Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOROCSL-86-SD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 30/+ ; Razem: 30 (30 godzin seminariów zaliczanych na ocenę), 5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Seminarium dyplomowe I

Programy:

Bezpieczeństwo narodowe, wszystkie specjalności

Autor:

dr Natalia Moch

Bilans ECTS:

1. Udział w seminariach / 30

2. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /50

3. Realizacja projektu / 30

3. Udział w konsultacjach / 30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

140 godz. przyjęto 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1): 60 godz./2 ECTS


Skrócony opis:

Program przedmiotu przygotowuje studenta do samodzielnego wykonania pracy dyplomowej. Obejmuje zagadnienia dotyczące praktyki pisania prac naukowych, metod wyszukiwania materiałów źródłowych, prowadzenia badań a także sztuki autoprezentacji.

Pełny opis:

1. Najczęściej popełniane błędy podczas pisania pracy dyplomowej - 4

2. Przygotowanie do obrony i obrona pracy dyplomowej - 2

3. Sztuka przemawiania i prezentacji - 4

4. Wystąpienia studentów - 20

Literatura:

1. M. Kasperski, J. W. Michniak, H. Popiel, Metodyka przygotowania prac dyplomowych, WAT, Warszawa 2015.

2. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

3. Ch. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i wiedza, Warszawa 2006.

4. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W04)

W2 / Zna podstawy oraz metody symulacji komputerowej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w sytuacjach kryzysowych, a także zagrożeń bezpieczeństwa (K_W19)

U1 / Umie wskazać założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego oraz ocenić ich efektywność (K_U08)

Metody i kryteria oceniania:

ocena wiodąca – ocena od promotora

w przypadku braku oceny od promotora ocena wystawiona na podstawie prezentacji/wystąpienia

obecności są wymagane do zaliczenia przedmiotu

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)