Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGXCSI-Fiz1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady 28 / x

ćwiczenia 16 / +

laboratoria 16 / +

Razem 60

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka -wymagania wstępne: znajomość fizyki w zakresie szkoły średniej

Matematyka - wymagania wstępne: znajomość matematyki wdł. sylabusa tego przedmiotu sem I i II.


Programy:

II semestr / Geodezja i Kartografia / wszystkie specjalności

Autor:

prof. dr hab. Jerzy Kędzierski

Bilans ECTS:

Udział w wykładach / 28

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

Udział w ćwiczeniach rachunkowych / 16

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń rachunkowych / 12

Udział w zajęciach lab. / 16

Samodzielne opracowanie sprawozdań laboratoryjnych / 20

Udział w konsultacjach / 8

Przygotowanie do egzaminu / 12

Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta / 130 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli / 70 / 2,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym / 36 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

1)Przedmiot i metodologia fizyki.

2)Kinematyka punktu materialnego.

3)Dynamika punktu materialnego.

4)Mechanika ciała sztywnego.

5)Pola siłowe i ich charakterystyka.

6)Ruch drgający i falowy.

Pełny opis:

Wykład wsparty przez zobrazowanie multimedialne i pokazy fizyczne.

Przedmiot i metodologia fizyki.

Przedmiot i podział fizyki. Wielkości fizyczne i ich po-miar. Jednostki miary. Układ SI. Podst. wiadomości o wektorach. Podst. wiadomości z rachunku różniczkowego i całkowego.

4W; 3C; 0L

Kinematyka punktu materialnego.

Ruch bezwzględny i względny. Układ odniesienia. Układ współezędnych. Ruch punktu materiał. Prędkość ruchu. Ruch prostoliniowy jednostajny. Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Ruch krzywoliniowy. Ruch po okręgu.

4W; 3C; 2L

Dynamika punktu materialnego.

Pierwsza i druga zasada dynamiki. Ogólne ujęcie drugiej zasady dynamiki. Trzecia zasada dynamiki. Dynamika ruchu punktu materialnego po okręgu. Siła dośrodkowa. Siła odśrodkowa reakcji. Inercjalne układy odniesienia. Transformacja Galileusza. Praca. Moc. Energia kinetyczna. Dynamika układu punktów materialnych. Środek masy. Zasada zachowania pędu.

5W; 3C; 2L

Mechanika ciała sztywnego.

Bryła sztywna. Rodzaje ruchów bryły sztywnej. Moment siły. Moment bezwładności. Twierdzenie Steinera. Pierwsza i druga zasada dynamiki ruchu obrotowego. Moment pędu. Trzecia zasada dynamiki ruchu obrotowego. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym. Analogia między ruchem postępowym i ruchem obrotowym.

5W; 2C; 4L

Pola siłowe i ich charakterystyka.

Grupy i rodzaje sił. Podstawowe rodzaje odkształceń sprężystych. Energia potencjalna ciała sprężyście odkształconego. Tarcie. Prawo powszechnego ciążenia. Masa grawitacyjna i masa bezwładna. Pole grawitacyjne i jego natężenie. Ciężar ciał. Przyspieszenie ziemskie. Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego. Zasada zachowania energii.

5W; 2C; 4L

Ruch drgający i falowy.

Ruch drgający harmoniczny. Prędkość i przyspieszenie punktu drgającego. Drgania swobodne, tłumione i wymuszone. Dodawanie drgań harmonicznych równoległych o tej samej częstotliwości. Istota ruchu falowego. Funkcja falowa. Rodzaje fal. Równanie różniczkowe ruchu falowego. Interferencja fal. Fale stojące

5W; 3C; 4L

Razem: 28W; 16C; 16L

Literatura:

podstawowa:

Z. Raszewski, J. Zieliński; T. Kostrzyński. Wybrane zagadnienia z fizyki, Podręcznik Akademicki, Bel Studio sp.zoo 2002

A.W. Astachow i inni: Kurs fizyki, T.1-3, WNT Warszawa 1998-99

J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów, cz. I i II, WNT, Warszawa 1975-1980 , lub późniejsze.

M. Demianiuk: Wykłady z fizyki dla inżynierów cz. I, II, i III, Wyd. WAT 2001

uzupełniająca:

K. Sierański i inni - Repetytorium z Fizyki – Kurs powtórkowy dla studentów I roku i uczniów szkół średnich. Scripta Wrocław 2003r

K. Sierański i inni - Fizyka – Wzory i prawa z objaśnieniami część I, II, III. Skrypt do zajęć z fi-zyki dla studentów I i II roku WYŻSZYCH UCZELNI. Scripta Wrocław 2005r

K. Sierański i inni - Fizyka – zadania z rozwiązaniami cześć I i II – Skrypt do ćwiczeń z fizyki dla studentów I roku WYŻSZYCH UCZELNI. Scripta Wrocław 2000r

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Podstawy fizyki. T. 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005/2006.

Jearl Walker, Podstawy fizyki. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Cz. Bobrowski, Fizyka, WNT, Warszawa 1997.

Tomasz Kostrzyński, Jolanta Rutkowska, Konrad Zubko, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Skrypt WAT, Warszawa 2007.

Zbigniew Raszewski, Jolanta Rutkowska, Jarosław Rutkowski, Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki, cz. I. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki, cz.II. Skrypt WAT, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

W1 Ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej, kwantowej. Zna prawa rządzące ww. działami fizyki i związki między nimi. K_W01

W2 Zna podstawowe metody rozwiązywania zadań z fizyki. K_W01

W3 Zna metody pomiaru wybranych wielkości fizycznych, oraz podstawy metrologii. K_W02, K_W11

U1 Umie rozpoznać i wyjaśnić proste zjawiska z punktu widzenia fizycznego, znajdować powiązanie pomiędzy różnymi zjawiskami. K_U08

U2 Potrafi rozwiązać proste zadania bazujące na podstawowych prawach fizyki, rachunku wektorowym, różniczkowym i całkowym. K_U08

U3 Umie zbudować prosty układ pomiarowy zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją , oraz przeprowadzić pomiary i je opracować określając niepewności, a także zinterpretować uzyskane wyniki w kontekście posiadanej wiedzy fizycznej. K_U08

U4 Ma umiejętność samokształcenia się. K_U08, K_U05, K_U01,

K1 Potrafi pracować i współdziałać w grupie dla optymalizacji osiągnięcia postawionego celu. K_U03, K_U01.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia rachunkowe, zaliczenie na podstawie ocen z kolokwiów sprawdzających;

Ćwiczenia laboratoryjne, zaliczenie na podstawie ocen z przygotowania merytorycznego do wykonywania wyznaczonych ćwiczeń i ocen sprawozdań końcowych zawierających opracowanie otrzymanych wyników eksperymentalnych;

Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej i ustnej ;

warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu to zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów;

Efekty W2 i U2 sprawdzane są na ćwiczeniach rachunkowych w trakcie rozwiązywania zadań i problemów z fizyki.

Efekty W1, U1 i U4 sprawdzane są w trakcie egzaminu końcowego.

Efekty W3, U3 i K1 sprawdzane są podczas wykonywania pomiarów laboratoryjnych oraz opracowania sprawozdań.

Ocena Końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną (ważoną) z następujących ocen:

- Ocena z egzaminu ustnego i pisemnego.

- Ocena z ćwiczeń rachunkowych.

- Ocena z egzaminu laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)