Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauki o Ziemi I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGXCSI-PnoZ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o Ziemi I
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, C 14/+, godziny bezkontaktowe 20

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka w zakresie: algebry liniowej, geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego.


Fizyka w zakresie: pola grawitacyjnego Ziemi (prawo powszechnego ciążenia); dynamiki i kinematyki bryły sztywnej (w tym zasady dynamiki Newtona); teorii potencjału.


Geografia fizyczna i gospodarcza w zakresie: rozwoju i struktury środowiska przyrodniczego na Ziemi; budowy geologicznej Ziemi; hydrosfery, atmosfery i pedosfery.


Geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna – wykłady na bieżąco.

Programy:

geodezja i kartografia / wszystkie specjalności

Autor:

prof. Ireneusz Winnicki

Skrócony opis:

Semestr II: Ziemia jako planeta, wiek Ziemi; geometria Ziemi (kształt

i rozmiar); siła ciężkości; kinematyka i dynamika Ziemi; ruchy skorupy ziemskiej; budowa Ziemi; formy powierzchni Ziemi; jednostki fizyczno - geograficzne Europy.

Pełny opis:

Tematy kolejnych zajęć:

Semestr II

WYKŁAD

1. Układ Słoneczny. Ziemia jako planeta, wiek Ziemi.

2. Geometria Ziemi (kształt i rozmiar). Siła ciężkości.

3. Kinematyka i dynamika Ziemi. Ruch orbitalny i obrotowy. Prawa Keplera. Przypływy. Siła Coriolisa.

4. Ruchy skorupy ziemskiej. Ruchy orogeniczne. Trzęsienia Ziemi. Wulkany. Lokalizacja i charakterystyka obszarów wulkanicznych

w Europie.

5. Budowa Ziemi. Litosfera. Gęstość, przyspieszenie, ciśnienie i temperatura wewnątrz Ziemi.

6. Formy powierzchni Ziemi. Formy planetarne (baseny oceaniczne, cokoły kontynentalne). Formy strukturalne i tektoniczne w obrębie kontynentów.

7. Jednostki fizyczno-geograficzne Europy. Krainy geograficzne Europy. Charakterystyka i opis.

8. Położenie geograficzne Polski. Ukształtowanie powierzchni Polski. Krainy geograficzne Polski. Zaliczenie.

Tematy kolejnych zajęć:

Semestr II

ĆWICZENIA

1. Wyznaczanie wartości siły ciężkości na wybranych planetach.

2. Prędkość polowa – drugie prawo Keplera. Obliczanie wartości przyspieszenia Coriolisa.

3. Referaty na temat ruchów skorupy ziemskiej, trzęsień Ziemi oraz obszarów wulkanicznych w Europie (Islandia, Włochy).

4. Referaty na temat zmian gęstości, przyspieszenia, ciśnienia

i temperatury wewnątrz Ziemi.

5. Dyskusja na temat form strukturalnych i tektonicznych w obrębie kontynentów.

6. Charakterystyka i opis krain geograficznych Europy.

Literatura:

Podstawowa:

- Bajkiewicz – Grabowska E., Mikulski Z.: „Hydrologia ogólna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Białousz S., Skłodowski P.: „Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

- Charap J. M.: „Objaśnianie Wszechświata”., Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

- Cox B. & Cohen A.: „Wonders of the Universe”., HarperColins Publishers, London 2011.

- Gates E.: „Teleskop Einsteina. W poszukiwaniu ciemnej materii

i ciemnej energii we Wszechświecie”., Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

- Kożuchowski K., „Meteorologia i klimatologia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P.: „Podstawy gleboznawstwa

z elementami kartografii i ochrony gleb”, PWN, Warszawa 1979.

Uzupełniająca:

- Falkowski T, Złotoszewska-Niedziałek H., „Zarys geologii”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

- Pociask-Karteczka J., „Zlewnia, właściwości i procesy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki przydatną do rozwiązywania zadań z zakresu podstaw nauk o Ziemi (np. prawo powszechnego ciążenia, zasady dynamiki Newtona, prawa Keplera, wahadło Foucaulta, siła Coriolisa) / G1A_W01.

W2 / Ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z kierunkiem geodezja i kartografia, np. geologia, geofizyka, nawigacja, fizyka atmosfery / G1A_W02.

