Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instalacje budowlane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGBBCSI-Ib
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instalacje budowlane
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 40/+ ; C 20/+

Przedmioty wprowadzające:

Budownictwo ogólne / wymagania wstępne: znajomość układów funkcjonalnych budynków i materiały stosowane do ich realizacji

Hydraulika i hydrologia / wymagania wstępne: rodzaje kanałów otwartych i sieci wodociągowych, ruch wody w gruncie.


Programy:

Budownictwo (początek 2014/15)

Autor:

dr inż. Marian Sobiech

Bilans ECTS:

Udział w zajęciach wykładowych: 40 godz.

Udział w zajęciach ćwiczeniowych: 20 godz.

Przygotowanie się do sporządzania planów instalacji 40 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego: 20 godz.

Razem: 120 godzin - 4 ECTS.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę związaną z instalacjami budowlanymi, które stanowią wyposażenie sanitarne i mechaniczne każdego budynku. Stanowią one o trwałości budynku, ponieważ zapewniają ogrzewanie, wentylację, jest doprowadzona woda, odprowadzane są ścieki, występuje przeciwpożarowe zabezpieczenie budynków, woda do gaszenia pożaru, powietrze do ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Przedstawia się wiadomości

z zakresu instalacji występujących w budynkach, które musi posiadać inżynier budowlany odpowiadający za sprawne funkcjonowanie, remonty i modernizację budynków w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto przekazywana jest wiedza związana z bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynków i roli instalacji hydrantowej, tryskaczowej oraz wentylacji oddymiającej i napowietrzającej w realizacji ochrony przeciwpożarowej stref i dróg ewakuacyjnych budynków.

Pełny opis:

Wykład / wykład informacyjny z prezentacją multimedialną oraz wykład problemowy.

1. Instalacje wodociągowe - 4h.

2. Instalacje wodne p.poż. – 2h.

3. Instalacje kanalizacyjne – 4h.

4. Sieci wodociągowe – 4h.

5. Sieci kanalizacyjne – 4h.

6. Instalacje c.o. – 4h.

7. Instalacje wentylacji i klimatyzacji 4h.

8. Instalacje gazowe - 4h.

9. Instalacje elektryczne – 4h.

10. Oczyszczalnie ścieków – 4h.

11. Stacje uzdatniania wody – 2h.

Ćwiczenia / ćwiczenia rachunkowe są realizowane metodą problemowo-dyskusyjną. Analizowane są zagadnienia, będące przedmiotem poszczególnych ćwiczeń audytoryjnych. Wyniki analiz nanoszone są na podkład budowlany budynku każdego studenta.

1. Sporządzenie bilansu wody budynków mieszkalnych, hotelowych, biurowych wraz z opisem parametrów jej jakości. Dobór średnic przewodów i armatury czerpalnej, regulacyjnej i zabezpieczającej przed nadmiernym ciśnieniem – 6h.

2. Bilans ścieków sanitarnych i deszczowych budynków mieszkalnych, hotelowych, biurowych i hal przemysłowych. Dobór średnic przewodów kanalizacyjnych i przyborów sanitarnych – 4h.

3. Podstawy sporządzania bilansu ciepła budynku. Dobór grzejników, nagrzewnic i ustalenie tras przewodów instalacji do ogrzewania budynku – 4h.

4. Podstawy sporządzania bilansu powietrza wentylacyjnego budynku, kwestia udziału powietrza świeżego. Ustalenie podstawowych procesów uzdatniania powietrza, jak ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie – 2h.

5. Seminarium zaliczeniowe – tematyka ćwiczeń do wykładów nr 1, 3, 6 i 7 – 4h.

Literatura:

Podstawowa:

J. Chudzicki, S.Sosnowski, Instalacje wodociągowe. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2005r.

J. Chudzicki, S.Sosnowski, Instalacje kanalizacyjne. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2004r.

Praca zbiorowa – tłum. z języka niemieckiego: S. Broszkiewicz, M. Dobrzyński, K. Gasz, Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów, wyd. ISBN,

E. Osuch-Pajdzińska, M. Roman Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna Wydawnicza PW 2008.

A. Szpindor Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady 1998.

Recknagek, Springer, Schramek. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, OMNI SCALA Wrocław 2008.

L. Laskowski Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza PW 2005.

W.M. Lewandowski – praca zbiorowa. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii. Gdańsk 1996.

Heinrich. Z. i inni. Wiejskie oczyszczalnie ścieków. Arkady 1984.

Praca zbiorowa. Oczyszczanie ścieków miejskich. Arkady 1972.

Uzupełniająca:

Szpindor Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady 1998.

Praca zbiorowa, Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2000 r.

Praca zbiorowa, Vademecum budowlane, Arkady, Warszawa 2001 r.

Rozp. Min. Infr. Z dnia 2 kwietnia 2002r z późn. zmianami. (Dz. U. Nr 75.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiorników betonowych oczyszczalni ścieków.

