Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGBXWSJ-Opob
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0732) Budownictwo i budownictwo lądowe Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+, C 20/+, S 8/+, razem: 40 godz., 3 pkt. ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Budownictwo ogólne – rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budynków,

Konstrukcje betonowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje drewniane i murowe – zasady projektowania elementów konstrukcyjnych


Programy:

semestr V / budownictwo

Autor:

dr hab. inż. Piotr Smarzewski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godzinach

1. Udział w wykładach / 12 h

2. Udział w ćwiczeniach / 20 h

3. Udział w seminariach / 8 h

4. Przygotowanie do zaliczenia wykładów / 10 h

5. Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń / 20 h

6. Przygotowanie do zaliczenia seminariów / 10 h

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 h / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3 = 40 h / 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 40 h / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wyjaśnienie podstawowych zadań i założeń bezpieczeństwa pożarowego z charakterystyką fizyki pożaru i jego modelowania, jako wyjątkowego oddziaływania na budynki. Przedstawiane są zasady kształtowania budynku, zmniejszające ryzyko związane z oddziaływaniem pożaru na ludzi i mienie. W związku z powyższym i w nawiązaniu do zasad obowiązujących norm PN-EN omawiane są sposoby osiągania wymaganych efektów w zakresie odporności termicznej elementów konstrukcyjnych i osłonowych budynku. Szczególne miejsce przeznacza się na przedstawienie podstawowych metod wymiarowania tych elementów.

Pełny opis:

Wykłady / wykłady informacyjne z prezentacją multimedialną

1. Wstępne wiadomości, podstawowe zadania, definicje i założenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków. Charakterystyka fizyki pożaru / 1h

2. Oddziaływania termiczne w analizie temperatury. Modele pożaru. Gęstość obciążenia ogniowego. Oddziaływania mechaniczne w analizie konstrukcji / 2h

3. Funkcje budynku i elementów budynku podczas pożaru / 1h

4. Efekty oddziaływań termicznych pożaru na materiały konstrukcyjne / 2h

5. Odporność ogniowa konstrukcji stalowych / 2h

6. Odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych. Projektowanie elementów konstrukcyjnych metodą tabelaryczną, izotermy 500 oraz strefową / 2h

7. Odporność ogniowa konstrukcji murowych i drewnianych / 1h

8. Ściany oddzieleń przeciwpożarowych / 1h

Ćwiczenia / zadania praktyczne

1. Określanie wymagań dla budynków i ich elementów w zakresie

bezpieczeństwa pożarowego na podstawie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych / 2h

2. Określanie gęstości obciążenia ogniowego / 4h

3. Wymiarowanie wybranych elementów żelbetowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 4h

4. Wymiarowanie wybranych elementów stalowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 4h

5. Wymiarowanie wybranych elementów drewnianych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 4h

6. Wymiarowanie wybranych elementów murowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 2h

Seminaria / prezentacje multimedialne problemów inżynierskich i dyskusja

1. Prezentowanie przez studentów wybranych problemów inżynierskich związanych z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie i dyskusja dotycząca przedstawianych informacji / 8h

Literatura:

Podstawowa

M. Kosiorek, Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, tom 2, rozdział 9, Bezpieczeństwo pożarowe budynków, Arkady, 2007.

M. Maślak, Budownictwo ogólne, tom 5, rozdział 10, Odporność ogniowa. Nośność konstrukcji w warunkach pożaru, Arkady, 2010.

K. Chudyba, Projektowanie konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych według Eurokodów, Politechnika Krakowska, 2008.

R. Kowalski, Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych, PWN, 2019.

M. Gwóźdź, M. Suchodoła, Bezpieczeństwo pożarowe budowlanych konstrukcji metalowych, Politechnika Krakowska, 2016.

G. Woźniak, P. Roszkowski, Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe wg Eurokodu 5, ITB, 2014.

P. Turkowski, P. Roszkowski, P. Sulik, Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6, ITB, 2016.

A. Kiestrzyn, Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych - podstawy. Poradnik projektanta, Invest-Plus, 2010.

Uzupełniająca

G. Woźniak, P. Turkowski, Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2, ITB, 2013.

P. Turkowski, P. Sulik, Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3, ITB, 2015.

PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 1-2: Oddziaływania ogólne Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

PN-EN-1991-1-2, maj 2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

PN-EN-1993-1-2, kwiecień 2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

PN-EN-1995-1-2, maj 2008. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

PN-EN-1996-1-2, sierpień 2005. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / Ma wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. / K_W20.

U1 / Potrafi określić zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego i zaprojektować wybrane elementy i obiekty budowlane odporne na oddziaływanie wysokich temperatur / K_U21.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia zadania domowego i aktywności.

Seminaria zaliczane są na podstawie: prezentacji multimedialnej problemu inżynierskiego i dyskusji.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń i seminariów.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest podczas zaliczenia wykładu na podstawie indywidualnie określonego opracowania pisemnego – referatu zespołowego na tematy programowe i poza programowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie. Przy ustalaniu tematu referatu uwzględniane są indywidualne zainteresowania studentów zgodne z tematyką przedmiotu. Ocena efektu ustalana jest w trakcie zaliczania przedmiotu i wynika bezpośrednio z kryteriów oceniania efektu W1.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest podczas zaliczenia ćwiczeń.

Ocena efektu ustalana jest na podstawie oceny zadania domowego i jego obrony podczas zaliczenia ćwiczeń. Ocena zadania wynika bezpośrednio z kryteriów oceniania efektu U1.

Osiągnięcie efektu W1 - sprawdzane jest podczas zaliczenia seminariów. Ocena efektu ustalana jest na podstawie oceny prezentacji multimedialnej wybranego problemu inżynierskiego związanego z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie i dyskusji dotyczącej przedstawianych informacji. Ocena prezentacji wynika bezpośrednio z kryteriów oceniania efektu W1.

KRYTERIA OCENIANIA EFEKTÓW UCZENIA

Efekt W1 / seminarium, wykład

Ocena efektu W1 ustalana jest na podstawie oceny odpowiedzi na 3 pytania z zakresu efektu W1 oraz ram tematycznych wykonanej prezentacji / referatu. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0-3 punkty. Kryteria oceniania efektu W1 są podane poniżej.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który osiągnął 9 punktów.

Ocenę dobrą plus uzyskuje student, który osiągnął 8 punktów.

Ocenę dobrą uzyskuje student, który osiągnął 7 punktów.

Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który osiągnął 6 punktów.

Ocenę dostateczną uzyskuje student, który osiągnął 5 punktów.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który osiągnął mniej niż 5 punktów.

Efekt U1 / ćwiczenia

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który w każdym z etapów weryfikacji efektów wykonał poprawnie, co najmniej 90% zadania.

Ocenę dobrą plus uzyskuje student, który w każdym z etapów weryfikacji efektów wykonał poprawnie, co najmniej 80% zadania, lecz mniej niż 90%.

Ocenę dobrą uzyskuje student, który w każdym z etapów weryfikacji efektów wykonał poprawnie, co najmniej 70% zadania, lecz mniej niż 80%.

Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który w każdym z etapów weryfikacji efektów wykonał poprawnie, co najmniej 60% zadania, lecz mniej niż 70%.

Ocenę dostateczną uzyskuje student, który w każdym z etapów weryfikacji efektów wykonał poprawnie, co najmniej 50% zadania, lecz mniej niż 60%.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który w każdym z etapów weryfikacji efektów wykonał poprawnie mniej niż 50% zadania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)