Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa dróg kolejowych-częściowo prow. w j. angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGJXCSI-BDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa dróg kolejowych-częściowo prow. w j. angielskim
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/x; C 10/+; L 10/+; P 10/+; razem: 60 godz., 4 pkt. ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Transport ładunków, technologia prac ładunkowych/ wymagania wstępne: podstawowa wiedza dotycząca technologii prac ładunkowych;

Transport i spedycja wymagania wstępne: podstawowa wiedza dotycząca wiedzę z zakresu organizacji transportu krajowego i międzynarodowego, bezpieczeństwa przewozów pasażerskich i towarowych, przewozu towarów niebezpiecznych i innych specjalizowanych transportów oraz metod zabez-pieczenia przewozu towarów

Wytrzymałość materiałów / wymagania wstępne: umiejętność obliczania naprężeń oraz przemieszczeń belki na podłożu sprężystym;

Rysunek techniczny budowlany / wymagania wstępne: umiejętność pracy w środowisku Autocad, sporządzania rysunków technicznych zgodnie

z normami branżowymi;

Technologia informacyjna / wymagania wstępne: umiejętność pracy

z komputerem, obsługi klawiatury i myszy, obsługi Pakietu Microsoft Offi-ce (Word, Excel, Power Point).


Autor:

mjr mgr inż. Paweł MUZOLF

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 30

2. Udział w laboratoriach / 10

3. Udział w ćwiczeniach / 10

4. Udział w seminariach / ---

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 25

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /25

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 25

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ---

9. Realizacja projektu / 10

10. Udział w konsultacjach / 5

11. Przygotowanie do egzaminu / ---

12. Przygotowanie do zaliczenia / 10

13. Udział w egzaminie / 2


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 152 godz./ 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 67 godz./ 2 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / ---

Zajęcia o charakterze praktycznym 80 godz./ 2 ECTSSkrócony opis:

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z elementami drogi kolejowej. Zostaje zaznajomiony z podstawowymi treściami dotyczącymi projektowania układów geometrycznych w płaszczyźnie pionowej i poziomej, projektowania rozjazdów i połączeń torów, budową stacji kolejowych. Szczegółowo poznaje proces technologiczny budowy drogi kolejowej, etapy budowy drogi kolejowej, a także aspekty dotyczące przygotowania procesu inwestycyjnego budowy drogi kolejowej oraz zaplecza budowy lub naprawy. Zapoznaje się z systemami wspomagania decyzji stosowanymi do rozwiązań typowych zadań i problemów inżynierskich w kolejnictwie.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone w formie prezentacji obejmują 15 dwugodzinnych spotkań:

(Lectures / conducted in the form of presentations include 15 twohour meetings)

1. Elementy nawierzchni kolejowej (Elements of railway track system) / 2 godz. (2 hours)

2. Układy geometryczne toru kolejowego (Track alignment design) /

2 godz. (2 hours)

3. Podtorze kolejowe (Track formation and subsoil) / 2 godz. (2 hours)

4. Rozjazdy i skrzyżowanie torów (Railway turnouts and crossings) /

2 godz. (2 hours)

5. Stacje kolejowe (Railway stations) / 2 godz. (2 hours)

6. Diagnostyka dróg kolejowych (Track maintenance and diagnostic) / 2 godz.(2 hours)

7. Modernizacja i utrzymanie dróg kolejowych (Track modernization and maintenance) / 2 godz. (2 hours)

8. Etapy budowy drogi kolejowej. Podstawowe operacje technologicz-ne napraw nawierzchni (Stages of railway track construction. Basic technological operations of construction works) / 2 godz. (2 hours)

9. Budowa i utrzymanie toru bezstykowego (CWR track) / 2 godz.

(2 hours)

10. Przejazdy kolejowo – drogowe w poziomie szyn (Level crossings) / 2 godz. (2 hours)

11. Nawierzchnie niekonwencjonalne (bezpodsypkowe) (Ballasted track vs slab track) / 2 godz. (2 hours)

12. Transport szynowy miejski (Light train track) / 2 godz. (2 hours)

13. Eksploatacja bocznic kolejowych (Operation of railway sidings) / 2 godz. (2 hours)

14. Prace ładunkowe w transporcie kolejowym (Loading operations in rail transport) / 2 godz. (2 hours)

15. Odbiór i ocena jakości robót, bezpieczeństwo wykonywania robót nawierzchniowych (The quality assessment of railway track works. Safety of the construction works) / 2 godz. (2 hours)

Projekt „Obliczanie naprężeń w nawierzchni kolejowej dla zadanych przypadków obciążeń i prędkości pociągów z uwzględnieniem stopnia degradacji nawierzchni kolejowej. Ocena wytrzymałości konstrukcji i prognoza jej trwałości.”