W3 / Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i właściwości fizycznych Ziemi

i innych planet; potrafi omówić siły działające w polu grawitacyjnym Ziemi; rozumie istotę siły Coriolisa / G1A_W03.

W4 / Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii / G1A_W08.

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, roczników hydrologicznych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także

w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / G1A_U01.

U2 / Potrafi przygotować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu gleboznawstwa, hydrologii, aerologii / G1A_U03.

K1 / Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii,

w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / G1A_K02.

K2 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz wykazuje gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / G1A_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. Ocena ta jest wpisywana do USOSa w pozycji wykład. Warunkiem zaliczenia przedmiotu (wykładu) jest zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie wykładu przeprowadzone jest w postaci 1 kolokwium

w każdym semestrze. Jeżeli wykład kończy się w planie zajęć przed zakończeniem ćwiczeń, ocena zostaje zapamiętana i jest uwzględniona w ocenie końcowej przedmiotu.

Efekty kształcenia sprawdzane są podczas kolokwiów i poprzez ocenę poglądów na temat wybranych zdarzeń (np. trzęsienia Ziemi, tsunami) prezentowanych w trakcie dyskusji.

WYKŁADY - efekty:

W1 – W4, K1 – są sprawdzane w czasie kolokwium oraz dyskusji podczas wykładów. Kolokwium zawiera pytania teoretyczne i problemowe sprawdzające wiedzę wyuczoną.

Efekty W1 – W3 – są sprawdzane m. in. na podstawie rozwiązania dwóch prostych zadań odnoszących się do materiału prezentowanego w semestrze (np. wyznaczanie przyspieszenia na wskazanej planecie, określanie prędkości polowej, opis zasad tworzenia map klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych).

Efekt W4 – jest sprawdzany na podstawie umiejętności oceny skutków katastrof ekologicznych oraz wiedzy na temat ich ograniczania na bazie możliwości geodezji i kartografii.

Efekt K1 oceniany jest na podstawie umiejętności interpretacji przypadku katastrofy ekologicznej (np. trzęsienia Ziemi) i jej wpływu na środowisko.

Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% punktów.

Gradacja ocen:

<60-65 %) – dostateczny

<65–75 %) – dostateczny plus

<75-85%) – dobry

<85-95%) – dobry plus

<95-100%> – bardzo dobry.

ĆWICZENIA

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach. Ćwiczenia zaliczane są na ocenę.

Efekty:

W1 – W3, U1, U2, K1, K2 – są sprawdzane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie uzyskanych pozytywnych ocen

z zaleconych do przygotowania prac oraz analiz przypadków pod-czas kierowanych dyskusji.

Efekty W1 – W3 – są sprawdzane m. in. na podstawie sprawozdań

z poprawnie rozwiązanymi problemami (np. wyznaczanie przyspieszenia na wskazanej planecie, określanie prędkości polowej, wyznaczanie wartości przyspieszenia Coriolisa w funkcji szerokości geograficznej, opis zasad tworzenia map klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych).

Efekt W2 sprawdzany jest dodatkowo na podstawie sprawozdania

z zadania: tworzenie map klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych oraz krótkiego streszczenia w języku polskim i angielskim (efekt U2).

Efekty K1 i K2 są sprawdzane na podstawie obserwacji studentów na zajęciach – umiejętność współpracy, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, obrona swoich wniosków.

Efekt K2 sprawdzany jest również podczas wspólnego (podgrupa 4 osobowa) rozwiązywania problemów (ćwiczenia audytoryjne).

Efekt U1 sprawdzany jest podczas ćwiczeń (praca w podgrupach) oraz na podstawie ocenianych projektów.

Efekt U2 sprawdzany jest na podstawie opracowanie, którego streszczenie przygotowane jest w języku angielskim.

Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte, jeśli student poprawnie odpowiedział na pytania sprawdzające zadawane podczas zajęć i poprawnie wykonał wszystkie zadania wraz z prawidłowo wykonanymi sprawozdaniami uzasadniającymi dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągniętymi wnioskami. Wytyczne do wykonania zadań podaje prowadzący zajęcia.

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadań;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumentować wykonanie zadania.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)