Efekty uczenia się:

W1 - Ma podstawową wiedzę w zakresie zagadnień prawnych

i technicznych dotyczących urządzeń i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w budownictwie. K_W02

W2 - Ma podstawową wiedzę z zakresu i rozwoju instalacji budowlanych i o przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego tych instalacji na środowisko. K_W05

U1 - Potrafi wykorzystać algorytmy projektowania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie instalacji budowlanych. K_U09

U2 - Potrafi dokonać wstępnej analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji instalacji budowlanych. K_U12

K1- Ma świadomość wagi i zrozumienia skutków działalności inżynierskiej w budownictwie, w tym wpływu instalacji budowlanych na użytkowanie budynku oraz na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K02

K2 - Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku zawodowym związanym z budownictwem wraz z wyposażeniem budynków w instalacje budowlane oraz jest świadomy wagi zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych. K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja efektów uczenia

Efekty uczenia są realizowane na rodzajach zajęć, określonych w poniższej matrycy.

Wykład Ćwiczenia

W1 X

W2 X

U1 X

U2 X

K1 X

K2 X

Sposoby weryfikacji efektów uczenia

W1 – wykład

Weryfikacja efektu odbywa się w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania problemowe. Pytania dotyczą przedmiotowego zakresu wiedzy w odniesieniu do tematyki prawnej i technicznej współczesnych instalacji budowlanych. Zagadnienia prawne odnoszą się do bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania budynków, a techniczne określają wymagane parametry techniczne instalacji, aby spełnić wymagania prawne. Do przygotowania się studenci dostają 10 pytań, a trzy wymagane na zaliczenie przedmiotu obejmują problematykę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, ogrzewania i wentylacji budynków. Na oceną dostateczna trzeba zaliczyć każde pytanie w formie opisowej każdego zagadnienia. Na ocenę dobrą trzeba dodatkowo zilustrować dwie instalacje schematami technologicznymi. Ocena bardzo dobra gdy trzy tematy będą opisane i zilustrowane schematami technologicznym z opisem powiazań funkcjonalnych. Zaliczenie całego efektu odbywa się poprzez zaliczenie, na właściwym poziomie, każdego „efektu cząstkowego” dotyczącego trzech wymienionych działów. Warunkiem zaliczenia każdego efektu cząstkowego na jedną z ocen jest udzielenie prawidłowych, pisemnych odpowiedzi na pytania.

W2 – wykład

Weryfikacja efektu odbywa się w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania problemowe. Pytania dotyczą przedmiotowego zakresu wiedzy w odniesieniu do rozwoju współczesnych instalacji budowlanych w dziedzinie wodociągowo-kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji i ich wpływu na środowisko. Struktura pytań oraz warunki zaliczenia – jak w efekcie W1.

U1 – ćwiczenia

Weryfikacja odbywa się poprzez rozwiązanie zadań, polegających na zaplanowaniu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, ogrzewania i wentylacji w wybranym budynku przez każdego studenta. Warunkiem zaliczenia efektu jest wykazanie się umiejętnością wykonywania, na właściwym poziomie, elementarnych obliczeń zapotrzebowania na wodę, ilości ścieków, zapotrzebowania na moc cieplną budynku, powietrza wentylacyjnego i dobór przekroju instalacji oparty na wskaźnikach. Ponadto, wyniki tych obliczeń muszą być naniesione w formie graficznej, w technice ACAD, na podkład budowlany danego budynku. Analizy są zawarte w formie opisu i zestawień tabelarycznych obliczeń.

U2 – ćwiczenia

Weryfikacja odbywa się poprzez analizę wskaźnikowych kosztów realizacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, ogrzewania i wentylacji w wybranym budynku przez każdego studenta wraz z oszacowaniem czasu realizacji w powiazaniu z wybraną technologią realizacji wymienionych instalacji w budynku. Warunkiem zaliczenia efektu jest wykazanie się umiejętnością dokonywania analiz wskaźnikowych i wybieranie rozwiązań optymalnych dla danego budynku. Analizy są zawarte w formie opisu i zestawień tabelarycznych.

K1 – wykład

Założony efekt jest weryfikowany w trakcie pisemnego sprawdzianu, co odnosi się tematycznie do efektów W1 i W2. Warunkiem osiągnięcia efektu jest opisanie uwarunkowań przyjętych rozwiązań instalacyjnych w budynku na bezpieczeństwo jego użytkowania i oddziaływanie na środowisko.

K2 – wykład

Założony efekt jest weryfikowany w trakcie pisemnego sprawdzianu, co odnosi się tematycznie do efektów W1 i W2. Warunkiem osiągnięcia efektu jest opisanie zagadnień koordynacji rozwiązań instalacyjnych z elementami konstrukcji budowlanej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy przyszłej realizacji robót budowlanych i instalacyjnych.

