Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFLWSI-51-CH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12(+); C 4(+) ; L 8(+); Razem: 24

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka. Wymagania wstępne: zna podstawy algebry wyższej, rachunku różniczkowego, pojęcie logarytmu, funkcje logarytmiczne, zasady trygonometrii i funkcje trygonometryczne, działania na logarytmach, podstawy rachunku prawdopodobieństwa (na poziomie szkoły średniej).


Fizyka. Wymagania wstępne: zna podstawy fizyczne mechaniki, elektryczności, magnetyzmu, optyki oraz podstawy fizyki gazów, cieczy i ciała stałego (na poziomie szkoły średniej).


Chemia. Postawy chemii ogólnej i nieorganicznej, układ okresowy pierwiastków, tlenki i podstawowe związki chemiczne, stechiometria i podstawy obliczeń chemicznych (na poziomie szkoły średniej).


Programy:

semestr studiów: I / kierunek: logistyka / specjalność: wszystkie

Autor:

dr inż. Olga Strzeżysz

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach 12 1 12

2. Udział w laboratoriach 8 1 8

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych 4 1 4

4. Udział w projektach 0 1 0

5. Udział w seminariach 0 1 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 1 10

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 12 1 12

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 6 1 6

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium 0 1 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów 0 1 0

11. Udział w konsultacjach 4 1 4

12. Przygotowanie do egzaminu 0 0 0

13. Przygotowanie do zaliczenia 10 0,2 2

14. Udział w zaliczeniu 2 1 2

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta: Poz. 1÷14 60

60/ 30 = 2,0 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli: 30 1 30

30/30 = 1,0 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym 30 1 30

30/30=0,8= 1,0 pkt ECTSSkrócony opis:

Budowa materii. Podstawowe prawa chemiczne. Podstawy chemii fizycznej i organicznej.

Pełny opis:

Wykład - Przekaz słowny wspierany innymi formami przekazu informacji (grafiki, animacji, wideo)

1. Budowa materii. (2)

Budowa atomu. Struktury elektronowe atomów. Prawo okresowości. Wiązania chemiczne i ich właściwości. Wiązania wewnątrzcząsteczkowe: elektrowalencyjne (jonowe), kowalencyjne (atomowe), koordynacyjne, metaliczne. Elektronowa i kwantowa teoria wiązań chemicznych. Wiązania międzycząsteczkowe. Oddziaływania międzyatomowe i międzycząsteczkowe. Substancje i ich właściwości. Siły spójności materiałów jednorodnych i niejednorodnych – kohezja i adhezja. Ilościowe relacje w chemii (masa atomowa, mol i masa molowa).

2. Ogólna charakterystyka stanów skupienia materii i przemian fazowych. (2)

Gazy i prawa dotyczące stanu gazowego. Ciecze i ich właściwości: napięcie powierzchniowe i lepkość. Roztwory idealne i rzeczywiste. Właściwości roztworów. Obniżenie temperatury topnienia w funkcji stężenia. Prawo Henry’ego. Prawo Raoulta. Ciała stałe i ich właściwości. Budowa krystaliczna ciał stałych. Izomorfizm i polimorfizm. Kryształy rzeczywiste i defekty sieci krystalicznej.

3. Reakcje chemiczne - podstawy termodynamiki, kinetyki i statyki chemicznej. (4)

Podstawowe prawa chemiczne i stechiometria. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Otrzymywanie i właściwości tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli. Przemiany energii w reakcjach chemicznych. Prawa termodynamiki i funkcje termodynamiczne. Podstawy termochemii. Szybkość reakcji chemicznej. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Energia aktywacji. Zjawisko katalizy. Dynamiczny charakter równowagi chemicznej i odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas. Zakłócanie stanu równowagi chemicznej, reguła Le Chateliera i Brauna.

