Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGXCSI-Fiz2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka II
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady 14/ x

ćwiczenia 16 / +

Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka -wymagania wstępne: znajomość fizyki w zakresie szkoły średniej

Matematyka - wymagania wstępne: znajomość matematyki wdł. sylabusa tego przedmiotu sem I i II.


Programy:

III sem/ Geodezja i Kartografia / wszystkie specjalności

Autor:

prof. dr hab. Jerzy Kędzierski

Bilans ECTS:

Udział w wykładach / 14

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12

Przygotowanie się do tematyki ćwiczeń rachunkowych / 10

Udział w ćwiczeniach rachunkowych / 16

Udział w konsultacjach / 10

Przygotowanie do egzaminu / 12

Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta / 76 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli / 42 / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

1)Pole elektryczne.Ładunek elektryczny.

2)Pole magnetyczne.

3)Prąd elektryczny.

4)Optyka

Pełny opis:

Pole elektryczne.Ładunek elektryczny.

Prawo zachowania ładunku. Prawo Coulomba. Natężenie pola elektrycznego. Linie sił pola elektrycznego. Strumień pola elektrycznego. Prawo Gaussa-Ostrogradskiego. Napięcie i potencjał. Pojemność elektryczna. Kondensatory.

W3 ; C4

Pole magnetyczne.

Pole magnetyczne. Siła Lorentza. Indukcja magnetyczna. Siła elektrodynamiczna. Prawo Biota-Savarta-Laplace'a. Pole magnetyczne prostoliniowego prze-wodnika z prądem. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego. Prawo przepływu prądu (prawo Ampère'a) . Indukcja elektromagnetyczna Faradaya. Reguła Lenza. Równania Maxwella.

W5 ; C6

Prąd elektryczny.

Natężenie prądu elektrycznego. Prawo Ohma. Opór właściwy i przewodnictwo właściwe. Pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa. Elektrolity. Elektroliza. Prawa elektrolizy Faradaya. Stała Faradaya.

W2 ; C2

Optyka

Przedmiot optyki geometrycznej. Podstawowe prawa optyki geometrycznej. Załamanie światła w pryzmacie. Załamanie światła na powierzchni sferycznej. Soczewki i ich wady. Podstawowe przyrządy optyczne. Podstawy optyki kwantowej. Zasada działania i budo-wa lasera. Zastosowanie laserów.

W4 ; C4

Razem: W14 ; C16

Literatura:

podstawowa:

Z. Raszewski, J. Zieliński; T. Kostrzyński. Wybrane zagadnienia z fizyki, Podręcznik Akade-micki, Bel Studio sp.zoo 2002

A.W. Astachow i inni: Kurs fizyki, T.1-3, WNT Warszawa 1998-99

J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów, cz. I i II, WNT, Warszawa 1975-1980 , lub późniejsze.

M. Demianiuk: Wykłady z fizyki dla inżynierów cz. I, II, i III, Wyd. WAT 2001

uzupełniająca:

K. Sierański i inni - Repetytorium z Fizyki – Kurs powtórkowy dla studentów I roku i uczniów szkół średnich. Scripta Wrocław 2003r

K. Sierański i inni - Fizyka – Wzory i prawa z objaśnieniami część I, II, III. Skrypt do zajęć z fi-zyki dla studentów I i II roku WYŻSZYCH UCZELNI. Scripta Wrocław 2005r

K. Sierański i inni - Fizyka – zadania z rozwiązaniami cześć I i II – Skrypt do ćwiczeń z fizyki dla studentów I roku WYŻSZYCH UCZELNI. Scripta Wrocław 2000r

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Podstawy fizyki. T. 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005/2006.

Jearl Walker, Podstawy fizyki. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Cz. Bobrowski, Fizyka, WNT, Warszawa 1997.

Tomasz Kostrzyński, Jolanta Rutkowska, Konrad Zubko, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Skrypt WAT, Warszawa 2007.

Zbigniew Raszewski, Jolanta Rutkowska, Jarosław Rutkowski, Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki, cz. I. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki, cz.II. Skrypt WAT, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

W1 Ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej, kwantowej. Zna prawa rządzące ww. działami fizyki i związki między nimi. K_W01

W2 Zna podstawowe metody rozwiązywania zadań z fizyki. K_W01

W3 Zna metody pomiaru wybranych wielkości fizycznych, oraz podstawy metrologii. K_W02, K_W11

U1 Umie rozpoznać i wyjaśnić proste zjawiska z punktu widzenia fizycznego, znajdować powiązanie pomiędzy różnymi zjawiskami. K_U08

U2 Potrafi rozwiązać proste zadania bazujące na podstawowych prawach fizyki, rachunku wektorowym, różniczkowym i całkowym. K_U08

U3 Umie zbudować prosty układ pomiarowy zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją , oraz przeprowadzić pomiary i je opracować określając niepewności, a także zinterpretować uzyskane wyniki w kontekście posiadanej wiedzy fizycznej. K_U08

U4 Ma umiejętność samokształcenia się. K_U08, K_U05, K_U01,

K1 Potrafi pracować i współdziałać w grupie dla optymalizacji osiągnięcia postawionego celu. K_U03, K_U01.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia rachunkowe, zaliczenie na podstawie ocen z kolokwiów sprawdzających;

Ćwiczenia laboratoryjne, zaliczenie na podstawie ocen z przygotowania merytorycznego do wykonywania wyznaczonych ćwiczeń i ocen sprawozdań końcowych zawierających opracowanie otrzymanych wyników eksperymentalnych;

Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej i ustnej ;

warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu to zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów;

Efekty W2 i U2 sprawdzane są na ćwiczeniach rachunkowych w trakcie rozwiązywania zadań i problemów z fizyki.

Efekty W1, U1 i U4 sprawdzane są w trakcie egzaminu końcowego.

Efekty W3, U3 i K1 sprawdzane są podczas wykonywania pomiarów laboratoryjnych oraz opracowania sprawozdań.

Ocena Końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną (ważoną) z następujących ocen:

- Ocena z egzaminu ustnego i pisemnego.

- Ocena z ćwiczeń rachunkowych.

- Ocena z egzaminu laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)