Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFPCSI-85-PLW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 8/+, C 10/+, , razem: 18 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

wymagania wstępne: inżynieria systemów i analiza systemowa, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji / wiedza w zakresie inżynierii systemów, znajomość funkcji realizowanych w logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Programy:

V semestr / Logistyka / Logistyka przedsiębiorstw

Autor:

dr Jacek Woźniak,prof.WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 8

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 10

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 30

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych /0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach /3,6

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 7,2

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta(1÷13):

70,8 godz. /2,36 ECTS, przyjęto 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+11): 21,6 godz./1,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym( 2+7): 40 godz./1,0 ECTSSkrócony opis:

Identyfikacja i ogólna charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Podstawy, istota i metody zarządzania procesami logistycznymi. Procesy logistyczne w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa (zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji ,odpadów). Analiza i ocena procesów logistycznych.

Pełny opis:

Wykład /prezentacje multimedialne

1.Identyfikacja i ogólna charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie / 1

Pojęcie procesu w przedsiębiorstwie. Rodzaje procesów w przedsiębiorstwie. Procesy logistyczne. Łańcuch logistyczny.

2.Podejście procesowe w przedsiębiorstwie /1

Podejście funkcjonalne. Podejście procesowe. Istota i klasyfikacja rodzajowa procesów. Mierzenie wydajności procesów .Wartość dodana w procesach logistycznych

3.Procesy logistyczne w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa (zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji ,odpadów) /2

Procesy w logistyce zaopatrzenia. Procesy w logistyce produkcji. Procesy w logistyce dystrybucji. Procesy magazynowania. Procesy transportowe. Procesy logistyki odwrotnej.

4.Analiza i ocena procesów logistycznych w przedsiębiorstwie / 2

Analiza i ocena procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Wnioskowanie statystyczne.

5. Kolokwium / 2

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1.Mierzenie wydajności procesów .Wartość dodana w procesach logistycznych / 2

Badanie efektywności, produktywności i odsetka czasu wartości dodanej

2. Procesy w logistyce zaopatrzenia – przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie / 1

Elementy analizy i oceny procesu zaopatrzenia Analiza jakości usług dostawczych. Analiza sprawności realizacji dostaw materiałowych. Analiza pracy pracowników odpowiedzialnych za zakup materiałów. Analiza produktywności pracowników prowadzących zakup materiałów

3. Procesy magazynowania / 1

Obliczanie wskaźników związanych z powierzchnią, utrzymaniem zapasów w magazynie oraz kosztów magazynowania

4.Procesy w logistyce produkcji – przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie przemysłowym / 2

5.Procesy transportowo-spedycyjne - przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie transportowo-dystrybucyjnym / 2

Obliczanie kosztów przewozu, koszty składania zamówień , koszty utrzymania zapasów materiału , koszty utrzymania materiału „in transit” oraz koszty całkowite transportu przy korzystaniu z różnych gałęzi transportu.

6.Procesy dystrybucji i obsługi klienta – studium przypadku w firmie / 2

Analiza obsługi zamówień. Analiza elementów logistycznej obsługi klienta. Analiza sieci sklepów oraz terminów dostaw. Wnioskowanie.

Literatura:

Podstawowa:

Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Wyd. UE we Wrocławiu,2008.

Brzeziński ,M., - Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. WAT, Warszawa 2010

Bozarth C, Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion Gliwice 2007.

K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Warszawa 2008

Uzupełniająca:

CoyleJJ.,.Bardi.EJ.,,C.J.,Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE,Warszawa 2006

Manganelli R.L, Klein M.M.: Reengineering: metoda usprawniania organizacji. PWE Warszawa 1998

Müller R., Rupper P.: Process Reengineering.Wyd. Astrum. Wrocław 2000

ISO 9000:2001,Quality management systems - Fundamentals and Vocabulary (PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakościa - Podstawy i terminologia

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu /efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego

W1/ ma wiedzę ogólną z zakresu inżynierii systemów/K_W04

W2/ ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę ogólną z obszaru funkcjonowania logistyki, łańcuchów i sieci logistycznych/K_W06

W3/ ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania i projektowania systemów i procesów logistycznych/ K_W07

U1/ potrafi porównywać rozwiązania projektowe systemów i procesów logistycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe / K_U10

U2/ potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania ocenić istniejące systemy, procesy i usługi logistyczne oraz maszyny, urządzenia i obiekty wykorzystywane w logistyce /K_U16.

U3/ potrafi – zgodnie z zadaną specyfiką - zaprojektować i zrealizować system, proces logistyczny, proste urządzenie lub obiekt wykorzystywany w logistyce, używając właściwych metod, technik i narzędzi /K_U19

K1/ potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w sferze logistyki/ K_K02

K2/ jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze logistyki, a w szczególności w zakresie dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera logistyki, przestrzegania obowiązujących zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych/ K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń

Osiągnięcie efektu W1,W2, W3. - weryfikowane jest w czasie zaliczenia

Osiągnięcie efektu U1,U2,U3, - sprawdzane jest na ćwiczeniach

Osiągnięcie efektu K1,K2. - w czasie praktyk

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)