Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja i modele ochrony ludności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOROCSL-19Z4-EMOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucja i modele ochrony ludności
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/+; C 20/ Razem: 44 (24 godziny wykładów zaliczanych na podstawie zaliczenia z oceną; 20 godzin ćwiczeń audytoryjnych, zaliczanych bez oceny) 4 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

IV semestr / bezpieczeństwo narodowe / Ochrona ludności i infrastruktury

Autor:

dr Justyna Stochaj

Bilans ECTS:

4 pkt ECTS

Skrócony opis:

Istota ochrony ludności – terminologia i zakres realizowanych w tym celu za-dań. Historia i geneza zagadnienia w ujęciu międzynarodowym. Ewolucja sys-temów ochrony ludności cywilnej stosowanych w czasie pokoju oraz w sytua-cjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Koncepcje i rozwiązania realizowa-ne w XX wieku w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu polskiemu – doświadczenia i wnioski. Współczesne uwarunkowania prawne i organiza-cyjne ochrony ludności w Polsce – stan obecny, problemy i wyzwania

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Istota ochrony ludności – 2

2. Historia i geneza ochrony ludności – 4

3. Ochrona ludności w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP – 2

4. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności - 6

5. Bezpieczeństwo ludności – koncepcje i rozwiązania - 2

6. Uwarunkowania prawne i organizacyjne ochrony ludności – 2

7. Problemy i wyzwania związane z ochroną ludności - 6

Ćwiczenia audytoryjne oraz dyskusja kierowana.

1. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności – 2

2. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa ludności - 2

3. Przygotowanie na zagrożenia bezpieczeństwa ludności – 2

4. Scenariusze zdarzeń na wypadek wystąpienia zagrożeń bezpieczeń-stwa ludności - 4

5. Reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa ludności - 4

6. Ocena skutków zagrożeń bezpieczeństwa ludności - 2

7. Odbudowa po wystąpieniu zagrożeń bezpieczeństwa ludności - 2

8. Zaliczenie przedmiotu - 2

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. J. Stochaj, Ochrona ludności i obrona cywilna w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego, Difin, Warszawa 2020.

2. K. Zieliński, Ochrona ludności – zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2017.

3. M. Leszczyński, A. Gumieniak, G. Gozdór, Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym. Wybrane obszary, Difin, Warszawa 2018.

4. B. Michailuik, Ochrona ludności – wybrane problemy, ASzWoj, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierun-kowego

K_W02 rozumie podstawowe historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz fundamentalne dylematy cywi-lizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa

K_W05 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie globalnym, regionalnym, subregionalnym, narodowym i lokalnym, zasady funkcjonowania tych organizacji, w tym państwa oraz rolę człowieka jako twórcę kultury i organi-zatora struktur społecznych, określającego zasady ich funkcjonowania

K_U02 potrafi identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczne, w tym ich aspekty historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne dotyczące bez-pieczeństwa narodowego

K_U09 potrafi prezentować swoje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii oraz przedstawiać i oceniać stanowiska i poglądy dotyczące zagad-nień bezpieczeństwa

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i nauk pokrewnych

K_K06 jest gotów do kultywowania dorobku i tradycji wynikających z pełnionej roli zawodowej oraz jest świadomy potrzeby dbałości o te wartości

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: oceny

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia bez oceny

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)