Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona ludności wobec zagrożeń militarnych i niemilitarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORLCNP-22Z1-OLWZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona ludności wobec zagrożeń militarnych i niemilitarnych
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 6/x, C 4, razem: 10 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

obowiązujący od 2023/2024

Autor:

dr Justyna Stochaj

Bilans ECTS:

2 pkt ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia słuchaczowi Studiów Podyplomowych zapoznanie się z współczesnymi zagrożeniami, podstawowymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem ochrony ludności, a także ze sposobami i systemami służącymi wykrywaniu zagrożeń, powiadamianiu, ostrzeganiu i alarmowaniu.

Pełny opis:

Wykłady - są prowadzone w sposób konwencjonalny, aktywizujący słuchaczy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

1. Wprowadzenie w tematykę ochrony ludności: pojęcie, cel, system / 2 godz. /

2. Charakterystyka zagrożeń militarnych i niemilitarnych / 2 godz./

3. Wykrywanie zagrożeń, powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach / 2 godz./

Ćwiczenia audytoryjne - są prowadzone w formie kierowanych dyskusji oraz analiz studiów przypadków. Praca ta będzie również realizowana w formie zespołowej, a następnie będą prezentowanie wyniki na forum grupy szkoleniowej oraz dyskusja nad osiągniętymi rezultatami.

1. Funkcjonowanie ochrony ludności / 2 godz./

2. Szkolenia i ćwiczenia z zakresu ochrony ludności / 2 godz./

Literatura:

Podstawowa:

1. Górski S., Współczesna ochrona ludności: aspekty prawne i organizacyjne, 2016.

2. Stochaj J., Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego, 2020.

3. Michailiuk B., Ochrona ludności: wybrane problemy, 2017.

4. Zieliński K., Ochrona ludności: zarządzanie kryzysowe, 2021.

5. Tuz A., Chlebowska-Tuz J., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski, 2022.

6. Lis W. (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 2015.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą ochrony ludności / P_W01,

W2. Zna wybrane problemy wynikające z procesu ochrony ludności / P_W02,

U1. Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę w sytuacji realizacji procesu ochrony ludności / P_U02,

K1. Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia procesie ochrony ludności / P_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: aktywności i obecności.

Zaliczenie z wykładu jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń.

Osiągnięcie efektu U1 sprawdzane jest w trakcie prezentacji wyników analiz przypadków oraz kierowanych dyskusji podczas ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów K1, K2 weryfikowane jest na ćwiczeniach, poprzez ocenę poglądów prezentowanych w trakcie dyskusji oraz stanowisk przedstawionych w opracowaniach analiz przypadków.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który udzieli powyżej 90% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który udzieli 83-90% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który udzieli 75-82% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który udzieli 68-74% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który udzieli 60-67% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który udzieli mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stochaj
Prowadzący grup: Justyna Stochaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)