Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instalacje budowlane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGBBCNM-IB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instalacje budowlane
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, C 14/+

Przedmioty wprowadzające:

Budownictwo ogólne / wymagania wstępne znajomość podstaw projektowania architektonicznego

Programy:

Budownictwo (nabór 2014/2015)

Autor:

mgr inż. Andrzej Zieliński

Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest ogólne zapoznanie studentów z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w budynku wraz z podstawami ich projektowania, a także przedstawienie trendów rozwojowych instalacji.

Pełny opis:

Wykład / wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

1. Sieci zewnętrzne i instalacje kanalizacyjne 2 h

2. Problemy w wykonawstwie sieci zewnętrznych i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 2 h

3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2 h

4. Trendy rozwoju wentylacji i klimatyzacji 2 h

5. Odnawialne źródła energii 3 h

6. Instalacje gazowe 1 h

7. Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie przed porażeniem 2 h

8. Budynek inteligentny. 2 h

Ćwiczenia / ćwiczenia rachunkowe są realizowane metodą problemowo-dyskusyjną.

1. Zasady projektowania hydraulicznego sieci zewnętrznych 3 h

2. Zasady projektowania hydraulicznego instalacji wodociągowych wewnętrznych 3 h

3. Zasady obliczania instalacji centralnego ogrzewania 3 h

4. Energooszczędne systemy ogrzewania budynków 3 h

5. Systemy automatycznego sterowania awaryjnego zasilania 2 h

Literatura:

podstawowa:

 Kryger K. Sieci ciepłownicze. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006

 Hermgren P., Wannfors H. ABC domu, Arkady 2007

 Żuchowiecki W. Wodociągi i kanalizacje, t. 1 i 2 Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja, Verlag Dashofer, Warszawa 2002

 Mikulik J. Budynek inteligentny, Wyd. P. Śląskiej, 2005

 Pełech A. Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2011

uzupełniająca:

 Oszczak W. Jak taniej ogrzać dom, WKiŁ 2007

 Pluta Z. Słoneczne instalacje energetyczne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007

 Markiewicz H. Instalacje energetyczne, WNT 1996

Efekty uczenia się:

W1 - ma podstawową wiedzę w zakresie zagadnień prawnych i wymiarowania i projektowania elementów urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych w budownictwie / K _W02

W2 - zna zasady doboru pojedynczych urządzeń i hybrydowych systemów instalacji wentylacji i centralnego ogrzewania / K _W04

W3 - ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko / K _W05

U1 - potrafi wykonać ocenę możliwości zastosowania projektu instalacji w określonych warunkach zapotrzebowania / K _U12

U2 - potrafi dokonać wstępnej analizy sposobu funkcjonowania i zaproponować ulepszenia urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, produkcji energii cieplnej, automatyki i sterowania w budynkach inteligentnych / K _U13

K1 - ma świadomość ważności i zrozumienie skutków oddziaływania instalacji budowlanych na środowisko / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja efektów uczenia

Efekty uczenia są realizowane na rodzajach zajęć, określonych w poniższej matrycy.

Wykład Ćwiczenia

W1 X X

W2 X X

W3 X X

U1 X

U2 X

K1 X X

Sposoby weryfikacji efektów uczenia

W1 – wykład i ćwiczenia

Weryfikacja efektu odbywa się na zaliczeniu w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 5 krótkich pytań dotyczących zagadnień prawnych urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych w budownictwie . Na ocenę 3 wymagana jest poprawna odpowiedź na 3 pytania, na ocenę 4 poprawna odpowiedź na 4 pytania, na ocenę 5 poprawna odpowiedź na 5 pytań

W2 – wykład i ćwiczenia

Weryfikacja efektu odbywa się na zaliczeniu w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 5 krótkich pytań dotyczących zasad doboru pojedynczych urządzeń i hybrydowych systemów instalacji wentylacji i centralnego ogrzewania projektowania instalacji budowlanych. Na ocenę 3 wymagana jest poprawna odpowiedź na 3 pytania, na ocenę 4 poprawna odpowiedź na 4 pytania, na ocenę 5 poprawna odpowiedź na 5 pytań.

W3 – wykład i ćwiczenia

Weryfikacja efektu odbywa się na zaliczeniu w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 5 krótkich pytań dotyczących trendów rozwojowych urządzeń sanitarnych i przeciwdziałania negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko (oczyszczanie ścieków, instalacje odpylające). Na ocenę 3 wymagana jest poprawna odpowiedź na 3 pytania, na ocenę 4 poprawna odpowiedź na 4 pytania, na ocenę 5 odpowiedź na 5 pytań.

