Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNM-20Z1-ZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/x; C 8/+ Razem: 18 (10 godzin wykładów zaliczanych w postaci egza-minu; 8 godzin ćwiczeń, zaliczanych na ocenę) 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Brak modułów kształcenia wprowadzających

Programy:

I semestr / bezpieczeństwo narodowe / wszystkie specjalności

Autor:

Prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / …..

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /24

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / …..

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 2,7

11. Przygotowanie do egzaminu / 7,2

12. Przygotowanie do zaliczenia /

13. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (1÷13):

69,9 godz. przyjęto 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 34 godz./0,5 ECTS

Zajęcia o charakterze naukowym 3 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawy teorii z zakresu interpretacji i klasyfikacji za-grożeń oraz pojęcie, terminologia, metody, narzędzia analiza sytuacji kryzy-sowej. Studenci zapoznani zostaną z charakterystyką zarządzania kryzyso-wego jako procesu oraz integralnego elementu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Ukazane zostaną rozwiązania prawne oraz zasady organizacji i zarządzania kryzysowego w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Kryzys i sytuacje kryzysowe z perspektywy bezpieczeństwa narodowego. Interpretacja i klasyfikacja zagrożeń – 2

2. Podstawowe kategorie (pojęcie i terminologia) zarządzania kryzysowego. Funkcje i fazy zarządzania kryzysowego - 2

3. Zarządzanie kryzysowe jako proces oraz integralny element kierowania bezpieczeństwem narodowym – 2

4. System zarzadzania kryzysowego w Polsce – 2

5. Planowanie cywilne i ochrona infrastruktury krytycznej jako zadania zarządzania kryzysowego. Zasady planowania oraz wykorzystanie potencjału państwa w reagowaniu na sytuacje kryzysowe – 2

Ćwiczenia / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana.

1. Istota, cel i treść zarządzania kryzysowego. Ogólna charakterystyka zagrożeń kryzysowych - 2

2. Struktura, zadania i organizacja organów zarządzania kryzysowego – 2

3. Zagrożenia i ryzyko ich wystąpienia na przykładzie wybranych województw - 2

4. Charakterystyka wybranych elementów planu zarządzania kryzysowego – 2

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego, Warszawa 2007.

2. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012.

3. Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Warszawa 2012.

4. Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.

5. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.

6. Pietrek G., System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia, Warszawa 2018.

7.Pawełczyk M., Sokal P., Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz, Warszawa 2014

8. Wojnarowski J., Wojnarowska-Szpucha S., Procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Dąbrowa Górnicza 2017.

9. Wybrane akty prawne – Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 590 – tekst jednolity 2018)

Uzupełniająca:

1. Gryz J., System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Toruń 2009.

2. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Warszawa 2001.

3. Kitler W., Problemy zarządzania kryzysowego w państwie, Warszawa 2000.

4. Kitler W., Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 1999

5. Marszałek M., Operacje reagowania kryzysowego NATO, Warszawa 2013.

6. Rogester M., Ciszewska M., Zarządzanie kryzysem, Warszawa 2004.

7. Tyrała A., Zarządzanie kryzysowe, Toruń 2000.

8. Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem, Kraków 2000.

9. Wilewski S., System zarządzania w sytuacjach kryzysowych w Polsce i Unii Eurpoejskiej (w:) Materiały z konferencji Bezpieczna Polska w bezpiecznej Europie, Warszawa 2002

10. Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / zna i rozumie prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz fundamentalne dylematy cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa K_W02

W2 / zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, rolę człowieka jako twórcę kultury i organizatora struktur społecznych, określającego zasady ich funkcjonowania oraz metody, funkcje i procesy kierowania i zarządzania K_W07

U1/ potrafi w pogłębionym stopniu identyfikować i interpretować złożone zjawiska i procesy społeczne w tym ich aspekty historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz właściwie dobierać źródła i dokonywać ich interpretacji z wykorzystaniem odpowiednich metod naukowych K_ U02

U2 / potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi i wykorzystywać metody i modele matematyczne i informatyczne, a także symulacje i zobrazowania komputerowe do analizy i oceny podejmowanych działań praktycznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego K_U06

K1 / jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych K_K01

K2/jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zawodowym, inspirowania i organizowania zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej, środowiska społecznego oraz inicjowania zadań na rzecz interesu publicznego K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (test wiedzy)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział w zajęciach i opracowanie referatu z omówieniem

Osiągnięcie efektu W1 i W2 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U1, U2, K1, K2 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)