Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja infrastruktury budowlanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGBXWSJ-Eib
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja infrastruktury budowlanej
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/E, C 20/Zo, Proj. 10/P razem: 60 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości / wymagania wstępne

Budownictwo ogólne / wymagania wstępne

Technologia robót budowlanych / wymagania wstępne

Organizacja produkcji budowlanej / wymagania wstępne

Kierowanie procesem inwestycyjnym / wymagania wstępne


Autor:

Leopold Kruszka

Bilans ECTS:

5 pkt

Skrócony opis:

Program obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu utrzymania i użytkowania infrastruktury budowlanej, w tym ich łącznego zużycia, stanowiące podmiot eksploatacji obiektów budowlanych. Dobór i zakres treści kształcenia oparty jest na założeniach obowiązkowych ustawowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na potrzeby planowania ich napraw bieżących i głównych z uwzględnieniem efektywności tych napraw.

Pełny opis:

Wykłady

1. Ogólna charakterystyka eksploatacji. Identyfikacja stanu eksploatacyjnego obiektu budowlanego / 2 godz.

2. Cykl eksploatacyjny obiektu budowlanego / 2 godz.

3. Wymagania i warunki techniczne eksploatacji obiektów budowlanych / 2 godz.

4. Ocena stopnia spełnienia wymagań eksploatacyjnych obiektów budowlanych / 2 godz.

5. Obowiązkowe kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych / 4 godz.

6. Zużycie techniczne, funkcjonalne, środowiskowe oraz łączne obiektów budowlanych / 6 godz.

7. Metody ustalania stopnia zużycia elementów i obiektów budowanych / 2 godz.

8. Efektywność remontów obiektów budowanych / 2 godz.

9. Diagnostyka i monitoring stanu technicznego obiektów budowlanych / 8 godz.

Ćwiczenia

1. Identyfikowanie stanu eksploatacyjnego wybranych obiektów budowlanych / 2 godz.

2. Ustalanie cykli eksploatacyjnych wybranych obiektów budowlanych / 2 godz.

3. Omówienie wymagań i warunków technicznych eksploatacji obiektów budowlanych: ich utrzymanie i użytkowanie / 2 godz.

4. Ocena stopnia spełnienia wymagań eksploatacyjnych - utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych / 2 godz.

5. Omówienie zakresów obowiązkowych kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych / 2 godz.

6. Obliczanie zużycia technicznego, funkcjonalnego, środowiskowego oraz łącznego obiektów budowlanych / 4 godz.

7. Ustalania stopnia zużycia elementów i obiektów budowanych / 4 godz.

8. Wyznaczenie efektywności remontów obiektów budowanych / 2 godz.

Projekt przejściowy

1. Omówienie zakresów obowiązkowych kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych / 2 godz.

2. Obliczanie zużycia technicznego, funkcjonalnego, środowiskowego oraz łącznego obiektów budowlanych / 4 godz.

3. Ustalania stopnia zużycia elementów i obiektów budowanych / 2 godz.

4. Wyznaczenie efektywności remontów obiektów budowanych / 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Adamiec T., Mirski J. Z., Utrzymanie zasobów budowlanych. WSiP, War-szawa 1999.

Maj T., Eksploatacja obiektów budowlanych, WSiP, Warszawa, 2011.

Olearczuk E., Eksploatacja nieruchomości budynkowych. COIB, Warsza-wa 2005;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836;

Lenkiewicz W., Naprawy i modernizacje obiektów budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998;

Połoński M. (red.), Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowla-nych SGGW, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

Bryx M., Sierszuła Z., Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w budownic-twie w świetle ustaleń międzynarodowych. Biul. Informacyjny UMiRM 2002, nr 11(90).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych / K_W13

W2 / Ma wiedzę na temat metod analizy i oceny cyklu życia, stanu tech-nicznego i trwałości obiektów budowlanych / K_W15

U1 / Potrafi korzystać z rozporządzeń i wytycznych eksploatacji obiektów budowlanych i ich elementów / K_U012

K1 / Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie działal-ności inżynierskiej w budownictwie związanej z eksploatacją obiektów bu-dowlanych / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Projekt przejściowy: zaliczenia na ocenę.

Egzamin przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i projektu przejściowego.

Osiągnięcie efektu W1 - sprawdzane jest na egzaminie w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania problemowe. Pytania dotyczą przedmiotowego zakresu wiedzy prezentowanej podczas wykładów. Zaliczenie całego efektu odbywa się poprzez zaliczenie, na właściwym poziomie, każdego „efektu cząstkowego” z trzech problemów ujętych w poszczególnych pytaniach. Warunkiem zaliczenia każdego efektu cząstkowego na jedną z ocen jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na te pytania.

Osiągnięcie efektu W2 - sprawdzane jest na egzaminie w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania problemowe (łącznie z efektem W1 – pięć pytań). Struktura pytań oraz warunki zaliczenia – jak w efekcie W1.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest w ramach pracy zaliczeniowej (domowej) opracowanej w formie protokołu z obowiązkowej ustawowej kontroli stanu technicznego wybranego obiektu budowlanego oraz w trakcie zajęć projektowych, poprzez ocenę poprawności opracowania zarówno planu utrzymania wybranego obiektu budowlanego na podstawie dokonanej okresowej kontroli stanu technicznego tego obiektu jak i budowlanego projektu naprawy głównej i bieżącej po jednym wskazanym elemencie analizowanego obiektu. Warunkiem osiągnięcia założonego efektu jest wykonanie tej kontroli stanu technicznego w sposób potwierdzający znajomość przedmiotowego zakresu wiedzy na właściwym poziomie oraz akceptacja projektu przejściowego - potwierdzenie poprawności treści i układu opracowania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zna podstawowe zasady technicznego utrzymania obiektów budowlanych i przeprowadzania napraw obiektów budowlanych na postawie wyników kontroli stanu technicznego tych obiektów oraz ma wiedzę z zakresu oceny stopnia spełnienia wymagań eksploatacyjnych obiektów budowlanych.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiąga efekt uczenia na poziomie pośrednim pomiędzy ocenami dobrą a bardzo dobrą.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który zna podstawowe zasady technicznego utrzymania obiektów budowlanych ma wiedzę z zakresu oceny stopnia spełnienia wymagań eksploatacyjnych obiektów budowlanych.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiąga efekt uczenia na poziomie pośrednim pomiędzy ocenami dostateczną a dobrą.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który podstawowe zasady technicznego utrzymania obiektów budowlanych

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie zna podstawowych zasad technicznego utrzymania obiektów budowlanych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)