Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cykl życia obiektu budowlanego - przedmiot wybieralny 2 z 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGZXCNM-Cżob-22Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0732) Budownictwo i budownictwo lądowe Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cykl życia obiektu budowlanego - przedmiot wybieralny 2 z 3
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/E, C 16/Zo, P 14/Zo, S 6/Zbo, razem: 46 godz., 5 pkt. ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Budownictwo ogólne / wymagania wstępne.

Technologia robót budowlanych / wymagania wstępne.

Kosztorysowanie i harmonogramowanie robót budowlanych / wymagania wstępne.

Programy:

semestr II / budownictwo zrównoważone

Autor:

dr hab. inż. Piotr Smarzewski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w laboratoriach / —

3. Udział w ćwiczeniach / 16

4. Udział w seminariach / 6

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / —

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 15

9. Realizacja projektu / 14

10. Udział w konsultacjach / 2

11. Przygotowanie do egzaminu / 15

12. Przygotowanie do zaliczenia / 10

13. Udział w egzaminie / 2


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 130 godz. / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+3+4+9+10+13): 50 godz. / 2 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 80 godz. / 3 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym —

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi cyklu życia obiektów budowlanych. Cykl życia obiektu budowlanego dzielimy na cztery etapy: produkcji, budowy, użytkowania i wycofania z eksploatacji. Po zakończeniu eksploatacji materiały po rozbiórce obiektu budowlanego mogą stanowić obciążenie dla środowiska lub też mieć pozytywny wpływ po ponownym wprowadzeniu ich do etapu produkcji i poprzez ograniczenie wydobycia surowców naturalnych.

W związku z powyższym bardzo ważne jest zrozumienie wpływu różnych etapów cyklu życia obiektu budowlanego na środowisko. W szczególności istotne jest, aby już podczas etapu projektowania maksymalnie ograniczać wpływ obiektów budowlanych na środowisko naturalne we wszystkich eta-pach cyklu życia. Istotne jest również zrozumienie, które podmioty są zaangażowane w każdym etapie cyklu życia obiektu budowlanego, gdyż ich interdyscyplinarna współpraca ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pełny opis:

Wykłady / wykłady informacyjne z prezentacją multimedialną

(Lectures / informative lectures with multimedia presentations)

1. Cykl życia budynku / obiektu budowlanego. Założenia zrównoważonego rozwoju. Podstawowe pojęcia. Charakterystyka poszczególnych faz cyklu życia budynku. Cykl życia budynku i procesu jego budowy / cykl życia materiału budowlanego / cykl życia kombinacji komponentów budowlanych. Typy zakończenia cyklu życia budynku. / 2 godz.

(Life cycle of a building/building facility. Assumptions of sustainable development. Basic concepts. Characteristics of the various phases of the building life cycle. Life cycle of a building and its construction process / life cycle of a building material / life cycle of a combination of building components. Types of termination of the life cycle of a building. / 2 hours)

2. Strategie zarządzania i scenariusze cyklu życia budynku. Prognozowanie długości okresu eksploatacji budynku. Użytkowanie i utrzymanie budynku. Modelowanie długości okresu eksploatacji budynku. / 1 godz.

(Management strategies and building life cycle scenarios. Forecasting the life expectancy of a building. Building use and maintenance. Building life expectancy modeling. / 1 hour)

3. Koszty cyklu życia budynku. Pojęcia kosztów cyklu życia i całości kosztów życia budynku. Podział kosztów i przychodów. Podział przychodów mogących zaistnieć w fazach cyklu życia budynków. Podział kosztów cyklu życia budynków ze względu na podmiot ponoszący koszty. Szacowanie kosztów cyklu życia budynku. / 2 godz.

(Life cycle costs of a building. Concepts of life cycle costs and entire building life costs. Division of costs and revenues. Division of revenues that may occur in the phases of the life cycle of buildings. Division of life cycle costs of buildings due to the persons that incurs them. Estimation of building life cycle costs. / 2 hours)

4. Proces oceny kosztów cyklu życia budynków (LCCA). Cele i założenia analizy LCCA. Wybrane modele szacowania kosztów cyklu życia. Modele proste. Modele uwzględniające wyłącznie wpływ ryzyka finansowego. / 2 godz.

