Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGXCSI-Sd2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe II
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S/16+; Razem 16

Przedmioty wprowadzające:

geodezja podstawowa, rachunek wyrównawczy, geodezyjna technika pomiarowa, informatyka geodezyjno-kartograficzna, przedmioty specjalistyczne

Programy:

VII semestr studiów / geodezja i kartografia / pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

Autor:

dr inż. Ryszard Sołoducha prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 16

2. Samodzielna realizacja projektu / 30

3. Samodzielne opracowanie referatów/ 30

4. Samodzielne opracowanie prezentacji /10

5. Udział w konsultacjach / 60

6. Przygotowanie do zaliczenia / 8

7. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 156 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+5.+7.=78 / 3,5ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2.+4.=40 / 1,0 ECTS


Skrócony opis:

Program obejmuje wstępne seminarium przygotowujące studentów do rozważenia różnych rodzajów prac dyplomowych zależnie od celu pracy i przedmiotu badań; pracy dyplomowej jako pracy naukowej; tematykę prac dyplomowych, etykę i warsztat badawczy naukowca, rolę i sposób wykorzystania literatury technicznej w rozwiązywaniu problemów technicznych, roli eksperymentu w pracy naukowej; elementy prawa autorskiego; etapy rozwiązywania i wykonywania zadania dyplomowego; układ i zawartość pracy dyplomowej; prezentacje i dyskusje sposobów rozwiązywania zagadnień ujętych w zadaniu dyplomowym, wyników cząstkowych i całości pracy dyplomowej..

Pełny opis:

Seminaria/metody dydaktyczne: Seminaria są realizowane metodą podającą lub konwersatoryjną z wykorzystaniem materiałów poglądowych związanych z ich tematyką.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Etapy rozwiązywania i wykonywania zadania dyplomowego;

2. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień;

3. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień

4. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień;

5. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień;

6. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązywania zagadnień.;

7. Technika obrony pracy dyplomowej.;

8. . Technika obrony pracy dyplomowej.

Literatura:

podstawowa:

A. Kaszyńska. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową. Złote Myśli Sp. z o.o.2010.

Paweł Wimmer. Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007. eBook ISBN 9788378530022.

USACE EM 1110 - 2 -109 (US Army Corps of Engineers) Structural Deformation Surveying

Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską [online].]. Dostępny w World Wide Web:http://www.kaczmarek.waw.pl/ksiazki/poradnik_dla_studentow.pdf

R. Zenderowski. Praca magisterska - licencjat - krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2011

uzupełniająca:

P. Werner: Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Warszawa 2004

G. Gambarelli, Z. Łucki. JAK przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie /. - Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 2001.

Elektroniczna Biblioteka [online].– Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/index.php

R. Kozłowski. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009

M. Węglińska. JAK pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / - [Wyd. 7]. - Kraków : "Impuls", 2008.

Andrzej Pułło Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów /. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : "LexisNexis", 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia: Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 - zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i dokumenty stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu geodezji i kartografii, / K1A _W07

W2 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia / K1A_W09

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie pomiarów geodezyjnych i systemów informacji terenowej; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać./ K1A_U06

U2 - przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla kierunku geodezja i kartografia, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu kierunku geodezja i kartografia./ K1A_U03

U3 - potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste zadanie pomiarowe, system lub proces pomiarów bezpośrednich i teledetekcyjnych, bazę danych przestrzennych typowe dla geodezji i kartografii, używając właściwych metod, technik i narzędzi pomiarowych./ K1A_U16

K1- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; zna możliwości dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób/ K1A_K01

K2- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera geodety / K1A_K05

K3 - ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia / K1A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Ćwiczenia seminaryjne zaliczane są na podstawie pozytywnych ocen z wystąpień seminaryjnych,

Warunkiem zaliczenia jest poprawne opracowanie i zaliczenie wszystkich treści ćwiczeń seminaryjnych zamieszczonych w sylabusie (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach prowadzący ćwiczenia ma obowiązek umożliwić studentowi w ramach konsultacji zaliczenie realizowanych treści w formie sprawdzianów (pisemnych lub ustnych), pisemne opracowanie zakresu zagadnień przewidywanych do realizacji w pracy w ujęciu literaturowymi i innych opracowaniach.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: 60% (punktów) z odpowiedzi.

efekty W1, W2 sprawdzane są:. na podstawie wyników uzyskanych z poszczególnych wystąpień

efekty U1, U2, U3, sprawdzane są: na podstawie wyników uzyskanych z poszczególnych wystąpień za aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, prezentacji projektu inżynierskiego i przygotowawczych prac domowych z zakresu tematyki pracy w formie dłuższych wypowiedzi lub opracowań pisemnych w formie sprawozdania.

efekty K2, K1, K3, sprawdzane są: na podstawie udziału w dyskusji, prezentacji projektu inżynierskiego i przygotowawczych prac domowych z zakresu tematyki pracy w formie dłuższych wypowiedzi lub opracowań pisemnych w formie sprawozdania.

Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% punktów.

Ustalanie ocen:

<60-65 %) – dostateczny

<65–75 %) – dostateczny plus

<75-85%) – dobry

<85-95%) – dobry plus

<95-100%> – bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

pominąć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)