Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowania fotogrametryczne z BSP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGFCSI-OfBSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowania fotogrametryczne z BSP
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, L 16/+, razem: 30 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Fotogrametria i teledetekcja - znajomość podstawowych problemów

i zagadnień z fotogrametrii i teledetekcji cyfrowej


Programy:

geodezja i kartografia / fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej

Autor:

dr inż. Damian Wierzbicki

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.


1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w laboratoriach / 16

3. Udział w ćwiczeniach / ---

4. Udział w seminariach / ---

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 4

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 6

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ---

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /---

9. Realizacja projektu / ---

10. Udział w konsultacjach / 4

11. Przygotowanie do egzaminu / 2

12. Przygotowanie do zaliczenia / ---

13. Udział w egzaminie / 2


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 48 godz./ 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+4+9+10+13): 32 godz./ 1 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / ---

Zajęcia o charakterze praktycznym 22 godz./ 1 ECTS

Skrócony opis:

Program obejmuje wybrane teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z przetwarzaniem obrazów cyfrowych pozyskanych z niskiego pułapu za pomocą kamer niemetrycznych zamontowanych na pokładach bezzałogowych statków latających. Dobór i zakres treści kształcenia ukierunkowany jest na umiejętność przetwarzania pod kątem fotogrametrycznym pozyskanych obrazów oraz posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do wykonywania profesjonalnych opracowań fotogrametrycznych.

Pełny opis:

Wykłady są realizowane metodą audiowizualną oraz konwersatoryjną z wykorzystaniem materiałów poglądowych związanych z ich tematyką.

1. Przegląd bezzałogowych statków latających. Charakterystyka sensorów obrazujących montowanych na pokładzie bezzałogowych statków latających. Zastosowania BSL w innych dziedzinach / 2 h

2. Przepisy prawa lotniczego – operator (UAVO). Zasady wykonywania lotów VLOS i BVLOS, odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego, uzyskiwanie informacji o położeniu

i aktywności stref przestrzeni powietrznej, zdobywanie informacji

o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej przez innych użytkowników / 2h

3. Charakterystyka obrazów pozyskanych z niskiego pułapu. Plan lotu: tradycyjny oraz z wykorzystaniem GPS lub dGPS. Planowanie trasy lotu w zależności od obiektu, pomiaru oraz możliwości BSL. Czynniki wpływające na zniekształcenie obrazu. Ocena jakości wykonanego bloku zdjęć / 2 h

4. Przegląd oprogramowania do opracowania danych z niskiego pułapu. Podstawy aerotriangulacji cyfrowej, charakterystyka osnowy fotogrametrycznej dla nalotów niskopułapowych / 2 h

5. Metody cyfrowej korelacji obrazów. Chmura punktów z obrazów cyfrowych. Numeryczny Model Terenu oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu /2 h

6. Ortorektyfikacja i mozaikowanie obrazów. Zastosowanie produktów fotogrametrycznych wygenerowanych z danych z niskiego pułapu / 4 h

Zajęcia laboratoryjne prowadzone w formie zajęć praktycznych w sali komputerowej przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania fotogrametrycznego. Studenci z pomocą prowadzącego wykonują wybrane opracowanie fotogrametryczne na dostarczonych danych.

Tematy kolejnych zajęć laboratoryjnych

1. Metodyka planowania nalotu z niskiego pułapu / 2 h

2. Charakterystyka i ocena jakości obrazów pozyskanych z niskiego pułapu/ /2 h

3. Integracja obrazów pozyskanych z niskiego pułapu z danymi telemetrycznymi z systemu GNSS/INS zainstalowanego na pokładzie bezzałogowego statku latającego / 2 h

4. Automatyczna Aerotriangulacja Cyfrowa obrazów pozyskanych

z niskiego pułapu / 4 h

5. Generowanie chmury punktów, NMPT oraz NMT na podstawie bloku obrazów pozyskanych z niskiego pułapu / 2 h

6. Ortorektyfikacja i mozaikowanie / 4 h

Literatura:

Podstawowa:

1. Kędzierski M., Fryśkowska A., Wierzbicki D. Opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu, WAT, ISBN 978-83-7938-047-3, Warszawa, 2014.

2. Henri Eisenbeiß UAV Photogrammetry, , Zurich, 2009

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

4. Załącznik nr 6 (modele latające) oraz 6a (bezzałogowe statki powietrzne używane do celów innych niż rekreacja i sport) do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Uzupełniająca:

1. Blockley, Richard, and Wei Shyy. Unmanned Aircraft Systems. Eds. Ella Atkins, Anibal Ollero, and Antonios Tsourdos. John Wiley & Sons, 2016.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które częściowo określa zasady wykonywania lotów (nowelizacja przepisów - 7 września 2016 r.);

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: z 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji, które określa zasady licencjonowania osób wykonujących loty bezzałogowe ;

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

WIEDZA

W1 / Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych nawigacyjnych systemów satelitarnych, technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz systemów informacji geograficznej / K1A_W05

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie fotogrametrii i teledetekcji; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K1A_U11

U2 / Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi pomiarowych służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla kierunku geodezja i kartografia oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia pomiarowe/ K1A_U15

K1 / Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii / K1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Laboratoria zaliczane są na podstawie: kolokwium i wykonanego zadania laboratoryjnego

Egzamin jest prowadzone w formie pisemnej.

Egzamin prowadzony jest w postaci pytań teoretycznych i problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną oraz poznane metody przetwarzania fotogrametrycznych danych obrazowych. Pytania obejmują zakres tematyki kolejnych wykładów oraz mają charakter otwarty. Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% maksymalnej liczby punktów. Gradacja ocen:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał 95-100 % punktów,

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał 85-94% punktów,

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał 75-84% punktów,

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał 65-74% punktów,

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał 60-64% punktów,

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który zdobył mniej niż 17 punktów, mimo zaliczenia wszystkich efektów kształcenia.

Ocenę średnią oblicza się tylko w przypadku, gdy student zaliczył wszystkie efekty kształcenia na ocenę pozytywną, tzn. uzyskał 1 punkt dla każdego efektu kształcenia. W przypadku niezaliczenia wszystkich efektów kształcenia, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

LABORATORIUM

Efekty U1, U2 - sprawdzane są równolegle podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia jest samodzielne wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań i przygotowanie sprawozdań z wykonanych prac oraz zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte, jeśli student pozytywnie odpowiedział na pytania sprawdzające zadawane podczas zajęć i poprawnie wykonał wszystkie zadania wraz z prawidłowo wykonanymi sprawozdaniami uzasadniającymi dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągniętymi wnioskami. Wytyczne do wykonania zadań podaje prowadzący zajęcia.

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadań;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumentować wykonanie zadania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)