, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

W1/ ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach, źródłach ich powstawania, me-todach postępowania z nimi oraz o fundamentalnych dylematach cywili-zacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w terenach zurbanizowa-nych; / K_W05

U1/ potrafi monitorować, analizować, modelować i prognozować dynamikę stanu bezpieczeństwa w terenach zurbanizowanych oraz proponować sposoby jego zmiany oraz wybierać i stosować właściwy dla stanu bez-pieczeństwa sposób postępowania, środki oraz metody pracy, w celu efektywnego wykonywania zadań;/ K_U03

K1/ jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role zawodo-we w zmiennym otoczeniu, podporządkowania się zasadom pracy ze-społowej i zasadom etyki oraz do kształtowania i egzekwowania za-chowań etycznych u innych; / K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: oceny.

Egzamin - test pisemny. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% liczby punktów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z kolokwium, ocena z przygotowania do zajęć oraz ocena z aktywności.

Osiągnięcie efektu W1, U1 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U1, K1 - sprawdzane jest w ramach ćwiczeń.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Moch
Prowadzący grup: Anna Krawczyk, Natalia Moch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)