Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFXCNI-51-CH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10(+); C 4( ) ; L 4(+); Razem: 18

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka. Wymagania wstępne: zna podstawy algebry wyższej, rachunku różniczkowego, pojęcie logarytmu, funkcje logarytmiczne, zasady trygonometrii i funkcje trygonometryczne, działania na logarytmach, podstawy rachunku prawdopodobieństwa (na poziomie szkoły średniej).

Fizyka. Wymagania wstępne: zna podstawy fizyczne mechaniki, elektryczności, magnetyzmu, optyki oraz podstawy fizyki gazów, cieczy i ciała stałego (na poziomie szkoły średniej).

Chemia. Postawy chemii ogólnej i nieorganicznej, układ okresowy pierwiastków, tlenki i podstawowe związki chemiczne, stechiometria i podstawy obliczeń chemicznych (na poziomie szkoły średniej).


Programy:

semestr studiów: I / kierunek: logistyka / specjalność: wszystkie

Autor:

dr inż. Jarosław Szulc, dr inż. Olga Chojnowska

Bilans ECTS:

2,5 pkt ECTS


1. Udział w wykładach 10 1 10

2. Udział w laboratoriach 4 1 4

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych 4 1 4

4. Udział w projektach 0 1 0

5. Udział w seminariach 0 1 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 1,5 15

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 4 3 12

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 4 3 12

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium 0 3 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów 0 3 0

11. Udział w konsultacjach 18 0,15 2,7

12. Przygotowanie do egzaminu 18 0,4 7,2

13. Przygotowanie do zaliczenia 0 0,4 0

14. Udział w egzaminie 2 1 2

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta: Poz. 1÷14 68,9

68,90/30=2,30=2,5 pkt ECTS


16. Zajęcia z udziałem nauczycieli: 22,7 1 22,7


0,756666667

17. Zajęcia o charakterze praktycznym 32 1 32


1,066666667


Skrócony opis:

Budowa materii. Podstawowe prawa chemiczne. Podstawy analizy ilościowej i jakościowej. Podstawy chemii fizycznej i technologii chemicznej.

Pełny opis:

Wykład - Przekaz słownym wspierany innymi formami przekazu informacji (grafiki, animacji, wideo)

1. Budowa materii. (1)

Budowa atomu. Struktury elektronowe atomów. Prawo okresowości. Wiązania chemiczne i ich właściwości. Wiązania wewnątrzcząsteczkowe: elektrowalencyjne (jonowe), kowalencyjne (atomowe), koordynacyjne, metaliczne. Elektronowa i kwantowa teoria wiązań chemicznych. Wiązania międzycząsteczkowe. Oddziaływania międzyatomowe i międzycząsteczkowe. Substancje i ich właściwości. Siły spójności materiałów jednorodnych i niejednorodnych – kohezja i adhezja. Ilościowe relacje w chemii (masa atomowa, mol i masa molowa).

2. Ogólna charakterystyka stanów skupienia materii i przemian fazowych. (1)

Gazy i prawa dotyczące stanu gazowego. Ciecze i ich właściwości: napięcie powierzchniowe i lepkość. Roztwory idealne i rzeczywiste. Właściwości roztworów. Obniżenie temperatury topnienia w funkcji stężenia. Prawo Henry’ego. Prawo Raoulta. Ciała stałe i ich właściwości. Budowa krystaliczna ciał stałych. Izomorfizm i polimorfizm. Kryształy rzeczywiste i defekty sieci krystalicznej.

3. Reakcje chemiczne - podstawy termodynamiki, kinetyki i statyki chemicznej. (2)

Podstawowe prawa chemiczne i stechiometria.

Przemiany energii w reakcjach chemicznych. Prawa termodynamiki i funkcje termodynamiczne. Podstawy termochemii. Ciepła reakcji (spalania, tworzenia, rozpuszczania), wartość opałowa. Szybkość reakcji chemicznej. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Energia aktywacji. Zjawisko katalizy. Mechanizmy reakcji chemicznych. Dynamiczny charakter równowagi chemicznej i odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas. Zakłócanie stanu równowagi chemicznej, reguła Le Chateliera i Brauna.

4. Fizykochemia wody, roztwory, reakcje w roztworach. (1)

Właściwości wody jako rozpuszczalnika. Rozpuszczalność substancji. Roztwory i ich stężenia. Elektrolity i dysocjacja elektrolityczna. Kwasy i zasady. Iloczyn jonowy wody, pojęcia pH i pOH. Reakcje zobojętnienia, hydrolizy i hydratacji. Amfoteryczność. Reakcje utleniania i redukcji. Korozja elektrochemiczna i jej zapobieganie.

