Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Balistyka wewnętrzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFMWSI-55-BW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Balistyka wewnętrzna
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22/+; C 4/z; L 10/+; Sem 4/z; Razem: 40 godz., 4 pkt. ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / Znajomość równania stanu gazu doskonałego, równania stanu gazów rzeczywistych, równania I zasady termodynamiki, definicji energii wewnętrznej, pracy i ciepła. Znajomość przemian termodynamicznych oraz termodynamiki przepływów czynnika ściśliwego.

Mechanika techniczna / Znajomość kinematyki i dynamiki punktu materialnego oraz podstaw mechaniki analitycznej.

Programy:

Semestr V / Logistyka / Logistyka wojskowa

Autor:

dr inż. Zbigniew Surma

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 22

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia / 38

3. Udział w ćwiczeniach / 4

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 4

5. Udział w laboratoriach / 10

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 20

7. Udział w seminariach / 4

8. Samodzielne przygotowanie się do seminariów / 4

9. Udział w konsultacjach / 10

10. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 116 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.+10.=50 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+5.+6.+7.+8.=46 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Prochy strzeleckie i artyleryjskie - właściwości energetyczno-balistyczne. Równanie stanu gazów prochowych, podstawowy wzór pirostatyki. Równanie dopływu gazów prochowych, geometryczne prawo spalania, prędkość spalania prochu. Budowa i zasada działania klasycznego układu miotającego. Zjawisko strzału. Okresy strzału. Krzywe balistyczne. Nietypowe układy miotające. Bilans energii podczas strzału. Problem główny balistyki wewnętrznej broni lufowej.

Stałe paliwa rakietowe – właściwości energetyczno-balistyczne. Budowa, rodzaje i zasada działania silników rakietowych na paliwo stałe (srps). Ciąg, impuls ciągu i impuls jednostkowy ciągu. Prawo szybkości spalania stałych paliw rakietowych. Funkcje ciśnieniowa, temperaturowa i erozyjna. Bilans masy gazów w komorze spalania srps. Samoregulacja ciśnienia w srps.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych

1. Rodzaje i właściwości stałych materiałów miotających (prochów). Wzór Noblego-Abela. Podstawowy wzór pirostatyki / 2.

2. Równanie dopływu gazów prochowych. Geometryczne prawo spalania. Kształty ziaren prochowych. Prędkość spalania prochu / 2.

3. Charakterystyki geometryczne ziaren prochowych / 2.

4. Budowa i zasada działania klasycznego układu miotającego broni palnej. Zjawisko strzału. Okresy strzału. Krzywe balistyczne / 2.

5. Nietypowe układy miotające / 2.

6. Bilans energii podczas strzału. Problem główny balistyki wewnętrznej / 2.

7. Skład i właściwości stałych paliw rakietowych / 2.

8. Rodzaje, budowa i zasada działania silników rakietowych na paliwo stałe (srps) / 2.

9. Ciąg, impuls jednostkowy ciągu / 2.

10. Prawo szybkości spalania stałego paliwa rakietowego (spr). Funkcja ciśnieniowa. Funkcja erozyjna. Funkcja temperaturowa / 2.

11. Bilans masy gazów w komorze spalania srps. Samoregulacja ciśnienia w komorze spalania srps / 2.

Ćwiczenia / metoda praktyczna

1. Obliczenia balistyczne z wykorzystaniem równania stanu gazów prochowych / 2.

2. Projektowanie balistyczne silników rakietowych na paliwo stałe / 2.

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Pomiar ciepła spalania stałych materiałów miotających / 2.

2. Doświadczalne wyznaczenie podstawowych charakterystyk energetyczno-balistycznych prochu / 4.

3. Pomiar impulsu jednostkowego ciągu silnika rakietowego / 2.

4. Wyznaczenie współczynników funkcji ciśnieniowej prawa szybkości spr / 2.

Seminaria / metoda praktyczna

1. Niemilitarne zastosowania prochowych i innych układów miotających / 2.

2. Niemilitarne zastosowania srps / 2.

Literatura:

podstawowa:

- Z. Leciejewski, W. Sobczak, Z. Surma, Balistyka wewnętrzna – ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1997.

- S. Torecki, Balistyka wewnętrzna, WAT, 1980.

- S. Torecki, Balistyka wewnętrzna silników rakietowych na paliwo stałe, WAT, 1989.

uzupełniająca:

- S. Torecki, Podstawy termodynamiczne balistyki wewnętrznej i silników rakietowych, WAT, 1986.

- S. Torecki – Silniki rakietowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1984.

Efekty uczenia się:

W1 / Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy środków bojowych oraz właściwości fizykochemicznych komponentów stosowanych do ich produkcji / W_28B_3.

W2 / Zna podstawowe parametry oraz budowę i działanie wzorów uzbrojenia eksploatowanych w WP / W_28B_15 .

U1 / Potrafi zidentyfikować zjawiska zachodzące podczas strzału i na torze lotu oraz wskazać ich związek z elementami procesu eksploatacji środków bojowych / U_28B4.

K1 / Rozumie potrzebę całożyciowego uczenia się, jako gwarancję nieustannego rozwoju i sprawności intelektualnej / K_28B_1.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: wyników uzyskanych podczas rozwiązywania indywidualnych zadań rachunkowych.

Laboratorium zaliczane jest na podstawie: opracowanego sprawozdania z zajęć laboratoryjnych.

Seminarium zaliczane jest na podstawie: wykonania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.

Zaliczenie realizowane jest w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń, laboratorium oraz seminarium.

Osiągnięcie efektów W1, W2 i K1 - weryfikowane jest podczas zaliczenia przedmiotu.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach i laboratoriach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który udzieli powyżej 90% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który udzieli 81÷90% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który udzieli 71÷80% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który udzieli 61÷70% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który udzieli 51÷60% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który udzieli poniżej 51% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)