Kryteria oceniania efektów uczenia

W1 - wykład

Ocena 2: Formalnie brak poprawnego opisania zakresu sprawdzianu pisemnego.

Ocena 3: Zna jak opisać trzy tematy w zakresie podstawowym, a dotyczące problematyki wodociągowo-kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji.

Ocena 4: Zna jak opisać trzy tematy w zakresie podstawowym, a dotyczące problematyki wodociągowo-kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji, w tym dodatkowo dwa tematy zilustrowane schematami instalacji.

Ocena 5: Zna jak opisać trzy tematy w zakresie podstawowym, a dotyczące problematyki wodociągowo-kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji, trzy tematy zilustrowane schematami instalacji w tym dodatkowo wie, jakie kryteria techniczne i ekonomiczne muszą spełniać wymienione instalacje.

W2 - wykład

Oceny, jak przy ocenie efektu W1, lecz wymagane opisanie problematyki rozwoju instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, ogrzewania i wentylacji i ich wpływ na środowisko.

U1 - ćwiczenia

Ocena 2: Formalnie brak poprawnego opracowania z ćwiczeń.

Ocena 3: Potrafi opracować w ACAD rzuty instalacji w budynku oraz krótki opis techniczny.

Ocena 4: Potrafi opracować w ACAD plan sytuacyjny, rzuty instalacji w budynku oraz opis techniczny i dodatkowo plan zagospodarowania terenu. Potrafi objaśnić przyjęte rozwiązania instalacji.

Ocena 5: Potrafi opracować w ACAD plan sytuacyjny, plan zagospodarowania terenu, rzuty instalacji w budynku, opis techniczny z informacją o Planie BIOZ oraz dodatkowo schematy, jako rozwinięcia instalacji. Potrafi uzasadnić poprawność zaprojektowanych instalacji.

U2 – ćwiczenia

Ocena 2: Formalnie brak poprawnego opracowania z ćwiczeń.

Ocena 3: Potrafi opracować wskaźnikową analizę kosztów i czasu realizacji jednej instalacji zaplanowanej w ACAD na rzutach instalacji w budynku i zamieścić wyniki analizy w opisie.

Ocena 4: Potrafi opracować wskaźnikową analizę kosztów i czasu realizacji dwóch instalacji zaplanowanych w ACAD na rzutach instalacji w budynku i zamieścić wyniki analizy w opisie.

Ocena 5: Potrafi opracować wskaźnikową analizę kosztów i czasu realizacji trzech instalacji zaplanowanych w ACAD na rzutach instalacji w budynku i zamieścić wyniki analizy w opisie.

K1: wykład

Ocena 2: Student nie wykazuje się świadomością, że o bezpieczeństwie użytkowania budynku decydują instalacje budowlane , w które jest on wyposażony.

Ocena 3: Student ma świadomość, że o bezpieczeństwie użytkowania budynku decydują instalacje budowlane , w które jest on wyposażony i jest w stanie ponosić odpowiedzialność za podstawowe obliczenia ilości wody do celów pożarowych.

Ocena 4: Jak na ocenę 3 oraz zna rozwiązania techniczne instalacji hydrantów wewnątrz budynku, które wspierają bezpieczeństwo ewakuacji ludzi z budynku w czasie pożaru.

Ocena 5: Jak na ocenę 4 lecz dodatkowo zna podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania budynku poprzez zastosowanie instalacji wentylacji, w tym wentylacji oddymiającej i napowietrzającej drogi ewakuacyjne w budynku.

K2: wykład

Ocena 2: Student nie wykazuje się świadomością, że o bezpieczeństwie robót budowlanych decyduje ich koordynacja z robotami instalacyjnymi.

Ocena 3: Student ma świadomość, że o bezpieczeństwie robót na budowie decyduje wielobranżowa koordynacja tych prac. Zna podstawowe zasady kolejności prowadzenia robót budowlanych i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

Ocena 4: Jak na ocenę 3 oraz zna warunki koordynacji robót ogrzewania i instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.

Ocena 5: Jak na ocenę 4 lecz dodatkowo zna warunki koordynacji robót budowlanych z instalacjami wentylacji bytowej i ochrony przeciwpożarowej. Potrafi opisać wpływ dobrej koordynacji na przepisy bhp.

Uwaga: oceny „połówkowe” (3,5 i 4,5) stosuje się w przypadkach osiągnięcia efektu uczenia na poziomie pośrednim pomiędzy ocenami 3 a 4 oraz między 4 a 5.

Kryteria zaliczania rodzajów zajęć

Przedmiot zaliczany jest na podstawie przedstawienia dokumentacji z ćwiczeń i stosownie do kompletności jej zakresu opisanego w efektach U1 i U2 wystawiana jest ocena z tego modułu. Ocena

z zaliczenia przedmiotu jest oceną wystawianą zgodnie z zakresem opisanym w efektach W1, W2 i K1, K2.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)