U1 – ćwiczenia

Weryfikacja założonego efektu odbywa się podczas pisemnego sprawdzianu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 5 krótkich pytań dotyczących projektowania hydraulicznego. Na ocenę 3 wymagana jest poprawna odpowiedź na 3 pytania, na ocenę 4 poprawna odpowiedź na 4 pytania, na ocenę 5 odpowiedź na 5 pytań.

U2 – ćwiczenia

Weryfikacja założonego efektu odbywa się podczas pisemnego sprawdzianu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 5 krótkich pytań dotyczących projektowania hydraulicznego. Na ocenę 3 wymagana jest poprawna odpowiedź na 3 pytania, na ocenę 4 poprawna odpowiedź na 4 pytania, na ocenę 5 odpowiedź na 5 pytań.

K1 – wykład i ćwiczenia

Weryfikacja założonego efektu odbywa się poprzez obecność i zaangażowanie studentów na ćwiczeniach. Nie przewiduje się wystawiania ocen kwalifikujących. Zachowanie studentów na wykładzie i ćwiczeniach wskazujące na zrozumienie skutków oddziaływania instalacji budowlanych na środowisko będzie podstawą do zaliczenia tego efektu.

Kryteria oceniania efektów uczenia

W1 – wykład i ćwiczenia

Ocena 2: Student nie ma podstawowej wiedzy w zakresie zagadnień prawnych dotyczących urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych w budownictwie

Ocena 3: Student ma w stopniu dostatecznym podstawową wiedzę w zakresie zagadnień prawnych dotyczących urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych

Ocena 4: Jak na ocenę 3 oraz ma pełną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych dotyczących urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Ocena 5: Jak na ocenę 4 oraz ma pełną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń i odnawialnych źródeł energii

W2 – wykład i ćwiczenia

Ocena 2: Student nie zna zasad doboru pojedynczych urządzeń i hybrydowych systemów instalacji wentylacji i centralnego ogrzewania

Ocena 3: Student zna zasady doboru pojedynczych urządzeń i hybrydowych systemów instalacji wentylacji i centralnego ogrzewania w podstawowym stopniu

Ocena 4: Jak na ocenę 3 oraz zna trendy rozwojowe wentylacji i klimatyzacji

Ocena 5: Jak na ocenę 4 oraz zna sposoby odzysku ciepła z instalacji wentylacyjnej

W3 - wykład

Ocena 2: Student nie ma podstawowej wiedzy o przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko

Ocena 3: Student ma podstawową wiedzę o przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko

Ocena 4: Student ma ugruntowaną wiedzę o przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko

Ocena 5: Jak na ocenę 4 oraz potrafi wskazać metody przeciwdziałania zagrożeniom

U1 - ćwiczenia

Ocena 2: Student nie potrafi wykonać oceny możliwości zastosowania projektu instalacji w określonych warunkach

Ocena 3: Student potrafi ocenić możliwość wykonania i zaproponować rozwiązanie projektowe w zakresie instalacji budowlanych.

Ocena 4: Jak na ocenę 3 oraz potrafi wykonać prosty projekt instalacji kanalizacyjnej

Ocena 5: Jak na ocenę 4 oraz potrafi wykonać prosty projekt instalacji wodociągowej.

U2 - ćwiczenia

Ocena 2: Student nie potrafi dokonać wstępnej analizy sposobu funkcjonowania i urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, produkcji energii cieplnej

Ocena 3: Student potrafi dokonać wstępnej analizy sposobu funkcjonowania urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, produkcji energii cieplnej.

Ocena 4: Jak na ocenę 3 oraz potrafi zaproponować ulepszenia w zakresie funkcjonowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Ocena 5: Jak na ocenę 4 oraz potrafi zastosować instalacje cieplne skojarzone z odnawialnymi źródłami energii.

K1 – wykład i ćwiczenia

Ocena nzal: Student nie ma świadomość ważności i nie rozumie skutków oddziaływania instalacji budowlanych na środowisko.

Ocena zal: Student ma świadomość ważności i rozumie skutki oddziaływania instalacji budowlanych na środowisko

Kryteria zaliczania rodzaju zajęć

Ocena z wykładów jest oceną uśrednioną z oceniania efektów uczenia W1, W2 i W3.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie oceny z oceniania efektów uczenia U1, U2 i K1.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)