Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORLCNP-22Z1-KSWSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Strona przedmiotu: https://ochronaludnosci.wat.edu.pl/studia_podyplomowe/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 6, C 4, razem: 10 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

Studia podyplomowe

Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń

Autor:

dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.

1. Udział w wykładach / 6 godz.

2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / …..

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 4 godz.

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 godz.

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / …..

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 10 godz.

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 2 godz.

11. Przygotowanie do egzaminu / ….

12. Przygotowanie do zaliczenia / 12 godz.

13. Udział w egzaminie / ….

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 50 godz./2 pkt. ECTS


Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu Przedmiot umożliwia słuchaczowi Studiów Podyplomowych zapoznanie się z alarmowaniem o skażeniach oraz funkcjonowaniem KSWSiA.

Pełny opis:

Wykłady - są prowadzone w sposób konwencjonalny, aktywizujący słuchaczy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

1. Struktura organizacyjna oraz podstawy prawne funkcjonowania KSWSiA / 2 godz. /

2.Segment wojskowy KSWSiA. / 2 godz./

3. Segment cywilny KSWSiA / 2 godz./

Ćwiczenia audytoryjne - są prowadzone w formie kierowanych dyskusji oraz analiz studiów przypadków. Praca ta będzie również realizowana w formie zespołowej, a następnie będą prezentowanie wyniki na forum grupy szkoleniowej oraz dyskusja nad osiągniętymi rezultatami.

1. Struktura i zadania COAS / 2 godz./

2. Jednostki wojskowe w KSWSiA. / 2 godz./

Literatura:

Podstawowa:

1. Karasiński A., Rola i miejsce COAS w KSWSiA, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, Warszawa 2012.

2. Kleszcz S., Rola Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w Systemie Obronnym Państwa w dobie aktualnych zagrożeń. WAT, 2017Nowak E., Walancik M., Logistyka akcji ratowniczych, Wydawnictwo PWN, 2018.

3. Szmagalski J. (red.), Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Teoria, doświadczenia zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne, wyd. IRSS, Warszawa 2014.

4. Tarapata Z., Koncepcja i realizacja systemu WAZkA. WAT, 2017.

5. Załącznik nr 9 do Planu współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. MON, 2016.

Uzupełniająca:

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96).

3. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą ostrzegania o skażeniach / P_W01,

W2. Zna wybrane zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania KSWSiA / P_W02,

U1. Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę do efektywnego diagnozowania niekorzystnych zjawisk w zakresie funkcjonowania KSWSiA / P_U02,

K1. Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w w zespołach mających na celu analizę proponowanych rozwiązań poprzez kreowanie i wysuwanie własnych propozycji / P_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: aktywności i obecności.

Zaliczenie z wykładu jest przeprowadzane w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń.

Osiągnięcie efektu U1 sprawdzane jest w trakcie prezentacji wyników analiz przypadków oraz kierowanych dyskusji podczas ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów K1, K2 weryfikowane jest na ćwiczeniach, poprzez ocenę poglądów prezentowanych w trakcie dyskusji oraz stanowisk przedstawionych w opracowaniach analiz przypadków.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który udzieli powyżej 90% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który udzieli 83-90% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który udzieli 75-82% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który udzieli 68-74% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który udzieli 60-67% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który udzieli mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi podczas zaliczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)