Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORKCNL-85-BKI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury II
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład 8/x ; Ćwiczenia 6/+ Labolatorium 6/z Razem: 20

Przedmioty wprowadzające:

Bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury I

Programy:

V semestr / bezpieczeństwo narodowe / Zarządzanie kryzysowe

Autor:

dr Krzysztof Szwarc

Bilans ECTS:

3 pkt ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące systemów infrastruktury krytycz-nej i procesu ich ochrony. Studenci są zapoznawani z istotą i celem funkcjo-nowania systemów infrastruktury krytycznej, krajowymi i europejskim pro-gramami ochrony infrastruktury krytycznej. Poznają podstawy prawne i wyni-kające z nich obowiązki operatorów dotyczące ochrony IK. Zapoznają się z istotą i metodami fizycznej, technicznej, teleinformatycznej, osobowej i praw-nej ochrony, a także zjawiskiem współzależności i jej wpływem na proces ochrony.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Identyfikacja i analiza systemów infrastruktury krytycznej państwa – podstawowe pojęcia; systemy infrastruktury krytycznej w Polsce, UE i na świecie. Charakterystyka poszczególnych systemów - 2

2. Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej – wymagania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym i aktów wykonawczych; wymagania wynikające z pozostałych ustaw, w tym ustaw sektorowych; podstawy prawne Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej; podejście regulacyjne i bezsankcyjne - 1

3. Programy Ochrony Infrastruktury Krytycznej - Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej; Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej; Narodowa Strategia Ochrony IK (RFN); Plan Ochrony Narodowej Infrastruktury (USA) – 2

4. Przygotowanie i sprawowanie ochrony infrastruktury krytycznej – model bezpieczeństwa infrastruktury; istota i metody zapewniania bezpieczeństwa fizycznego, technicznego, osobowego, teleinformatycznego i prawnego; Plany zapewniania ciągłości działania; planowanie ochrony infrastruktury krytycznej – 2

5. Współzależność a ochrona infrastruktury krytycznej – pojęcie zależności i współzależności; IK jako przykład systemu złożonego; rodzaje współzależności; analiza i konsekwencje współzależności na proces zapewniania bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej; krajowe, sektorowe i regionalne fora ochrony IK - 1

Ćwiczenia audytoryjne / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana.

1. Identyfikacja systemu Krytycznej Infrastruktury Państwa - 1

Infrastruktura kluczowa a krytyczna. Rozróżnianie krytycznej infrastruktury organizacji / jednostki samorządu terytorialnego / państwa. Charakterystyka wybranych systemów IK. Kryteria identyfikacji infrastruktury krytycznej.

2. Analiza ryzyka zagrożeń dla Kluczowej Infrastruktury Państwa – 2

Pojęcia ryzyko, zagrożenie, podatność. Źródła zagrożeń dla IK. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby ochrony infrastruktury krytycznej. System lub element IK jako potencjalny cel ataku terrorystycznego – przykłady ataków. Podatności IK na ataki terrorystyczne.

3. Przeciwdziałanie zagrożeniom IK jako zadanie Systemu Bezpieczeństwa Narodowego - 2

Pojęcie i zakres ochrony IK. Rodzaje metod ochrony IK. Role i zadania elementów SBN w zapewnianiu bezpieczeństwa IK. Plan ochrony IK – skład, uzgadnianie i konsekwencje dla procesu ochrony.

Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej. Instytucjonalny i funkcjonalny wymiar ochrony IK przed zagrożeniem terrorystycznym.

4. Efektywność i skuteczność ochrony infrastruktury krytycznej – 1

Niezawodność i ciągłość działania jako systemowe kryteria oceny bezpieczeństwa IK. Ocena konsekwencji zakłóceń IK z perspektywy bezpieczeństwa narodowego. Metody ograniczania ryzyka i zapewniania ciągłości działania infrastruktury krytycznej.

Ćwiczenia laboratoryjne / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana

1. Scenariusze zagrożeń - 4

2. Matryca ryzyka oraz szacowanie wartości ryzyka - 2

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. R. Wróbel, Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycz-nej w Polsce, SGSP, Warszawa 2016.

2. G. Krasnodębski, Modelowanie systemu zarządzania bezpieczeń-stwem infrastruktury krytycznej państwa, AMW, Gdynia 2013.

3. R. Radziejewski, Ochrona infrastruktury krytycznej. Teoria a praktyka, PWN, Warszawa 2014.

4. A. Najgebauer (red.), Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołeczne-go Warszawy, WAT, Warszawa 2009.

5. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, RCB, Warsza-wa 2013, 2015, 2018, 2020.

Uzupełniająca:

1. J. Rut, T. Wołczański, Wybrane zagadnienia technicznych systemów zabezpieczeń obiektów, PO, Opole 2014.

2. W. Pihowicz, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego, WN-T, War-szawa 2008.

3. L. Bukowski, Zapewnianie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2016

4. R. Radziejewski, S. Siudalski, Ochrona osób i mienia, WAT, Warsza-wa 2013.

5. J. Jaźwiński, K. Ważyńska – Fiok, Bezpieczeństwo systemów, PWN, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

W1 / rozumie i potrafi w zaawansowanym stopniu rozróżniać i charakteryzo-wać systemy infrastruktury krytycznej oraz zna zasady i wymagania

dotyczące ich ochrony wynikające z krajowego i międzynarodowego prawa / K_W03

W2 / zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę zagrożeń,

metody ich identyfikacji, analizy i ewaluacji, a także sposoby zapewniania bez-pieczeństwa infrastruktury krytycznej pracy / K_W06

U1 / potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy dotyczące

zapewniania bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury państwa, wykorzysty-wać i krytycznie oceniać dostępne źródła z wykorzystaniem techniki kompute-rowej / K_U03

K1 / jest gotowy do krytycznej oceny własnej wiedzy na temat bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym szczegółowych zagadnień, będących przed-miotem nauk o bezpieczeństwie i pokrewnych / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: oceny

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: oceny

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej lub ustnej (3 pytania otwarte)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektów W1, W2 - weryfikowane jest w trakcie testu wiedzy

Osiągnięcie efektu U1, K1- sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń au-dytoryjnych i laboratoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)