1. Obliczenia charakterystyk geometrycznych zużytych szyn i kształtowników rozjazdowych. – 2 godz.

2. Wyznaczenie sił i naprężeń w elementach nawierzchni kolejowej dla zadanych przypadków obciążeń i prędkości pociągów (obliczenia według wzorów i zależności omówionych na zajęciach). – 2 godz.

3. Obliczenia trwałości szyny i podkładów. – 2 godz.

4. Wykorzystanie wyników obliczeń w ocenie wytrzymałości konstrukcji i prognozie jej trwałości eksploatacyjnej. – 2 godz.

5. Wykonanie rysunków części składowych nawierzchni (szyna, podkład, przytwierdzenie) z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania (CAD). – 2 godz.

Ćwiczenia -rozwiązywanie przykładowych zadań rachunkowych z udziałem studentów; obejmują następujące tematy:

1. Wyznaczanie parametrów układów geometrycznych w płaszczyźnie pionowej i poziomej – parametry geometryczne i kinematyczne, zgodnie z wymaganiami polskich aktów prawnych oraz TSI. / 4 godz.

2. Wybrane przypadki połączeń torowych. Rozjazdy zwyczajne i rozjazdy łukowe. / 4 godz.

3. Projektowanie układów torowych stacji. Obliczanie poszerzeń międzytorzy/ 2 godz.

4. Wymiarowanie układów torowych stacji - wyznaczanie liczby torów na stacji kolejowej / 2 godz.

Nawierzchnia na przejazdach, zasady doboru konstrukcji / 2 godz.

5. Określanie przyspieszeń i prędkości pociągów na nierównościach izolowanych. Ćwiczenia. / 2 godz.

6. Technologia budowy linii kolejowych. Graficzny proces technologiczny budowy odcinka linii kolejowej / 2 godz.

7. Zaliczenie ćwiczeń / 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (obliczenia rachunkowe i analizy w tym z wy-korzystaniem środków audiowizualnych i technik komputerowych):

1. Obliczenia sił podłużnych w torze bezstykowym / 2 godz.

2. Stateczność toru bezstykowego / 2 godz.

3. Siły i naprężenia w nawierzchni / 2 godz.

4. Przechyłka / 2 godz.

5. Projektowanie układów geometrycznych na trwałość. Zaliczenie la-boratoriów/ 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Bogdaniuk B., Towpik K.: Budowa, modernizacja i naprawa dróg kolejowych, KOW 2010

Bałuch H., Bałuch M.: Układy geometryczne toru i ich deformacje, KOW 2010

Esveld C. "Modern railway track" Second Edition, MRT-Productions, 2011

Lichtberger B. "Track compenium - Track system, Substructure, Maintenance, Economics." Hamburg. Wyd. Eurail press 2011.

Marszałek J., Chmielewski R., Wolniewicz A.: Mosty kolejowe, KOW 2010

Massel A, Projektowanie linii i stacji kolejowych, KOW 2010

Sancewicz S.: Nawierzchnia kolejowa, KOW 2010

Skrzyński E.: Podtorze kolejowe, KOW 2010

Rojek A.: Tabor, zasilanie trakcji elektrycznej i elektroenergetyka kolejowa, KOW 2010

Żurowski A.: Ruch i przewozy kolejowe : sterowanie ruchem, KOW 2010

Uzupełniająca:

Bałuch H.: Eksploatacyjne metody zwiększenia trwałości rozjazdów kole-jowych, Warszawa 2009

Bałuch H.: Wspomaganie decyzji w drogach kolejowych, KOW 1994

Bałuch H., Bałuch M.: Determinanty prędkości pociągów - układ geometryczny i wady toru, Warszawa 2010

Bałuch M.: Interpretacja pomiarów i obserwacji nawierzchni kolejowej, Wyd. PR, Radom 2005

Sysak J. – red.: Drogi kolejowe: praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1982

Instrukcje techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – dostęp online: www.plk-sa.pl:

Id-1: Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

Id-2: Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych

Id-3: Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego

Id-4: Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1/ Zna podstawowe normy, rozporządzenia oraz wytyczne projektowania, kierowania budową, wykonywania i eksploatacji dróg kolejowych i ich elementów (nawierzchni kolejowej i podtorza) / K_W07

