Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFXCSI-19Z2-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+, C 4/+, L 8/+, Proj0/+, Sem. 0/+, razem: 24 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka. Wymagania wstępne: zna podstawy algebry wyższej, pojęcie logarytmu, funkcje logarytmiczne, zasady trygonometrii i funkcje trygonometryczne, działania na logarytmach, podstawy rachunku prawdopodobieństwa (na poziomie szkoły średniej).

Fizyka. Wymagania wstępne: zna podstawy fizyczne mechaniki, elektryczności, magnetyzmu, optyki oraz podstawy fizyki gazów, cieczy i ciała stałego (na poziomie szkoły średniej).


Autor:

dr inż. Katarzyna Garbat

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 12.

2. Udział w laboratoriach / 8.

3. Udział w ćwiczeniach / 4.

4. Udział w projektach / 0

5. Udział w seminariach / 0..

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10.

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8.

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 4.

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0.

10. Realizacja projektu / 0

11. Udział w konsultacjach / 4

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 10

14. Udział w egzaminie / 0.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 godz./2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 28 godz./1ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/0

Zajęcia o charakterze praktycznym (2+3+4+5+7+8+9+10)24godz./1 .ECTS


Skrócony opis:

Budowa materii. Podstawowe prawa chemiczne. Podstawy analizy ilościowej i jakościowej. Podstawy chemii fizycznej i technologii chemicznej.

Pełny opis:

1. Budowa materii. (2)

Budowa atomu. Struktury elektronowe atomów. Prawo okresowości. Wiązania chemiczne i ich właściwości. Wiązania wewnątrzcząsteczkowe jonowe, kowalencyjne, koordynacyjne, metaliczne. Elektronowa i kwantowa teoria wiązań chemicznych. Wiązania międzycząsteczkowe. Oddziaływania międzyatomowe i międzycząsteczkowe. Substancje i ich właściwości. Siły spójności materiałów jednorodnych i niejednorodnych – kohezja i adhezja. Ilościowe relacje w chemii (masa atomowa, mol i masa molowa).

Ogólna charakterystyka stanów skupienia materii i przemian fazowych. (2)

Gazy i prawa dotyczące stanu gazowego. Ciecze i ich właściwości: napięcie powierzchniowe i lepkość. Roztwory idealne i rzeczywiste. Właściwości roztworów. Obniżenie temperatury topnienia w funkcji stężenia. Prawo Henry’ego. Prawo Raoulta. Ciała stałe i ich właściwości. Budowa krystaliczna ciał stałych. Izomorfizm i polimorfizm. Kryształy rzeczywiste i defekty sieci krystalicznej.

2. Reakcje chemiczne - podstawy termodynamiki, kinetyki i statyki chemicznej. (4)

Podstawowe prawa chemiczne i stechiometria. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Otrzymywanie i właściwości tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli. Przemiany energii w reakcjach chemicznych. Prawa termodynamiki i funkcje termodynamiczne. Podstawy termochemii. Szybkość reakcji chemicznej. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Energia aktywacji. Zjawisko katalizy. Dynamiczny charakter równowagi chemicznej i odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas. Zakłócanie stanu równowagi chemicznej, reguła Le Chateliera i Brauna.

3. Fizykochemia wody, roztwory, reakcje w roztworach. (2)

Właściwości wody jako rozpuszczalnika. Rozpuszczalność substancji. Roztwory i ich stężenia. Elektrolity i dysocjacja elektrolityczna. Kwasy i zasady. Iloczyn jonowy wody, pojęcia pH i pOH. Reakcje zobojętnienia, hydrolizy i hydratacji. Amfoteryczność. Reakcje utleniania i redukcji. Korozja elektrochemiczna i jej zapobieganie. Ogólne zagadnienia analizy jakościowej i ilościowej.

4. Związki organiczne (2)

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Węglowodory-struktury i właściwości. Związki organiczne zawierające tlen-alkohole, aldehydy, ketony, estry i kwasy. Związki aromatyczne. Związki wielkocząsteczkowe-wytwarzanie i zastosowanie.

Ćwiczenia - Praca grupowa i indywidualna, rozwiązywanie zadań, dyskusja.

1. Budowa materii i reakcje chemiczne (2)

2. Podstawy obliczeń chemicznych. (2)

……….

Laboratoria - Grupowe wykonywanie pomiarów i analiz

1. Korozja i procesy elektrochemiczne (4)

2. Reakcje chemiczne w roztworach (4)

Literatura:

podstawowa:

1. J. Choma, Chemia dla mechatroników, WAT, Warszawa 2002.

2. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2012.

3. R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1994.

4. M.J. Sienko, R.A. Plane, Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa 2002.

uzupełniająca:

1. L. Jones, P.W. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2021.

2. P.W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 2021.

3. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 2003.

4. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska, Chemia organiczna, WNT, Warszawa 2003,

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 - ma ………………………………………………./ ...........

1. ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii, niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu logistyki oraz jej otoczenia K_W03

2. rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych właściwości pierwiastków i związków chemicznych, koncepcji, zasad oraz procesów właściwych dla chemii K_W03

3. podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk chemicznych i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu ochrony przed korozją / K_W03;

W2 - zna ………………………………………………/ ............

1. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie/ K_U02;

2. potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne przy użyciu różnych technik (ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie) w środowisku zawodowym i innych środowiskach K_U03

3. różne techniki (ustne, pisemne, wizualne, techniczne, pracy w grupie) w środowisku zawodowym i innych środowiskach, także w języku angielskim, w zakresie podstaw chemii / K_U03;

4. opracowania naukowe w j. polskim i krótkie doniesienia naukowe w j. angielskim w zakresie bezpiecznego przechowywania i dystrybucji związków chemicznych / K_U02;

U1 - rozumie ………………………………………… / ...........

1. podstawowe eksperymenty z zakresu elektrochemii, w tym pomiary wielkości elektrycznych / K_U02;

2. potrzebę analizy podstawowych grup związków chemicznych, stosując metody analizy ilościowej i jakościowej / K_U02.

U2 - potrafi …

1. ma podstawowe doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską w logistyce K_U22

2. dokonać krytycznej analizy sposobu przechowywania i dystrybucji związków chemicznych oraz eksploatacji ogniw / K_U22, K_K02;

3. zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań w zakresie sposobu przechowywania i dystrybucji związków chemicznych oraz eksploatacji ogniw / K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia obejmującego kolokwium pisemne.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności oraz aktywności studenta na zajęciach, bez oceny.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwium i sprawozdania.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Efekty– udział w ćwiczeniach; zaliczenie przedmiotu

efekty W1, U2 – zaliczenie sprawozdania z laboratorium

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, U2 - weryfikowane jest przez udział w ćwiczeniach; zaliczenie przedmiotu

Osiągnięcie efektu W1,U1, U2 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Garbat
Prowadzący grup: Katarzyna Garbat, Natan Rychłowicz, Anna Szymańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)