Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauk o Ziemi - sem 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGXCNI-PnoZ-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauk o Ziemi - sem 2
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, C 6/bo, godziny bezkontaktowe 9

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka w zakresie: algebry liniowej, geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego.


Fizyka w zakresie: pola grawitacyjnego Ziemi (prawo powszechnego ciążenia); dynamiki i kinematyki bryły sztywnej (w tym zasady dynamiki Newtona); teorii potencjału.


Geografia fizyczna i gospodarcza w zakresie: rozwoju i struktury środowiska przyrodniczego na Ziemi; budowy geologicznej Ziemi; hydrosfery, atmosfery i pedosfery.


Geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna – wykłady na bieżąco.

Programy:

geodezja i kartografia / wszystkie specjalności

Autor:

prof. Ireneusz Winnicki

Skrócony opis:

Semestr II: Ziemia jako planeta, wiek Ziemi; geometria Ziemi (kształt

i rozmiar); siła ciężkości; kinematyka i dynamika Ziemi; ruchy skorupy ziemskiej; budowa Ziemi; formy powierzchni Ziemi; jednostki fizyczno - geograficzne Europy.

Pełny opis:

Tematy kolejnych zajęć:

Semestr II

WYKŁAD

1. Ziemia jako planeta, wiek Ziemi.

2. Geometria Ziemi (kształt i rozmiar). Siła ciężkości.

3. Kinematyka i dynamika Ziemi. Ruch orbitalny i obrotowy. Przypływy. Siła Coriolisa. Ruchy skorupy ziemskiej. Ruchy orogeniczne. Trzęsienia Ziemi. Wulkany.

4. Budowa Ziemi. Litosfera. Gęstość, przyspieszenie, ciśnienie i temperatura wewnątrz Ziemi.

5. Formy powierzchni Ziemi. Formy planetarne (baseny oceaniczne, cokoły kontynentalne). Formy strukturalne i tektoniczne w obrębie kontynentów.

6. Położenie geograficzne Polski. Ukształtowanie powierzchni Polski. Krainy geograficzne.

Tematy kolejnych zajęć:

Semestr II

ĆWICZENIA

1. Kształt i rozmiary Ziemi, siła ciężkości – zadania. Wyznaczanie wartości siły ciężkości na wybranych planetach, obliczanie wartości przyspieszenia Coriolisa.

2. Wykonywanie profili terenu na podstawie wybranych fragmentów mapy, interpretacja linii szkieletowych na mapie.

3. Typowe formy ukształtowania terenu. Interpretacja rzeźby terenu na podstawie mapy.

Literatura:

Podstawowa:

- Bajkiewicz – Grabowska E., Mikulski Z.: „Hydrologia ogólna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Białousz S., Skłodowski P.: „Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

- Charap J. M.: „Objaśnianie Wszechświata”., Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

- Cox B. & Cohen A.: „Wonders of the Universe”., HarperColins Publishers, London 2011.

- Gates E.: „Teleskop Einsteina. W poszukiwaniu ciemnej materii

i ciemnej energii we Wszechświecie”., Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

- Kożuchowski K., „Meteorologia i klimatologia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P.: „Podstawy gleboznawstwa

z elementami kartografii i ochrony gleb”, PWN, Warszawa 1979.

Uzupełniająca:

- Falkowski T, Złotoszewska-Niedziałek H., „Zarys geologii”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

- Pociask-Karteczka J., „Zlewnia, właściwości i procesy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki przydatną do rozwiązywania zadań z zakresu podstaw nauk o Ziemi (np. prawo powszechnego ciążenia, zasady dynamiki Newtona, prawa Keplera, wahadło Foucaulta, siła Coriolisa) / G1A_W01.

W2 / Ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z kierunkiem geodezja i kartografia, np. geologia, geofizyka, nawigacja, fizyka atmosfery / G1A_W02.

W3 / Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i właściwości fizycznych Ziemi

i innych planet; potrafi omówić siły działające w polu grawitacyjnym Ziemi; rozumie istotę siły Coriolisa / G1A_W03.

W4 / Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii / G1A_W08.

