Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNM-20Z3-PWK1-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - pwk
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x ; C 12/+ Razem: 26 (14 godziny wykładów zaliczanych w postaci egzaminu; 12 godzin ćwiczeń, zaliczanych na ocenę), 4 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

III semestr / bezpieczeństwo narodowe / wszystkie specjalności

Autor:

dr Natalia Moch

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 12

3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /20

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do egzaminu / 28

7. Przygotowanie do zaliczenia / 10

8. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

100 godz. przyjęto 4 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: bezpieczeństwo wewnętrzne – podstawy terminologiczne; instytucjonalny system bezpieczeństwa we-wnętrznego; rola i zadania organów państwowych, służb, inspekcji i straży w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego; współdziałanie insty-tucji bezpieczeństwa wewnętrznego; międzynarodowe uwarunkowania bez-pieczeństwa wewnętrznego.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne – pojęcie i istota. Uwarunkowania

i determinanty bezpieczeństwa wewnętrznego – 2

2. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego – 2

3. Rola konstytucyjnych organów władzy wykonawczej (Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, centralne organy administracji rządowej) w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego – 2

4. Formacje policyjne – Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Więzienna – 2

5. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego – 2

6. Zadania administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego

i gminnego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego – 2

7. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – 2

Ćwiczenia / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej, dyskusja kierowana.

1. Rola organów władzy ustawodawczej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego – 2

2. Wyspecjalizowane instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego podległe ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych oraz przez niego nadzorowane: Państwowa Straż Pożarna, Obrona Cywilna Kraju, Służba Ochrony Państwa, ratownictwo górskie i wodne – 2

3. Wyspecjalizowane instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego: Służba Celno-Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna – 2

4. Straże sektorowe – Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku, Straż Metra Warszawskiego, Służba Ochrony Lotniska – 2

5. Rola Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego – 2

6. Podsumowanie i zaliczenie – 2

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013.

2. J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa 2013.

3. Instytucje bezpieczeństwa narodowego, red. M. Paździor, B. Szmulik, C.H.Beck, Warszawa 2012.

4. W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.

5. K. Grosicka, L. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego, Pułtusk-Warszawa 2013.

6. B. Wiśniewski, Z. Ściborek, A. Dawidczyk, B. R. Kuc, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Toruń 2017.

7. M. Leszczyński, A. Gumieniak, G. Gozdór, Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym. Wybrane obszary, Difin, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. A. Misiuk, Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce. Przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności, Difin, Warszawa 2018.

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

3. Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania, realizacja, wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, red. W. Fehler, K. P. Marczuk, Difin, Warszawa 2015.

4. Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Zdyb, Warszawa 2014.

5. J. Ziobro, Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Część 1, Difin, Warszawa 2019.

6. Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego (www.abw.gov.pl)

7. Strony internetowe omawianych instytucji.

8. Akty prawne regulujące problematykę funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Efekty uczenia się:

W1/zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie instytucji bezpie-czeństwa wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa narodowego, zasady ich funkcjonowania oraz metody, funkcje i procesy kierowania i zarządzania w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego / K_W07

W2 / posiada wiedzę z zakresu wybranych zagadnień matematyki, informa-tyki, statystyki i podstaw kryptologii w kontekście możliwości ich wykorzysta-nia przez instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego / K_W08

U1/ potrafi monitorować, analizować, modelować i prognozować dynamikę stanu bezpieczeństwa dla złożonych systemów i udziału instytucji bezpie-czeństwa wewnętrznego w ich kształtowaniu, jak również proponować spo-soby zmian w tych systemach oraz wybierać i stosować właściwy dla stanu bezpieczeństwa sposób postępowania wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, środki i metody ich pracy, w celu efektywnego wykonywania zadań / K_U03

K1 / jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działalności instytucji bezpie-czeństwa wewnętrznego oraz inicjowania zadań na rzecz interesu publicz-nego przez te instytucje / K_K03

K2 / jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego oraz oceny skut-ków takiego działania w odniesieniu do proponowanych przedsięwzięć dla wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: oceny

Egzamin - test pisemny. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% liczby punktów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z kolokwium, ocena z przygotowania do zajęć oraz ocena z aktywności.

Osiągnięcie efektów W1, W2 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektów U1, K1, K2 – weryfikowane jest w trakcie ćwiczeń

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)