Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mezoskalowe prognozy pogody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGMCSM-Mpp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mezoskalowe prognozy pogody
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

L 14/+,Ć 30/+, P 16/#

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy wiedzy o atmosferze,

Meteorologia synoptyczna

Podstawy nauk o Ziemi

Meteorologia operacyjna

Fotogrametria i teledetekcja

Meteorologiczne zabezpieczenie lotnictwa.


Programy:

dyscyplina naukowa studiów prowadzonych w WAT/ geodezja i kartografia

Autor:

mgr inż. Wojciech TRZEŚNIAK

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wyjaśnienia podstawowych pojęć z zakresu mezoskalowych prognoz pogody, metodyki opracowania prognozy sytuacji synoptycznej oraz prognozy wybranych warunków i zjawisk atmosferycznych.

Pełny opis:

Laboratoria:

Laboratoria są realizowane w Pracowni Meteorologii Synoptycznej, z wykorzystaniem komputerowego systemu wspomagania synoptyka „Mikołajek h-m”(system wykorzystywany operacyjnie w wojskowej służbie meteorologicznej).

Student ma możliwość odbioru, z systemu, dowolnego materiału aero-synoptycznego z zasobów archiwalnych lub w czasie rzeczywistym.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia są realizowane w Pracowni Meteorologii Synoptycznej, z wykorzystaniem komputerowego systemu wspomagania synoptyka „Mikołajek h-m”(system wykorzystywany operacyjnie w wojskowej służbie meteorologicznej).

Kompleksowa analiza materiału synoptycznego (opracowanie map przyziemnych, map pól górnych), aerologicznego oraz prognoza sytuacji synoptycznej i prognoza wybranych elementów i zjawisk atmosferycznych.

Ćwiczenia realizowane są w czasie rzeczywistym.

Projekt:

Kompleksowe zabezpieczenie meteorologiczne lotów szkoleniowych w Bazie Lotniczej, dla określonego czasu pełnienia dyżuru, w roli dyżurnego meteorologa lotów, z wykorzystaniem lotniska zapasowego. Opracowanie pełnej dokumentacji lotniczo-klimatycznej, dla określonego zadania, zgodnej z obowiązującymi zasadami w wojskowej służbie meteorologicznej.

Opracowanie lotniczej prognozy pogody.

Literatura:

podstawowa:

J. Jasiński, J. Wiktorowski, Prognozowanie sytuacji

synoptycznej oraz elementów i zjawisk atmosferycznych,

• Szczeciński Cz., Meteorologia dla wszystkich, Wyd Kom. i Łączn

• Meteorologia synoptyczna, DWOPK, Tom I, II, 1990

• B.J. Retallack, Podstawy meteorologii, IMGW, 1991

• Dynamika frontów atmosferycznych i cyklonów, OPK, 1990

• S. Zwieriew, Meteorologia synoptyczna, 1997

• P. Szewczak, Meteorologia dla pilota samolotowego, Poznań 2010

uzupełniająca:

• E. Strauch, Meteorologia a środowisko, PWN, 1975

• T. Kopcewicz, Fizyka atmosfery, PWN, 1956

Kaczorowska, Pogoda i klimat, WSIP 1977

Efekty uczenia się:

W1 Posiada wiedzę z zakresu ewolucji procesów fizycznych w atmosferze w różnych skalach przestrzennych i czasowych: globalnych, synoptycznych i mezoskalowych - W_22F_6

U1 Posiada umiejętności kompleksowej analizy materiału synoptycznego i aerologicznego do opracowania produktów meteorologicznych niezbędnych do zabezpieczenia działań Sił Zbrojnych - U_22F_2

Metody i kryteria oceniania:

Projekt:

Efekty kształcenia W1, U1, sprawdzane są poprzez ocenę poglądów prezentowanych w trakcie dyskusji na zajęciach projektowych.

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu kompleksowej analizy synoptycznej z elementami mezoskalowej prognozy sytuacji synoptycznej, warunków i zjawisk oraz przygotowanie prezentacji projektu.

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie projektu i prezentacji;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie rozszerzonego problemu projektowego wraz z uzasadnieniem wyboru metod i narzędzi.

Laboratorium:

Efekty U1, sprawdzane są podczas realizacji ćwiczeń ,laboratoriów oraz na podstawie opracowanych z ich realizacji sprawozdań.

Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student poprawnie wykonał zadanie laboratoryjne i ćwiczenia, a w sprawozdaniu zawarł właściwe wnioski, a wyniki oparł na odpowiednich metodach.

Kryteria oceniania:

• 3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadań laboratoryjnych

• 3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonanych zadań laboratoryjnych;

• 4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązania;

• 4.5 – jw. oraz student potrafi podać możliwe rozwiązania alternatywne i krytycznie odnieść się do uzyskanych wyników;

• 5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumentować wykonanie zadania laboratoryjne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)