Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGXWSM-Sd1-21Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Sem. 30/+, Sem. 30/+, razem: 60 godz., 4 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

pomiary przemieszczeń , geodezyjna obsługa inwestycji, zaawansowane

metody opracowania obserwacji, satelitarne techniki pomiarowe,

gospodarka nieruchomościami, kataster, modelowanie wyników pomiarów


Programy:

semestr studiów: II; kierunek studiów: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Autor:

dr inż. Ryszard Sołoducha prof. WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

Semestr II

1. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 30

2. Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego / 4

3. Przygotowanie się do zajęć / 10

4. Samodzielne opracowanie referatu / 10

5. Samodzielne opracowanie prezentacji / 6

6. Udział w konsultacjach / 6

7. Udział w zaliczeniu / 2


Obciążenie pracą studenta w semestrze II: 68 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+6.+7. = 38 / 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 4.+5. = 16 / 0,5 ECTS


Semestr III

8. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 30

9. Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego / 4

10. Przygotowanie się do zajęć / 10

11. Samodzielne opracowanie referatów / 10

12. Samodzielne opracowanie prezentacji / 4

13. Udział w konsultacjach / 10

14. Udział w zaliczeniu / 2


Obciążenie pracą studenta w semestrze III:: 70 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 8.+13.+14.= 42 / 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 11.+12.= 14 / 0,5 ECTS


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 138 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+6.+7.+8.+13.+14.= 80 / 3,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 4.+5.+11.+12.=30 / 1,0 ECTS


Skrócony opis:

Zagadnienia przygotowujące do wyboru tematu i podjęcia pracy dyplomowej; rozważenia różnych rodzajów prac dyplomowych zależnie od celu pracy i przedmiotu pracy; tematyka prac dyplomowych, etyka i warsztat, rola i sposób wykorzystania literatury technicznej w rozwiązywaniu problemów technicznych, rola eksperymentu; elementy prawa autorskiego; etapy rozwiązywania i wykonywania zadania dyplomowego; układ i zawartość pracy dyplomowej; prezentacje i dyskusje sposobów rozwiązywania zagadnień ujętych w zadaniu dyplomowym, wyników cząstkowych i całości pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminaria/metody dydaktyczne: Seminaria są realizowane metodą

podającą lub konwersatoryjną z wykorzystaniem materiałów

poglądowych związanych z ich tematyką.

Tematy kolejnych zajęć:

Semestr II

1. Wstępne seminarium; 2h;

2. Informacje oraz zalecenia dotyczące organizacji stanowisk badawczych; 2h;

3. Tematyka prac dyplomowych; 2h;

4. Tematyka prac dyplomowych; 2h;

5. Tematyka prac dyplomowych; 2h;

6. Tematyka prac dyplomowych sieci; 2h;

7. Tematyka prac dyplomowych; 2h;

8. Etyka i warsztat badawczy -zaliczenie; 1h;

Semestr III

9. Etapy rozwiązywania i wykonywania zadania dyplomowego; 2h;

10. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień; 2h;

11. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień; 2h;

12. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień; 2h;

13. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień; 2h;

14. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień; 2h;

15. Technika obrony pracy dyplomowej – zaliczenie 3h;

Literatura:

Podstawowa:

• A. Kaszyńska. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę

dyplomową. Złote Myśli Sp. z o.o.2010.

• Paweł Wimmer. Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007. EBo-ok ISBN 9788378530022.

• USACE EM 1110 - 2 -109 (US Army Corps of Engineers) Structural

Deformation Surveying

• Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magister-ską [online].]. Dostępny w World Wide

Web:http://www.kaczmarek.waw.pl/ksiazki/poradnik_dla_studentow.pdf

• R. Zenderowski. Praca magisterska - licencjat - krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej CeDeWu Cen-trum Doradztwa i Wydawnictw 2011

uzupełniająca:

• P. Werner: Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. War-szawa 2004

• G. Gambarelli, Z. Łucki. JAK przygotować pracę dyplomową lub

doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie /. -

Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 2001.

• Elektroniczna Biblioteka [online].– Dostępny w World Wide Web:

http://ebib.oss.wroc.pl/index.php

• R. Kozłowski. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z

wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / - Warszawa: "Wolters Kluwer Polska", 2009

• M. Węglińska. JAK pisać pracę magisterską? : poradnik dla stu-dentów / - [Wyd. 7]. - Kraków : "Impuls", 2008.

• Andrzej Pułło Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla

studentów /. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : "LexisNexis", 2006.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / zna i rozumie zna szczegółowo w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną o zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej inżynieria lądowa, właściwych dla kierunku geodezja i kataster; rozu-mie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości / K_W13

U1 / potrafi dostrzec potrzebę uczenia się przez całe życie; zna możliwości dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie / K_U19

K1 / potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego / K_K01

K2 / dostrzega rolę społeczną absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza potrafi formułować i przekazywać społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacje i opinie dotyczące osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w geodezji; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia; jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad / K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia jest prowadzone w formie pisemnej oraz ustnej.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie samodzielnie wykona-nych zadań i przygotowaniu sprawozdań z wykonanych prac oraz krótkich sprawdzianów kontrolnych.

Projekt zaliczany jest na podstawie samodzielnie zrealizowanego zadania projektowego, dostarczonego sprawozdania z opisem technicznym jego realizacji oraz pytań kontrolnych nt. sposobu realizacji zadania projektowe-go.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest wszystkich rygorów. W tym wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych pro-gramem studiów (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach prowadzący ma obowiązek umożliwić studentowi wykonanie ćwi-czeń w ramach konsultacji.

Osiągnięcie efektu W1, - weryfikowane jest podczas zaliczenia w formie pisemnej oraz ustnej. Zaliczenie prowadzone jest w postaci pytań teore-tycznych i problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną i poznane me-tody opracowania geoportali tematycznych prezentujących wyniki przepro-wadzonych analiz przestrzennych . Pytania obejmują zakres tematyki kolej-nych zajęć seminaryjnych.

Osiągnięcie efektu W1, U1 - sprawdzane jest sprawdzane jest podczas realizacji praktycznej pracy dyplomowej oraz krótkich form sprawdzenia przygotowania prac eksperymentalnych.

Osiągnięcie efektu U1, - sprawdzane jest sprawdzane jest podczas reali-zacji seminarium z przedmiotu

Osiągnięcie efektu U1, K1, K2 - sprawdzane jest sprawdzane jest podczas realizacji zadania projektowego – pracy dyplomowej

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyska minimum 96-100% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyska minimum 86-95% punk-tów możliwych do uzyskania z egzaminu.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyska minimum 76-85% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyska minimum 66-75% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyska minimum 60-65% punk-tów możliwych do uzyskania z egzaminu.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie uzyskał wymaganego minimum 60% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)