Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe sem. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGXCSM-Sdy1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe sem. 3
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S/30+ godziny bezkontaktowe: 30

Przedmioty wprowadzające:

zaawansowane metody opracowania obserwacji, satelitarne techniki pomiarowe, analiza i modelowanie danych geodezyjnych

Programy:

geodezja i kartografia / pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

Autor:

dr inż. Ryszard Sołoducha

Bilans ECTS:

Bilans godzin bezkontaktowych


Semestr II

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 5 godz

Przygotowanie się do zajęć 5 godz

Samodzielne opracowanie referatów 15 godz

Samodzielne opracowanie prezentacji 5 godz

Semestr III

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 5 godz

Przygotowanie się do zajęć 5 godz

Samodzielne opracowanie referatów 15 godz

Samodzielne opracowanie prezentacji 5 godz


Skrócony opis:

Program obejmuje wstępne seminarium przygotowujące studentów do wyboru tematu i podjęcia pracy dyplomowej; rozważenia różnych rodzajów prac dyplomowych zależnie od celu pracy i przedmiotu badań; pracy dyplomowej jako pracy naukowej; tematykę prac dyplomowych, etykę i warsztat badawczy naukowca, rolę i sposób wykorzystania literatury technicznej w rozwiązywaniu problemów technicznych, roli eksperymentu w pracy naukowej; elementy prawa autorskiego; etapy rozwiązywania i wykonywania zadania dyplomowego; układ i zawartość pracy dyplomowej; prezentacje i dyskusje sposobów rozwiązywania zagadnień ujętych w zadaniu dyplomowym, wyników cząstkowych i całości pracy dyplomowej..

Pełny opis:

Seminaria/metody dydaktyczne: Seminaria są realizowane metodą podającą lub konwersatoryjną z wykorzystaniem materiałów poglądowych związanych z ich tematyką.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wstępne seminarium;

2. Informacje oraz zalecenia dotyczące organizacji stanowisk badawczych;

3. Tematyka prac dyplomowych;

4. Tematyka prac dyplomowych.;

5. Tematyka prac dyplomowych;

6. Tematyka prac dyplomowych sieci;

7. Tematyka prac dyplomowych;

8. Etyka i warsztat badawczy naukowca;

9. Etapy rozwiązywania i wykonywania zadania dyplomowego;

10. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień;

11. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień

12. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień;

13. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień;

14. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień.;

15. Technika obrony pracy dyplomowej.;

Literatura:

Literatura: podstawowa:

 A. Kaszyńska. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową. Złote Myśli Sp. z o.o.2010.

 Paweł Wimmer. Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007. eBook ISBN 9788378530022.

 S. i A. Łyszkowicz Surveying Wydawnictwo PW Warszawa 2010

 Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską [online].]. Dostępny w World Wide Web:http://www.kaczmarek.waw.pl/ksiazki/poradnik_dla_studentow.pdf

 R. Zenderowski. Praca magisterska - licencjat - krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2011

uzupełniająca:

 P. Werner: Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Warszawa 2004

 G. Gambarelli, Z. Łucki. JAK przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie /. - Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 2001.

 Elektroniczna Biblioteka [online].– Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/index.php

 R. Kozłowski. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009

 M. Węglińska. JAK pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / - [Wyd. 7]. - Kraków : "Impuls", 2008.

 Andrzej Pułło Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów /. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : "LexisNexis", 2006.

Efekty uczenia się:

W1 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i dokumenty stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu geodezji i kartografii, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia / G2A _W11

U1 - potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste zadanie pomiarowe, system lub proces pomiarów bezpośrednich i teledetekcyjnych, bazę danych przestrzennych typowe dla geodezji i kartografii, używając właściwych metod, technik i narzędzi pomiarowych./ G2A _U19

K1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; zna możliwości dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób/ G2A _K01

K2 - ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiał

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia seminaryjne zaliczane są na podstawie wyników uzyskanych z poszczególnych wystąpień za aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, prezentacji zagadnienia inżynierskiego

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z wystąpień seminaryjnych, wybór tematu pracy dyplomowej.

Warunkiem zaliczenia jest poprawne opracowanie i zaliczenie wszystkich treści ćwiczeń seminaryjnych zamieszczonych w sylabusie (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach prowadzący ćwiczenia ma obowiązek umożliwić studentowi w ramach konsultacji zaliczenie realizowanych treści w formie sprawdzianów (pisemnych lub ustnych), pisemne opracowanie zakresu zagadnień przewidywanych do realizacji w pracy w ujęciu literaturowymi i innych opracowaniach.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: 60% (punktów) z odpowiedzi.

efekty W1, sprawdzane są: kolokwium.

efekty U1 sprawdzane są: na podstawie wyników uzyskanych z poszczególnych wystąpień za aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, prezentacji projektu badawczego i przygotowawczych prac domowych z zakresu tematyki pracy w formie dłuższych wypowiedzi lub opracowań pisemnych w formie sprawozdania.

efekty K1, K2, sprawdzane są: na podstawie wyników uzyskanych z poszczególnych wystąpień za aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% punktów.

Ustalanie ocen:

<60-65 %) – dostateczny

<65–75 %) – dostateczny plus

<75-85%) – dobry

<85-95%) – dobry plus

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)