4. Fizykochemia wody, roztwory, reakcje w roztworach. (2)

Właściwości wody jako rozpuszczalnika. Rozpuszczalność substancji. Roztwory i ich stężenia. Elektrolity i dysocjacja elektrolityczna. Kwasy i zasady. Iloczyn jonowy wody, pojęcia pH i pOH. Reakcje zobojętnienia, hydrolizy i hydratacji. Amfoteryczność. Reakcje utleniania i redukcji. Korozja elektrochemiczna i jej zapobieganie. Ogólne zagadnienia analizy jakościowej i ilościowej.

5. Związki organiczne (2)

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Węglowodory-struktury i właściwości. Związki organiczne zawierające tlen-alkohole, aldehydy, ketony, estry i kwasy. Związki aromatyczne. Związki wielkocząsteczkowe-wytwarzanie i zastosowanie.

………

Ćwiczenia - Praca grupowa i indywidualna, rozwiązywanie zadań, dyskusja.

1. Budowa materii i reakcje chemiczne (2)

2. Podstawy obliczeń chemicznych. Zaliczenie przedmiotu (2)

……….

Laboratoria - Grupowe wykonywanie pomiarów i analiz

1. Korozja i procesy elektrochemiczne (4)

2. Reakcje chemiczne w roztworach (4)

Literatura:

podstawowa:

1. J. Choma, Chemia dla mechatroników, WAT, Warszawa 2002.

2. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2002.

3. R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1994.

4. M.J. Sienko, R.A. Plane, Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa 2002.

uzupełniająca:

1. L. Jones, P.W. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2004.

2. P.W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 2001.

3. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 2003.

4. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska, Chemia organiczna, WNT, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

(Symbol -, treść / odniesienie do efektów kierunku)

W1 - ma ………………………………………………./ ...........

1. rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów chemii (K_W01), obejmującą:

a. Elektronową budowę atomów i cząsteczek;

b. Prawo okresowości;

c. Zjawiska elektrochemiczne;

d. Klasyfikację i nazewnictwo związków nieorganicznych i organicznych;

e. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej;

f. Elementy chemii analitycznej i procesowej.

2. podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk chemicznych i rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu ochrony przed korozją / K_W02;

3. podstawową wiedzę niezbędną do poprawnej eksploatacji ogniw / K_W02;

4. podstawową wiedzę niezbędną do podstawowych obliczeń inżynierskich prostych układów chemicznych / K_W03.

W2 - zna ………………………………………………/ ............

1. bazy danych i inne źródła, także w języku angielskim, w zakresie podstaw chemii / K_U01;

2. różne techniki (ustne, pisemne, wizualne, techniczne, pracy w grupie) w środowisku zawodowym i innych środowiskach, także w języku angielskim, w zakresie podstaw chemii / K_U02;

3. opracowania naukowe w j. polskim i krótkie doniesienia naukowe w j. angielskim w zakresie bezpiecznego przechowywania i dystrybucji związków chemicznych / K_U03;

4. podstawy bezpiecznego przechowywania i dystrybucji związków chemicznych oraz eksploatacji ogniw / K_U04.

U1 - rozumie ………………………………………… / ...........

1. podstawowe eksperymenty z zakresu elektrochemii, w tym pomiary wielkości elektrycznych / K_U08;

2. potrzebę analizy podstawowych grup związków chemicznych, stosując metody analizy ilościowej i jakościowej / K_U12.

U2 - potrafi …………………………………………../ ...........

1. dokonać krytycznej analizy sposobu przechowywania i dystrybucji związków chemicznych oraz eksploatacji ogniw / K_U20;

2. zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań w zakresie sposobu przechowywania i dystrybucji związków chemicznych oraz eksploatacji ogniw / K_U21.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia obejmującego kolokwium pisemne.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności oraz aktywności studenta na zajęciach, bez oceny.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwium dopuszczającego i sprawozdania.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

efekty W1, W2, U1, U2 – udział w ćwiczeniach; zaliczenie przedmiotu

efekty W1, U2 – zaliczenie sprawozdania z laboratorium

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)