Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOROCSL-85-SD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 30/+ ; Razem: 30 (30 godzin seminariów zaliczanych na ocenę), 1 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

Bezpieczeństwo narodowe, wszystkie specjalności

Autor:

dr Natalia Moch

Bilans ECTS:

1. Udział w seminariach / 30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

30 godz. przyjęto 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1): 30 godz./1 ECTS

Skrócony opis:

Program przedmiotu przygotowuje studenta do samodzielnego wykona-nia pracy dyplomowej. Obejmuje zagadnienia dotyczące praktyki pisania prac naukowych, metod wyszukiwania materiałów źródłowych i prowa-dzenia badań.

Pełny opis:

Seminaria / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Pojęcie, istota i zasady badań naukowych – 2

2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych. Harmonogram opracowania pracy. Obowiązki dyplomanta – 2

3. Metodologia pisania pracy (uzasadnienie wyboru tematu, cel ba-dań, problemy badawcze, hipotezy badawcze, konstrukcja pracy) – 6

4. Metody i narzędzia badawcze – 6

5. Materiały źródłowe, przypisy, bibliografia – 4

6. Technika pisania pracy dyplomowej (cytaty, tabele, rysunki, wy-kresy) - 2

7. Opracowanie sprawozdania z badań - 2

8. Etyka w badaniach naukowych – 2

9. Obrona pracy dyplomowej – 2

10. Podsumowanie i zaliczenie – 2

Literatura:

Podstawowa:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2002.

2. M. Kasperski, J. W. Michniak, H. Popiel, Metodyka przygotowania prac dyplomowych, WAT, Warszawa 2015.

3. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

Uzupełniająca:

1. Wojcik, K. Piszę akademicką pracę licencjacką, magisterską, doktorską, PLACET, Warszawa 2002

2. Zendrowski R. Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa 2005

3. Aranowska E. (red.) Wybrane problemy metodologii badań, UW, Warszawa 1992

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W04)

W2 / Zna podstawy oraz metody symulacji komputerowej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w sytuacjach kryzysowych, a także zagrożeń bezpieczeństwa (K_W19)

U1 / Umie wskazać założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego oraz ocenić ich efektywność (K_U08)

U2 / Posiada elementarne umiejętności badawcze, pozwalające na analizowanie przykładów badań i konstruowanie prostych badań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazać kierunki dalszych badań (K_U16)

U3 / Potrafi wskazać różnice między różnymi nurtami teorii bezpieczeństwa i dostrzec ich obecność w praktyce (K_U17)

K1 / Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie

w komunikowaniu się z otoczeniem (K_K04)

K2 / Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: oceny.

Na ocenę składają się: ocena z testu pisemnego, ocena z przygotowania do zajęć oraz ocena z aktywności.

Osiągnięcie efektów W1, W2 - weryfikowane jest testem wiedzy.

Osiągnięcie efektów U1, U2, U3, K1, K2 – weryfikowane jest w trakcie dys-kusji oraz zadań praktycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)