W2/ Ma wiedzę na temat podstawowych zasad projektowania dróg i linii kolejowych, konstrukcji nawierzchni kolejowej i podtorza. Ma wiedzę z zakresu kształtowania układów geometrycznych torów kolejowych w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Zna budowę, sposób działania rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów. / K_W09

W3/ Ma wiedzę w zakresie technologii i organizacji budowy dróg kolejowych, przygotowaniu i realizacji procesu budowlanego dotyczącego realizacji inwestycji kolejowych oraz eksploatacji dróg kolejowych / K_W11

W4/ Ma wiedzę na temat podstawowych systemów wspomagania projektowania w budownictwie komunikacyjnym, w szczególności w obszarze projektowania i eksploatacji dróg kolejowych / K_W15

UMIEJĘTNOŚCI

U1/ Potrafi korzystać z podstawowych norm, rozporządzeń oraz wytycznych projektowania, wykonywania i eksploatacji budowli kolejowych oraz umie stosować przepisy prawa budowlanego./ K_U11

U2/ Potrafi wybrać i zastosować metody oraz systemy wspomagania decyzji, tj. DIMO, UNIP do rozwiązywania zadań i problemów związanych z projektowaniem dróg kolejowych, wyznaczaniem parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii kolejowych oraz planowaniem robót torowych; potrafi zinterpretować otrzymane wyniki. / K_U12

U3/ Umie zaprojektować elementy drogi kolejowej w płaszczyźnie pionowej i poziomej, połączenia i skrzyżowania torów. Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej. / K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1/ Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w zakresie budowy dróg kolejowych; dostrzega potrzeby stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w infrastrukturze komunikacyjnej i transporcie multimodalnym oraz wpływu procesów z tym związanych na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia - warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych oraz 100% frekwencja na zajęciach;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia - warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego ćwiczeń laboratoryjnych przy stanowisku komputerowym jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych oraz 100% frekwencja na zajęciach

Projekt przejściowy zaliczany poprzez sprawdzenia wykonanego przez studenta opracowania oraz obrony projektu.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej;

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym ćwiczeń rachunkowych, laboratoriów, projektu przejściowego, innych form sprawdzenia osiągniętych efektów kształcenia przez studenta.

Efekty W1, W2, W3 i W4 sprawdzane są w trakcie zaliczenia (wykładów)

Efekty kształcenia W1,W2, W3 i W4 są weryfikowane podczas zaliczenia z przedmiotu, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 55 % punktów za udzielane odpowiedzi z zagadnień przedstawianych na wykładach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie efektów kształcenia U1, U2 oraz U3.

Efekty U1, U2 - ich sprawdzenie odbywa się na ćwiczeniach laboratoryjnych. Efekty są weryfikowane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych , poprzez rozwiązywanie zadań i problemów związanych z projektowaniem dróg ko-lejowych, wyznaczaniem parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii kolejowych z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji, tj. DIMO, UNIP. Ponadto efekty są weryfikowane na ostatnich zajęciach w formie zaliczenia końcowego mającego wymiar praktyczny i teoretyczny (pytania kontrolne).

Efekty kształcenia U1 i U2 są weryfikowane na zajęciach laboratoryjnych, warunkiem zaliczenia jest poprawne wykonanie sprawozdań lub zadań w wersji elektronicznej ze wszystkich zagadnień przeprowadzonych na zajęciach laboratoryjnych.

Efekty U1, U3, K1 - sprawdzane są na ćwiczeniach, poprzez rozwiązanie zadań, kolokwiów zaliczeniowych w trakcie ćwiczeń oraz podczas rozwiązywania zadań domowych wydanych przez prowadzącego ćwiczenia. Po-nadto efekt jest weryfikowany na ostatnich zajęciach w formie zaliczenia końcowego.

Efekty kształcenia U1 i U3 są weryfikowane na ćwiczeniach rachunkowych, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 55 % punktów za udzielane odpowiedzi z zagadnień przedstawianych na ćwiczeniach.

Efekty U3, K1 - weryfikacja założonych efektów odbywa się poprzez realizację zadania projektowego w ramach projektu przejściowego, rozwiązywanie zadań i kolokwiów w czasie zajęć projektowych. Zadanie projektowe obejmuje projektowanie wyrównania naprężeń w torze bezstykowym oraz wykonanie projektu procesu technologicznego naprawy nawierzchni.

Efekty kształcenia U3 i K1 są weryfikowane w trakcie sprawdzenia projektu przejściowego, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 55 % punktów za projekt przejściowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)