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, roczników hydrologicznych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także

w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / G1A_U01.

U2 / Potrafi przygotować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu gleboznawstwa, hydrologii, aerologii / G1A_U03.

K1 / Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii,

w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / G1A_K02.

K2 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz wykazuje gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / G1A_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. Ocena ta jest wpisywana do USOSa w pozycji wykład. Warunkiem zaliczenia przedmiotu (wykładu) jest zaliczenie ćwiczeń (ocena opisowa: zal / nzal).

Zaliczenie wykładu przeprowadzone jest w postaci 1 kolokwium

w każdym semestrze. Jeżeli wykład kończy się w planie zajęć przed zakończeniem ćwiczeń, ocena zostaje zapamiętana i jest uwzględniona w ocenie końcowej przedmiotu.

Efekty kształcenia sprawdzane są podczas kolokwiów i poprzez ocenę poglądów na temat wybranych zdarzeń (np. trzęsienia Ziemi, tsunami) prezentowanych w trakcie dyskusji.

WYKŁADY - efekty:

W1 – W4, K1 – są sprawdzane w czasie kolokwium oraz dyskusji podczas wykładów. Kolokwium zawiera pytania teoretyczne i problemowe sprawdzające wiedzę wyuczoną.

Efekty W1 – W3 – są sprawdzane m. in. na podstawie rozwiązania dwóch prostych zadań odnoszących się do materiału prezentowanego w semestrze (np. wyznaczanie przyspieszenia na wskazanej planecie, określanie prędkości polowej, opis zasad tworzenia map klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych).

Efekt W4 – jest sprawdzany na podstawie umiejętności oceny skutków katastrof ekologicznych oraz wiedzy na temat ich ograniczania na bazie możliwości geodezji i kartografii.

Efekt K1 oceniany jest na podstawie umiejętności interpretacji przypadku katastrofy ekologicznej (np. trzęsienia Ziemi) i jej wpływu na środowisko.

Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% punktów.

Gradacja ocen:

<60-65 %) – dostateczny

<65–75 %) – dostateczny plus

<75-85%) – dobry

<85-95%) – dobry plus

<95-100%> – bardzo dobry.

ĆWICZENIA

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach. Ćwiczenia zaliczane są na ocenę opisową (zal / nzal).

Efekty:

W1 – W3, U1, U2, K1, K2 – są sprawdzane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie uzyskanych pozytywnych ocen

z zaleconych do przygotowania prac oraz analiz przypadków podczas kierowanych dyskusji.

Efekty W1 – W3 – są sprawdzane m. in. na podstawie sprawozdań

z poprawnie rozwiązanymi problemami (np. wyznaczanie przyspieszenia na wskazanej planecie, określanie prędkości polowej, wyznaczanie wartości przyspieszenia Coriolisa w funkcji szerokości geograficznej, opis zasad tworzenia map klasyfikacyjnych i gleboworolniczych).

Efekt W2 sprawdzany jest dodatkowo na podstawie sprawozdania

z zadania: tworzenie map klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych oraz krótkiego streszczenia w języku polskim i angielskim (efekt U2).

Efekty K1 i K2 są sprawdzane na podstawie obserwacji studentów na zajęciach – umiejętność współpracy, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, obrona swoich wniosków.

Efekt K2 sprawdzany jest również podczas wspólnego (podgrupa 4 osobowa) rozwiązywania problemów (ćwiczenia audytoryjne).

Efekt U1 sprawdzany jest podczas ćwiczeń (praca w podgrupach) oraz na podstawie ocenianych projektów.

Efekt U2 sprawdzany jest na podstawie opracowanie, którego streszczenie przygotowane jest w języku angielskim.

Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte, jeśli student poprawnie odpowiedział na pytania sprawdzające zadawane podczas zajęć i poprawnie wykonał wszystkie zadania wraz z prawidłowo wykonanymi sprawozdaniami uzasadniającymi dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągniętymi wnioskami. Wytyczne do wykonania zadań podaje prowadzący zajęcia.

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadań;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumentować wykonanie zadania.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)