Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOPLCSM-19Z3-NZJL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, C 16/+, razem: 30 godz., 2,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne: brak

Programy:

III semestr / Obronność państwa / Logistyka obronności i bezpieczeństwa

Autor:

dr n. społ. mgr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w laboratoriach / 0

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 16

4. Udział w projektach / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 11,2

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 16

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 12

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (poz. 1÷14): 73,7 / 30 = 2,46 = 2,5 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+13): 46,5 / 30 = 1,55 = 1,5 pkt ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / 0

Zajęcia o charakterze praktycznym (2+3+4+6+7+8+9+10): 43,2 / 30 = 1,44 = 1,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu teorii i praktyki nowoczesnych procedur normalizacyjnych i zarządzania jakością w logistyce

Pełny opis:

Wykład /prezentacje multimedialne

1.Podstawy, formy oraz funkcje i zasady zarządzania jakością w logistyce / 2 Podstawowe modele zarządzania jakością w procesach i organizacjach logistycznych

2.Charakterystyka dokumentacji systemu zarządzania jakością. Koszty jakości w działalności logistycznej / 2

3.Wybrane metody i techniki zarządzania jakością procesów logistycznych / 2 Certyfikacja i akredytacja systemu zarządzania jakością w organizacjach logistycznych

4.Krajowa (zakładowa) oraz regionalna i międzynarodowa działalność normalizacyjna. Określenie, podział i budowa norm / 2

Zasady opracowywania oraz przeglądu Polskich Norm (poprawka, zmiana)

5.Charakterystyka i zasady funkcjonowania wybranych systemów zarządzania jakością w logistyce / 2

Wymagania zgodne odpowiednio z: PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania oraz PN-EN-ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne

6.Istota i znaczenie metrologii i nadzoru metrologicznego w systemach jakości / 2

7.Kolokwium / 2

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1.Opracowanie wybranych elementów podstawowej dokumentacji systemu zarządzania jakością w organizacji (księga jakości, procedura i instrukcja) / 2

2.Praktyczne zastosowanie wybranych metod i technik w zarządzaniu jakością procesów logistycznych / 2

Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy oraz Diagram Pareto-Lorenza w zakresie analizy jakościowej procesu logistycznego

3.Analiza kosztów jakości w procesach logistycznych / 2

4.Identyfikacja podstawowej dokumentacji normalizacyjnej / 4

Określenie, podział i budowa norm. Praktyczne redagowanie wybranych elementów normy (PN, PN-EN, PN-ISO oraz poprawki i zmiany do PN)

5.Dokumentacja systemu zarządzania jakością / 2

Zgodna z wymaganiami PN-EN-ISO 9001:2015, PN-EN-ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018.

6.Charakterystyka systemów i praktyczne ich zastosowanie w procesach logistycznych / 2

7.Praktyczne zastosowanie wymagań metrologii w ocenie jakościowej procesu logistycznego / 2

Literatura:

Podstawowa:

Schweitzer T., Normalizacja, PKN, Warszawa 2010.

Szkoda J., Systemy zarządzania jakością w organizacjach, Wyd. ITS, Warszawa 2012.

Norma PN-EN 45020 Podstawy działalności normalizacyjnej - Normalizacja dziedziny związane - Terminologia.

Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1386.

Uzupełniająca:

PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PKN, Warszawa 2009.

PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa 2005.

PN-ISO 450011:2017-06 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania, PKN, Warszawa 2004.

Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

„WIADOMOŚCI PKN. Normalizacja”. Miesięcznik. Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Wybrane teksty norm z sektora Logistyka, transport i pakowanie; Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia / odniesienie do efektu kierunkowego

K_W1/ Ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach opisu, w tym technikach pozyskiwania danych odpowiednich dla nauk o obronności, o wykorzystaniu metod

ekonomicznych, matematycznych, informatyki i statystycznej obróbki danych oraz wnioskowania statystycznego do analizy zagadnień dotyczących obronności, jak również modeli i metod badań operacyjnych do rozwiązywania problemów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa/ P7S_WG; P7S_UW

K_W2/ ma pogłębioną wiedzę o zarządzaniu działaniem zbiorowym i użyciu nowoczesnych technik i technologii w procesie kształtowania środowiska obronności i bezpieczeństwa państwa/ P7S_WK; P7S_UW

K_U1/ potrafi prawidłowo identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy polityczne, społeczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe, oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi, specyficzne dla współczesnych wyzwań i zagrożeń a także dla procesów związanych z kształtowaniem obronności i bezpieczeństwa państwa, z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów/ P7S_UW; P7S_UU

K_U2/ potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich praktyczne skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zawansowanych metod i narzędzi, w tym wskaźników ocenowych dotyczących efektywności funkcjonowania analizowanych przedsięwzięć, właściwych dla nauk o obronności i pokrewnych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego

kierunku studiów/ P7S_UW; P7S_UU

K_K1/ Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, kreatywny i innowacyjny/ P7S_KO; P7S_UK

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, U2, K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)