Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona ludności w UE i wybranych państwach świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORLCNP-22Z1-OLUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona ludności w UE i wybranych państwach świata
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W;C.

Autor:

dr Paweł Stawarz

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.

1. Udział w wykładach / 6 godz.

2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / …..

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 4 godz.

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 godz.

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / …..

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 10 godz.

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 2 godz.

11. Przygotowanie do egzaminu / ….

12. Przygotowanie do zaliczenia / 12 godz.

13. Udział w egzaminie / ….

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 50 godz./2 pkt. ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia słuchaczowi Studiów Podyplomowych zapoznanie się z podstawowymi elementami wiedzy z zakresu ochrony ludności w Unii Europejskiej i wybranych państwach świata. Przedstawione zostaną zagadnienia definicyjne. Przekazana będzie wiedza z zakresu regulacji prawnych oraz instytucji odpowiedzialnych za wskazane działania w omawianej organizacji międzynarodowej i wybranych państwach.

Pełny opis:

Wykłady - są prowadzone w sposób konwencjonalny, aktywizujący słuchaczy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Zagadnienia do przedmiotu:

1. Ochrona ludności w UE i państwach świata – zagadnienia wstępne; Unijny Mechanizm Ochrony Ludności./ 2 godz. /

2. Organizacja ochrony ludności w Szwecji, Włoszech i Izraelu / 2 godz./

3. Organizacja ochrony ludności w Niemczech, USA i Maroku / 2 godz./

Ćwiczenia audytoryjne - są prowadzone w formie kierowanych dyskusji oraz analiz studiów przypadków. Praca ta będzie również realizowana w formie zespołowej, a następnie będą prezentowanie wyniki na forum grupy szkoleniowej oraz dyskusja nad osiągniętymi rezultatami.

1. Analiza funkcjonowania systemu ochrony ludności we Francji i Hiszpanii / 2 godz./

2. Analiza funkcjonowania systemu ochrony ludności w Wielkiej Brytanii i Polsce / 2 godz./

Literatura:

Podstawowa:

Bogdan Michailiuk, Ochrona ludności. Wybrane problemy, Warszawa 2017.

Zarządzanie kryzysowe, problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia, red.Zenon Sobejko, Irmina Denysiuk, Warszawa 2017.

Jerzy Trocha, Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego [w:] „Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” XIII 2017.

https://cemn.eu/unijny-mechanizm-ochrony-ludnosci/

Uzupełniająca:

Krzysztof R. Zieliński, Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe. Wydanie 2, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty i typów systemów ochrony ludności w podmiotach międzynarodowych / P_W01,

W2. Zna wybrane systemy ochrony ludności. / P_W02,

U1. Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę do efektywnego wykorzystania możliwości związanych z funkcjonowaniem systemów ochrony ludności w wybranych państwach / P_U02,

K1. Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w procesie modernizacji funkcjonujących systemów ochrony ludności.

/ P_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: aktywności i obecności.

Zaliczenie z wykładu jest przeprowadzane w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń.

Osiągnięcie efektu U1 sprawdzane jest w trakcie prezentacji wyników analiz przypadków oraz kierowanych dyskusji podczas ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów K1, K2 weryfikowane jest na ćwiczeniach, poprzez ocenę poglądów prezentowanych w trakcie dyskusji oraz stanowisk przedstawionych w opracowaniach analiz przypadków.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który udzieli powyżej 90% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który udzieli 83-90% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który udzieli 75-82% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który udzieli 68-74% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który udzieli 60-67% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który udzieli mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Stawarz
Prowadzący grup: Paweł Stawarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)