5. Związki nieorganiczne (1)

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Właściwości związków jonowych i niejonowych. Otrzymywanie i właściwości tlenków, wodorotlenków, kwasów soli.

6. Struktura i właściwości związków organicznych. (2)

Węglowodory – struktury i właściwości. Związki organiczne zawierające tlen – alkohole, etery, ketony, aldehydy i kwas, nadtlenki. Inne związki organiczne zawierające heteroatomy. Produkty naturalne – tłuszcze, steroidy, węglowodany, białka.

7. Podstawy analizy chemicznej (1)

Ogólne zagadnienia analizy jakościowej i ilościowej. Podział i ogólna charakterystyka instrumentalnych metod analizy. Metody chromatograficzne. Metody elektrochemiczne. Podstawy technologii chemicznej.

8. Podstawy technologii chemicznej (1)

Procesy przeróbki ropy naftowej. Wytwarzanie materiałów metalowych i tworzyw sztucznych.

………

Ćwiczenia - Praca grupowa i indywidualna, rozwiązywanie zadań, dyskusja.

1. Budowa materii i reakcje chemiczne (2)

2. Podstawy obliczeń chemicznych. Zaliczenie przedmiotu (2)

……….

Laboratoria - Grupowe wykonywanie pomiarów i analiz

1. Korozja i procesy elektrochemiczne (2)

2. Reakcje chemiczne w roztworach (2)

Literatura:

podstawowa:

1. J. Choma, Chemia dla mechatroników, WAT, Warszawa 2002.

2. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2002.

3. R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1994.

4. M.J. Sienko, R.A. Plane, Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa 2002.

uzupełniająca:

1. L. Jones, P.W. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2004.

2. P.W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 2001.

3. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 2003.

4. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska, Chemia organiczna, WNT, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

(Symbol -, treść / odniesienie do efektów kierunku)

W1 - ma ………………………………………………./ ...........

1. rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów chemii (K_W01), obejmującą:

a. Elektronową budowę atomów i cząsteczek;

b. Prawo okresowości;

c. Zjawiska elektrochemiczne;

d. Klasyfikację i nazewnictwo związków nieorganicznych i organicznych;

e. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej;

f. Elementy chemii analitycznej i procesowej.

2. podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk chemicznych i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu ochrony przed korozją / K_W02;

3. podstawową wiedzę niezbędną do poprawnej eksploatacji ogniw / K_W02;

4. podstawową wiedzę niezbędną do podstawowych obliczeń inżynierskich prostych układów chemicznych / K_W03.

W2 - zna ………………………………………………/ ............

1. bazy danych i inne źródła, także w języku angielskim, w zakresie podstaw chemii / K_U01;

2. różne techniki (ustne, pisemne, wizualne, techniczne, pracy w grupie) w środowisku zawodowym i innych środowiskach, także w języku angielskim, w zakresie podstaw chemii / K_U02;

3. opracowania naukowe w j. polskim i krótkie doniesienia naukowe w j. angielskim w zakresie bezpiecznego przechowywania i dystrybucji związków chemicznych / K_U03;

4. podstawy bezpiecznego przechowywania i dystrybucji związków chemicznych oraz eksploatacji ogniw / K_U04.

U1 - rozumie ………………………………………… / ...........

1. podstawowe eksperymenty z zakresu elektrochemii, w tym pomiary wielkości elektrycznych / K_U08;

2. potrzebę analizy podstawowych grup związków chemicznych, stosując metody analizy ilościowej i jakościowej / K_U12.

U2 - potrafi …………………………………………../ ...........

1. dokonać krytycznej analizy sposobu przechowywania i dystrybucji związków chemicznych oraz eksploatacji ogniw / K_U20;

2. zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań w zakresie sposobu przechowywania i dystrybucji związków chemicznych oraz eksploatacji ogniw / K_U21.

K1 - ma świadomość

ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-logistyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje /K_K02

K2 - potrafi

współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role/ K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia obejmującego kolokwium pisemne (rozwiązywanie zadań) i rozmowę.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności, bez oceny;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwium dopuszczającego, sprawozdania i rozmowy sprawdzającej nabytą wiedzę.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, W2, U1, U2, K1 – udział w ćwiczeniach; zaliczenie przedmiotu

efekty W1, U2, K2 – wykonanie eksperymentu zaliczenie sprawozdania w ramach ćwiczeń laboratoryjnych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)