Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy ratownictwa - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNM-20Z2-PWK3-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy ratownictwa - pwk
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 12/ + Ćw. 8/ z, razem: 20 godz., (12 godzin wykładów zaliczanych na ocenę i 8 godzin ćwiczeń zaliczanych bez oceny)

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

II semestr/Bezpieczeństwo Narodowe/wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 12

2. Udział w laboratoriach / ….

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Udział w seminariach / ….

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / ….

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 14

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….

9. Realizacja projektu / ….

10. Udział w konsultacjach / 10

11. Przygotowanie do egzaminu / ….

12. Przygotowanie do zaliczenia / 12

13. Udział w egzaminie / ….


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 70 godz./ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+3+10): 30 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami ratownictwa w Polsce.

C1 Student powinien uzyskać wiedzę o głównych aspektach i rodzajach ratownictwa oraz systemach i służbach ratowniczych.

C2 Student powinien znać determinanty wpływu ratownictwa na ochronę ludności, a tym samym bezpieczeństwo narodowe.

C3 Student powinien posiadać umiejętność analizowania zagrożeń w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem służb ratowniczych oraz prognozowania ich dalszego przebiegu.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Kolokwium

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz studium przypadków

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota, rodzaje i podstawy prawne ratownictwa – kategorie zagrożeń, rodzaje ratownictwa i ich istota, aspekty prawne, charakterystyka ratownictwa w transporcie – 2g

2. Funkcjonowanie CPR – struktura i organizacja CPR, zadania realizowane przez CPR, charakterystyka zgłoszeń alarmowych – 2g

3. Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego, , LPR, SOR – 2g

4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – struktura, zadania, poziom powiatowy, wojewódzki, centralny – 2g

5. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – struktura systemu, instytucje cywilne i wojskowe oraz ich zadania, stacje wykrywania – 2g

6. Lotniczy i morski SAR – struktura i zadania, instytucje cywilne i wojskowe –2g

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Państwowe Ratownictwo Medyczne – 2g

˗ struktura, organizacja i podstawy prawne funkcjonowania PRM,

˗ zadania realizowane przez Zespoły ratownictwa medycznego – karetki typu S i P, przykłady,

˗ zadania realizowane przez Lotnicze Pogotowie ratunkowe – przykłady,

˗ zadania realizowane przez SOR.

2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 2g

˗ struktura, organizacja i podstawy prawne KSRG,

˗ zadania realizowane przez szczebel powiatowy,

˗ zadania realizowane przez szczebel wojewódzki,

˗ zadania realizowane przez szczebel centralny.

3. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – 2g

˗ struktura, organizacja i podstawy prawne KSWiA,

˗ zadania realizowane przez instytucje cywilne,

˗ zadania realizowane przez jednostki wojskowe.

4. Lotniczy i morski SAR – 2g

˗ podstawy prawne funkcjonowania SAR,

˗ struktura, organizacja i zadania lotniczego SAR,

˗ struktura, organizacja i zadania morskiego SAR,

Literatura:

Podstawowa:

1. Ferenc A., Zintegrowany system ratowniczy w Polsce, Warszawa 2006.

2. Ciećkiewicz J.,Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych: medycyna katastrof w zarysie: podręcznik, Wrocław 2010.

3. Konieczny J., Panufnik K., Pomoc doraźna i ratownictwo: poradnik dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / red. Wyd. MON. Warszawa 1997.

4. Nowacki G., Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall. Logistyka 4/2014.

5. Nowacki G., Europejski system powiadamiania ratunkowego eCall w: Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych. ITS, Warszawa 2010.

6. Nowak E., Walancik M., Logistyka akcji ratowniczych, Wydawnictwo PWN, 2018.

7. Skuteczne ratownictwo: fachowy poradnik dla służb ratowniczych (T1, T2, T3, T4), zesp. aut. pod red. Stanisława Lipińskiego. Stan prawny - październik 2011.

8. Szmagalski J. (red.), Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Teoria, doświadczenia zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne, wyd. IRSS, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

9. Typologia klęsk żywiołowych i awarii technicznych oraz procedury stosowane w ich przypadkach dla ochrony zdrowia i życia, http://bip.pieszyce.sisco.info/zalaczniki/1032/kleski.pdf.

10. Akty prawne.

11. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach, źródłach ich powstawania, metodach postępowania z nimi oraz o fundamentalnych dylematach cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa./ K_W05

W2. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, rolę człowieka jako twórcę kultury i organizatora struktur społecznych, określającego zasady ich funkcjonowania oraz metody, funkcje i procesy kierowania i zarządzania. / K_W07

U1. Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi do wyjaśniania, opisu i rozwiązywania szczegółowych problemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. / K_U04

U2. Potrafi prezentować swoje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznej dopasowanej do odbiorców terminologii, prowadzić debatę oraz przedstawiać, oceniać stanowiska i poglądy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa. / K_U08

K1. Jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych. / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzane jest: na podstawie udziału w zajęciach oraz opracowania referatu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane na podstawie: udziału w ćwiczeniach oraz uzyskanych ocen szczątkowych z prezentacji.

O ocenie końcowej z przedmiotu decyduje: zaliczenie z ćwiczeń, udział w wykładach oraz ocena opracowanego referatu.

Efekty W1, W2, U1- sprawdzane są podczas zaliczenia na ocenę.

Efekty U2, K1 sprawdzane są na ćwiczeniach. Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Nowacki
Prowadzący grup: Gabriel Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)