Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria materiałów budowlanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGBCCSM-Imb
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria materiałów budowlanych
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

semestr I

w20+ / ćw20

semestr II

w20x / ćw20 / projekt 14Przedmioty wprowadzające:

Fizyka,

Chemia,

Mechanika techniczna

Materiały budowlane,

Wytrzymałość materiałów

Programy:

semestr I i II / kierunek - BUDOWNICTWO / specjalność - inżynieria materiałów budowlanych

Autor:

dr hab. inż. Stanisław Jóźwiak - I semestr,

dr hab. inż. Cezary Senderowski - II semestr

Bilans ECTS:

semestr I - 2 ECTS

semestr II - 4 ECTS

Skrócony opis:

Semestr I

Zapoznanie z metodami badań materiałów stosowanych w budownictwie oraz sposobami ich niszczenia. Podział i klasyfikacja materiałów-budowa właściwości zastosowania.

Semestr II

Techniki wytwarzania i przetwarzania materiałów. Techniki łączenia termicznego. Ekspertyza przyczyn zniszczenia materiałów

Pełny opis:

SEMESTR I

Klasyfikacja i zasady doboru materiałów stosowanych w budownictwie - w2

Metody badań właściwości wytrzymałościowych budowlanych tworzyw konstrukcyjnych w2Mechanizmy odkształcania i niszczenia materiałów - w2

Stopy żelaza z węglem. Rola węgla w stopach z żelazem. Stale i żeliwa niestopowe– podział, obróbka cieplna, właściwości - w4

Stale stopowe. Podział i zastosowanie stali stopowych. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna konstrukcyjnych stali stopowych. Stale odporne na korozje. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe - w2

Stopy metali nieżelaznych stosowane w konstrukcjach i instalacjach budowlanych - w2

Wiadomości podstawowe o ceramice. Rodzaje wiązań. Właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów ceramicznych. Ceramika tradycyjna. Surowce wyjściowe ceramiki tradycyjnej. Charakterystyka ceramiki tradycyjnej - w2

Ceramika inżynierska i cermetale. Metody otrzymywania właściwości i zastosowanie ceramiki inżynierskiej - w2

Szkła. Istota stanu bezpostaciowego. Pierwiastki szkłotwórcze. Charakterystyka i zastosowanie szkieł ceramicznych - w2

Badania statycznych właściwości mechanicznych metalicznych materiałów stosowanych w budownictwie – ćw. 4

Badania zmęczeniowe i udarowe metalicznych tworzyw budowlanych - ćw.4

Badania właściwości mechanicznych szkieł i materiałów ceramicznych – ćw.4

Wpływ temperatury na zmiany struktury i właściwości stali – ćw.4

Dobór materiałów dla budownictwa wspomagany komputerowo – ćw.4

SEMESTR II

Charakterystyka technik wytwarzania i przetwarzania materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie – w1

Metalurgia stali, żeliwa i metali nieżelaznych - w2

Metody odlewnia stopów żelaznych i metali nieżelaznych - w2

Technologia obróbki plastycznej na zimno i na gorąco materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie – w3

Metody termicznego spajania materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie - w3

Inżynieria powierzchni materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie - w3

Obróbka ubytkowa. Wiadomości wstępne. Ogólna charakterystyka i podstawowe pojęcia w obróbce skrawaniem, ściernej i erozyjnej. Skrawalność materiałów - w2

Sposoby obróbki skrawaniem. Toczenie. Struganiei dłutowanie. Frezowanie. Przecinanie -w2

Obróbka ścierna. Materiały ścierne i polerskie. Narzędzia ścierne spojone i nasypowe. Szlifowanie ściernicowe i taśmowe. Obróbka luźnymi ziarnami ściernymi - w2

Dobór techniki wytwarzania w projektowaniu inżynierskim – ćw.4

Procesy obróbki plastycznej – ćw.4

Spawanie gazowe, łukowe i plazmowe. Metody lutowania i zgrzewania – ćw.4

Termiczne metody nakładania powłok – ćw.4

Sposoby obróbki skrawaniem - ćw.4

Ekspertyza inżynierska aspektów materiałowo – technologicznych dla wybranych przypadków zużycia / zniszczenia elementu konstrukcji / instalacji budowlanej – projekt 14

Literatura:

H.Ziencik, Materiałoznawstwo, t.1, Wprowadzenie do nauki o materiałach;

Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, Materiałoznawstwo. t.2. Metaloznawstwo;

Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa;

B. Ciszewski, W. Przetakiewicz, Nowoczesne materiały stosowane w technice;

K.Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach;

M.W. Grabski, J.A.Kozubowski, Inżynieria materiałowa;

L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo;

M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie. t. 1 i 2;

D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne;

K. Dobrosz, A. Matysiak, Tworzywa sztuczne - Materiałoznawstwo i przetwórstwo

T. Broniewski, A. Iwasiewicz, J. Kapko, W. Płaczek, Metody badań i oceny tworzyw sztucznych;

K. Przybyłowicz: Metody badania tworzyw metalicznych; wyd. PŚw 2011.

Z. Mirski; Technologia i badanie materiałów inżynierskich. Laboratorium; wyd. PWr 2010.

Z. Kowalewski; Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów; Oficyna wyd. PW 2000.

Pod red. J. Lewińskiego; Podstawy mechaniki. Statyka i wytrzymałość materiałów; wyd. PW 2006.

J. W.Wyrzykowski, J. Sieniawski, E. Pleszakow; Odkształcanie i pękanie metali.

Efekty uczenia się:

W1 - Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę

ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu budownictwa:

(1) rozwiązywanie zadań teorii sprężystości i plastyczności, (2) metody rozwiązywania zadań dynamiki budowli, (3) zastosowanie metod komputerowych, (3) projektowanie konstrukcji betonowych, (4) projektowanie konstrukcji metalowych, (5) metody zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi - K_W03

W2 - Zna podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i

materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inży-

nierskich z zakresu kierunku budownictwo - K_W07

U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub

innym języku obcym uznawanym za język komunikacji między-

narodowej w zakresie kierunku budownictwo; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wy-

ciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - K_U01

U2 - Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w budownictwie - K_U05

U3 - Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych

zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charaktery-

stycznych dla kierunku budownictwo - K_U14

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:

Semestr I: zaliczenie.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z ćwiczeń oraz ze sprawdzianu pisemnego.

Semestr II: egzamin

Warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu: pozytywna ocena z ćwiczeń, sprawdzianu pisemnego orza zaliczenie projektu

efekty W1, U1, U2 sprawdzane są: na podstawie wiedzy teoretycznej oraz wykonanych ćwiczeń.

efekty W2, U3 sprawdzane są: na podstawie współpracy w grupie w celu sprawnego przygotowania i opracowania sprawozdań z ćwiczeń oraz projektu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)