(The process of life cycle costs assessment (LCCA) of a building. Goals and objectives of LCCA analysis. Selected life cycle cost assessment models. Simple models. Models that consider only the impact of financial risk. / 2 hours)

5. Ryzyko w cyklu życia budynku. Zagadnienia związane z ryzykiem. Pojęcia ryzyka i zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych. Metody identyfikacji, kwantyfikacji oraz reakcji na ryzyko. / 2 godz.

(Risks in the building life cycle. Issues related to risk. Concepts of risk and risk management of construction projects. Methods of identifying, quantifying and responding to risk. / 2 hours)

6. Badania wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynków. Identyfikacja i podział czynników ryzyka w cyklu życia budynków. / 1 godz.

(Studies of the impact of risk on the magnitude of life cycle costs of buildings. Identification and classification of risk factors in the life cycle of buildings. / 1 hour)

Ćwiczenia / zadania problemowe i praktyczne

1. Fazy cyklu życia materiałów / budynków / obiektów budowlanych. Ocena cyklu życia wyrobu i obiektu budowlanego. Ocena emisji zanieczyszczeń. Deklaracje środowiskowe. Analiza oddziaływania budynku o konstrukcji betonowej na środowisko. Analizy komputerowe LCA i interpretacja wyników. Projektowanie cyklu życia konstrukcji betonowej. / 2 godz.

(Life cycle stages of materials / buildings / building facilities. Life cycle assessment of the component and building facility. Assessment of pollutant emissions. Environmental declarations. Analysis of the environmental impact of a building with concrete structure. Computer analysis of LCA and interpretation of the results. Life cycle design of concrete structure. / 2 hours)

2. Omówienie analizy LCA z uwzględnieniem metody przepływu odpadów budowlanych. / 1 godz.

(Discussion of LCA analysis including construction waste flow method. / 1 hour)

3. Zastosowanie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków w zamówieniach na roboty budowlane. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia. Sposób oceny oferty w kryterium kosztu cyklu życia budynku. / 2 godz.

(Application of the life cycle costs method for buildings in construction contracts. Development of specifications of terms and conditions of the contract. The method of evaluating the offer in the criterion of life cycle cost of the building. / 2 hours)

4. Obowiązkowe kontrole okresowe stanu technicznego w cyklu życia obiektów budowlanych. / 1 godz.

(Mandatory periodic controls of technical condition in the life cycle of building facilities. / 1 hour)

5. Rodzaje i przyczyny uszkodzeń konstrukcji murowych, betonowych, stalowych i drewnianych. / 2 godz.

6. Wyznaczanie trwałości obiektów budowlanych, wybranych elementów i instalacji. / 1 godz.

7. Wyznaczanie stopnia zużycia obiektów budowlanych metodą czasową. / 1 godz.

8. Wyznaczanie stopnia zużycia technicznego obiektów budowlanych, elementów i instalacji metodą objawową. / 2 godz.

9. Sprawdzenie opłacalności remontu, modernizacji i przebudowy obiektu budowlanego. / 1 godz.

10. Rozbiórka, jako końcowy etap cyklu życia obiektu budowlanego. / 1 godz.

11. Kolokwium zaliczeniowe. / 2 godz.

Projekt / projekt przejściowy

1. Podstawy wzmacniania konstrukcji budowlanych. / 4 godz.

(Fundamentals of strengthening building structures. / 4 hours)

2. Omówienie projektu wzmocnienia obiektu budowlanego. / 2 godz.

3. Omówienie projektu nadbudowy obiektu budowlanego. / 2 godz.

4. Omówienie projektu modernizacji / termomodernizacji obiektu budowlanego. / 2 godz.

4. Omówienie projektu rozbiórki obiektu budowlanego. / 2 godz.

5. Obrona projektów. / 2 godz.

Seminaria / prezentacje multimedialne problemów inżynierskich i dyskusja

(Seminars / multimedia presentations of engineering problems and discussion)

1. Prezentowanie przez studentów wybranych problemów inżynierskich związanych z cyklem życia obiektów budowlanych i dyskusja dotycząca przedstawianych zagadnień. / 6 godz.

