Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ratownictwo w transporcie - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNM-20Z2-PWK3-R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ratownictwo w transporcie - pwk
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykłady 10 godzin - zaliczenie

Ćwiczenia 8 godzin zaloczenie

Przedmioty wprowadzające:

brak

Autor:

dr inż. Ryszard Piwowarczyk

Bilans ECTS:

3 pkt ECTS

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ratownictwem w transporcie.

C1 Student powinien uzyskać wiedze o głównych aspektach i rodzajach ratownictwa oraz służbach ratowniczych.

C2 Student powinien znać determinanty wpływu ratownictwa w transporcie na bezpieczeństwo w transporcie oraz bezpieczeństwo narodowe.

C3 Student powinien posiadać umiejętność analizowania zagrożeń w transporcie, sytuacjach kryzysowych oraz prognozowania ich dalszego przebiegu.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Kolokwium

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz studium przypadków

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Miejsce ochrony ludności i ratownictwa w systemie bezpieczeństwa Polski – 2 h

2. Prawno-organizacyjne i definicyjne podstawy ratownictwa – 2 h

3. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie ratownictwa – 2 h

4. Typologia i charakterystyka ratownictwa państwowego – 2 h

5. Charakterystyka ratownictwa komercyjnego i społecznego – 2 h

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Istota działań ratowniczych w Polsce - 2h:

- Pojęcie ratownictwa i jego definicje.

- Rodzaje działań ratowniczych.

- Typologia działań ratowniczych.

2. Organizacja systemu ratownictwa na poszczególnych szczeblach zarządzania państwem- 2h:

- Poziom krajowy, wojewódzki oraz powiatowy i gminny.

- Rola administracji publicznej w ratownictwie – zadania Prezesa RM, wojewody, starosty i wójta.

- Koordynacja podmiotów ratowniczych biorących udział w działaniach ratowniczych.

3. Charakterystyka poszczególnych rodzajów działań ratowniczych - 2h:

- System ratownictwa państwowego.

- Charakterystyka wybranych rodzajów ratownictwa państwowego.

- Ratownictwo komercyjne i jego przykłady.

- Zasady organizacji ratownictwa społecznego.

4. Charakterystyka wybranych służb i systemów ratowniczych - 2h:

- Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna.

- Ratownictwo medyczne.

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

- Rola i zadania obywateli w systemie ratowniczym.

Literatura:

Podstawowa:

1. Skrabacz A., Domasiewicz M., Numer alarmowy 112. Organizacja i funkcjonowanie systemu powiadamia ratunkowego w zintegrowanym regionalnie systemie ratowniczym, Warszawa 2019.

2. Ferenc A., Zintegrowany system ratowniczy w Polsce, Warszawa 2006.

3. Ciećkiewicz J.,Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych: medycyna katastrof w zarysie: podręcznik, Wrocław 2010.

4. Konieczny J., Panufnik K., Pomoc doraźna i ratownictwo: poradnik dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / red. Wyd. MON. Warszawa 1997.

5. Nowacki G., Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall. Logistyka 4/2014.

6. Nowacki G., Europejski system powiadamiania ratunkowego eCall w: Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych. ITS, Warszawa 2010.

7. Nowak E., Walancik M., Logistyka akcji ratowniczych, Wydawnictwo PWN, 2018.

8. Skuteczne ratownictwo: fachowy poradnik dla służb ratowniczych (T1, T2, T3, T4), zesp. aut. pod red. Stanisława Lipińskiego. Stan prawny - październik 2011.

9. Szmagalski J. (red.), Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Teoria, doświadczenia zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne, wyd. IRSS, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

10. Typologia klęsk żywiołowych i awarii technicznych oraz procedury stosowane w ich przypadkach dla ochrony zdrowia i życia, http://bip.pieszyce.sisco.info/zalaczniki/1032/kleski.pdf.

11. Akty prawne.

12. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach, źródłach ich powstawania, metodach postępowania z nimi oraz o fundamentalnych dylematach cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa./ K_W05

W2. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, rolę człowieka jako twórcę kultury i organizatora struktur społecznych, określającego zasady ich funkcjonowania oraz metody, funkcje i procesy kierowania i zarządzania. / K_W07

U1. Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi do wyjaśniania, opisu i rozwiązywania szczegółowych problemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. / K_U04

U2. Potrafi prezentować swoje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznej dopasowanej do odbiorców terminologii, prowadzić debatę oraz przedstawiać, oceniać stanowiska i poglądy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa. / K_U08

K1. Jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych. / K_K01

K2. Jest gotów do kultywowania i rozwijania dorobku i etosu wynikających z pełnionej roli zawodowej oraz jest świadomy potrzeby dbałości o te wartości. / K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: referatów i prezentacji

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: aktywności i zaangażowania

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: obecność na zajęciach

Osiągnięcie efektu W1 – weryfikowane jest w trakcie wykładów oraz ćwiczeń

Osiągnięcie efektu U1 – sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)