Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFRCNM-19Z3-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Seminarium / 20 godzin / zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

brak

Autor:

płk (r) dr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.


1. Udział w seminariach / 20


2. Samodzielne przygotowanie do seminarium /30


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 50 godz./ 2 ECTS


Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2): 50 godz./ 2 ECTS


Zajęcia powiązane z działalnością naukową / 1 ECTS


Zajęcia o charakterze praktycznym : 3/ 1,0 ECTS

Skrócony opis:

Wytyczne wydziałowe i uczelniane dotyczące pracy dyplomowej inżynierskiej i egzaminu dyplomowego. Przedstawienie przez studentów koncepcji realizacji zadania dyplomowego. Techniki pisania prac dyplomowych inżynierskich. Unikanie plagiatów podczas pisania pracy dyplomowej inżynierskiej. Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego Przygotowanie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego. Prezentacje stanu zaawansowania prac dyplomowych inżynierskich. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązania wynikających z tematu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Treści kształcenia: 1. Organizacja i przebieg procesu dyplomowania. Dokumenty normujące tok dyplomowania. Wymagania formalne. Zasady oceniania pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta. 2. Zagadnienia prawne związane z realizacją pracy dyplomowej. Wybrane problemy ochrony praw autorskich i ochrony patentowej 3. Wytyczne wydziałowe i uczelniane dotyczące pracy dyplomowej. Wymagania edytorskie - układ tekstu na stronie, sposób prezentacji rysunków (w tym wykresów), tabel, bibliografii i odwołań do literatury. 4. Techniki pisania prac dyplomowych. Omówienie układu pracy dyplomowej. Struktura poszczególnych rozdziałów i ich rola w całości pracy dyplomowej. Unikanie plagiatów podczas pisania pracy dyplomowej. 5. Koncepcja realizacji zadania dyplomowego. Przygotowanie i przedstawienie przez studentów przyjętej koncepcji realizacji zadania dyplomowego. 6. Zasady opracowywania i wygłaszania prezentacji multimedialnej. Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego i podstawowych zasad posługiwania się pomocami. 7.Prezentacje stanu zaawansowania prac dyplomowych i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Dyskusja sposobów rozwiązania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej. Prezentacje stanu zaawansowania prac dyplomowych. Prezentacja syntetycznych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Literatura:

J.Sierociuk (red.), Metodologia badań, Poznań 2001

2. J.Pieter, Metodologia pracy naukowej, Katowice 1965

3. Z.Ziembiński, Metodologia nauk prawnych; przewodnik dla studentów w studium dla pracujacych, Poznań 1972

4. Z.Ziembiński, Teoria prawa, Poznań 1977, rozdział I par.4

6. T.Bisewski, Jak pisać prace naukowe (poradnik dla studentów), Rumia 2010

7. S.Dawidziuk, Pisanie pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej: poradnik, Warszawa 2007

8. Zasady dyplomowania we WLO

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną, zaawansowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą logistyki niezbędną do rozwiazywania praktycznych problemów w działalności zawodowej. Zna wymagania dotyczące realizacji pracy dyplomowej i jej zawartości, zasady 208 oceniania pracy dyplomowej. Potrafi wykorzystać dostępne informacje oraz metody poznane podczas studiów do rozwiazywania problemów zdefiniowanych w pracy dyplomowej. Potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę do opracowania pracy dyplomowej z zakresu logistyki. Znajomość techniki pisania prac dyplomowych magisterskich oraz unikanie plagiatów podczas pisania pracy dyplomowej. Potrafi krytycznie oceniać wiedzę i pozyskanie fakty w aspekcie rozwiązywania problemów w obszarze logistyki. Potrafi w sposób kreatywny rozwiązywać problemy w działalności zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)