(Oral presentation by students of selected engineering problems related to the life cycle of building facilities and discussion of the presented issues. / 6 hours)

Literatura:

Podstawowa:

Birgisdóttir H., Rasmussen F., Introduction to LCA of Buildings. 1st ed. Trafik-og Byggestyrelsen, 2016.

Bayer C., Gamble M., Gentry R., Joshi S., AIA Guide to Building Life Cycle Assessment in Practice, The American Institute of Architects, Washington 2010.

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Dz. U. z 2021 r., poz. 2276.

Kupniewski K., Zużycie obiektów budowlanych, WACETOB, Warszawa 2020.

Romanowski J., Zarębski J., Porady techniczne przy remoncie budynków, WACETOB, Warszawa 2000.

Uzupełniająca:

Levy S.M., Project Management in Construction, 7th Edition. McGraw-Hill Education, 2018.

Lenkiewicz W., Naprawy i modernizacje obiektów budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.

Warunki techniczne.pl nr 4 [45] 2022.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U. z 1999 r. nr 74, poz. 836

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2043.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1/ Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie rozwiązań technologicznych i materiałowych we wszystkich etapach cyklu życia obiektów budowlanych. / K_W10

W2/ Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie zasad projektowania, budowy, eksploatacji i rozbiórki obiektów budowlanych. / K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1/ Potrafi wykorzystać rozwiązania technologiczne (w tym nowe osiągnięcia techniki i technologii) i materiałowe w projektowaniu, budowie, eksploatacji i rozbiórce obiektów budowlanych. / K_U12

U2/ Potrafi stosować zasady projektowania, budowy, eksploatacji i rozbiórki w obiektach budowlanych. / K_U13

U3/ Potrafi posługiwać się technicznym językiem angielskim w zakresie cyklu życia obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie ogólnym i swojej specjalności. /K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych oraz 100% frekwencja na zajęciach.

Projekt zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia projektu jest oddanie poprawnie wykonanego projektu oraz 100% frekwencja na zajęciach.

Seminarium zaliczane jest na podstawie: zaliczenia na ocenę prezentacji multimedialnej. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest wykonanie prezentacji oraz 100% frekwencja na zajęciach.

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń, projektu i seminarium.

Osiągnięcie efektów W1, W2 weryfikowane jest podczas pisemnego egzaminu z przedmiotu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów za udzielane odpowiedzi z zagadnień przedstawianych na wykładach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest osiągnięcie efektów U1, U2, U3.

Osiągnięcie efektów U1, U2 sprawdzane jest podczas zaliczenia ćwiczeń, projektu i seminarium.

Efekty U1, U2 są weryfikowane w trakcie ćwiczeń poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych i problemowych związanych z cyklem życia obiektów budowlanych. Ponadto efekty są weryfikowane na kolokwium zaliczeniowym złożonym z zadań praktycznych i pytań teoretycznych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% punktów za udzielane odpowiedzi z zagadnień przedstawianych na ćwiczeniach.

Efekty U1, U2 są weryfikowane na zajęciach projektowych. Warunkiem zaliczenia jest poprawne wykonanie projektu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% punktów za udzielane odpowiedzi z zagadnień omawianych na zajęciach projektowych.

Efekty W1, W2, U1, U2 są weryfikowane na seminarium. Warunkiem zaliczenia jest zaprezentowanie problemu inżynierskiego związanego z cyklem życia obiektów budowlanych i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawianych zagadnień. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% punktów za udzielane odpowiedzi z treści przedstawianych w ramach prezentacji.

Efekt U3 jest sprawdzany i weryfikowany w ramach wszystkich zajęć prowadzonych w języku angielskim podczas bieżących dyskusji, rozwiązywania zadań i prezentacji multimedialnych.

Kryteria oceny: oceny z egzaminu, ćwiczeń, projektu i seminarium są wyznaczane według następującej skali procentowej

94 – 100% Bardzo dobry (5.0)

87 – 93% Dobry plus (4.5)

80 – 86% Dobry (4.0)

71 – 79% Dostateczny plus (3.5)

60 – 70% Dostateczny (3.0)

≤ 59% Niedostateczny (2.0)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)