Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELXXCXD-ZPRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Ogółem godzin: 30+ (W/10/+, L/16/+, Sem./4).

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających.

Programy:

Elektronika, Telekomunikacja.

Autor:

dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI

Skrócony opis:

Przedmiot jest skierowany do szerokiego grona studentów ze względu na praktyczne zastosowanie wiedzy w wielu dziedzinach nauki. Zasadnicze treści zostaną przedstawione w skondensowany sposób adekwatnie do percepcji słuchaczy.

Tematyka zajęć zawiera: metodyki zarządzania projektami (tj. Prince2, PMI), specyfikację procesów zarządzania strategicznego projektem, uzasadnienie biznesowe i analizę ryzyka. Student nabędzie praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Projektu i wykonywania dokumentów projektowych.

W efekcie końcowym doktorant potrafi zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w zakresie prowadzenia projektów naukowych, badawczych i wdrożeniowych w obszarze elektroniki i telekomunikacji oraz pozyskiwać informacje z literatury i łączyć uzyskane wyniki celem ich interpretacji lub precyzowania spostrzeżenia do postaci syntetycznych wniosków.

Doktorant potrafi efektywnie i kreatywnie wykonywać powierzone mu funkcje w zespole dla obowiązujących reżimów czasowych.

Pełny opis:

Przedmiot jest skierowany do szerokiego grona studentów ze względu na praktyczne zastosowanie wiedzy w wielu dziedzinach nauki. Zasadnicze treści zostaną przedstawione na wykładach w skondensowany i nowoczesny sposób adekwatnie do percepcji słuchaczy. W następnej kolejności zagadnienia teoretyczne będą przećwiczone na laboratoriach i seminarium.

Tematyka zajęć zawiera:

A. Wykłady tj.:

1) Standardy (metodyki) zarządzania projektami.

Charakterystyka i analiza porównawcza zasadniczych standardów zarządzania projektami tj.: BS 6079, ISO 10006, ICB, P2M, PRINCE2®, XPRINCE, itp.

2) Zarządzanie strategiczne projektem.

Inicjowanie projektu. Sterowanie etapami. Dostarczanie produktów. Obowiązki osób funkcyjnych. Tolerancja.

3) Specyfikacja procesów.

Procesy Zarządzania Strategicznego i Operacyjnego. Relacje pomiędzy procesami, działaniami i czynnościami.

4) Uzasadnienie biznesowe.

Pryncypia. Zasadność biznesowa. Zużywanie potencjału. Koncentrację na produkcie/wyrobie.

5) Analiza ryzyka.

Identyfikacja zagrożeń. Oszacowanie subiektywne i obiektywne.

B. Laboratoria:

6) Koncepcja zarządzania projektem wg Prince2TM lub PMI / XPRINCE. Wykonanie zasadniczych produktów projektu tj.: Scenariusz, Cel biznesowy, Opis Produktu końcowego projektu, Struktura podziału produktów, Harmonogram.

7) Dokumenty Projektu.

Wykonanie zasadniczych produktów projektu tj.: Planu Przeglądu Korzyści, Uzasadnienia biznesowego, Raportu Końcowego Etapu, Rejestru Ryzyka i Jakości.

8) Role i obowiązki.

Opis funkcji Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu, Kierownika Zespołu, Biura i Wsparcia Projektu.

C. Seminarium:

9) Dostosowywanie metodyk do warunków projektu.

Student nabędzie wiedzę teoretyczną z obszaru współcześnie stosowanych metodyk zarządzania projektami. Doktorant potrafi efektywnie i kreatywnie wykonywać powierzone mu funkcje w zespole (tj. Kierownik Projektu, Kierownik Zadania, Kierownik Biura Projektowego, itp.) dla obowiązujących reżimów czasowych. Umożliwi to słuchaczom pozyskanie praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia kierowniczych funkcji i wykonywania licznych dokumentów projektowych.

W efekcie końcowym doktorant potrafi zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w zakresie prowadzenia projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych w obszarze elektroniki i telekomunikacji oraz pozyskiwać informacje z literatury i łączyć uzyskane wyniki celem ich interpretacji lub precyzowania spostrzeżenia do postaci syntetycznych wniosków.

Literatura:

Podstawowa:

1) Kaszlajda A., Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, 2010.

2) Filański M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, 2009.

3) Phillips J., Zarządzanie projektami IT. Wydanie III, Helion, 2011.

4) Office of Government Commerce, PRINCE2® - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, 2010.

5) Marek P., Zarządzanie projektami, PWN, 2011.

6) Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012.

7) Stephen B., Zarządzanie Projektami, PWE, 2010.

8) Newton R., Poradnik menedżera projektu. Praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne, Edgard, 2011.

9) Kisielnicki J., Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer polska, 2011.

Uzupełniająca:

1) John N. M., Zarządzanie projektami. Zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowych technologiach, Wolters Kluwer polska, 2011.

2) Harper-Smith P., Zarządzanie Projektami Prosta Droga Do Sukcesu, MT Biznes, 2012.

Efekty uczenia się:

ZPRO_W1. Doktorant posiada wiedzę z zakresu standardów (metodyk) zarządzania projektami naukowymi i wdrożeniowymi. / DE_W01, DT_W01.

ZPRO_W2. Doktorant posiada wiedzę z zakresu specyfikacji procesów targetowych i uzasadnienia biznesowego. / DE_W03, DT_W03.

ZPRO_U1. Doktorant potrafi zastosować nabytą wiedzę w zakresie prowadzenia projektów naukowych, badawczych i wdrożeniowych w obszarze elektroniki i telekomunikacji oraz pozyskiwać informacje z literatury i łączyć uzyskane wyniki celem ich interpretacji lub precyzowania spostrzeżenia do postaci syntetycznych wniosków. / DE_U01, DE_U02; DT_U01, DT_U02.

ZPRO_U2. Doktorant potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania naukowego, badawczego lub wdrożeniowego oraz systematyczne je omówić. / DE_U03; DT_U03.

ZPRO_U3. Doktorant potrafi wykorzystać narzędzia wsparcia zarządzania projektami. / DE_U04; DE_U06; DT_U04; DT_U06.

ZPRO_K1. Doktorant potrafi efektywnie i kreatywnie wykonywać powierzone mu funkcje w zespole dla obowiązujących reżimów czasowych. / DE_K03, DE_K04, DE_K05; DT_K03, DT_K04, DT_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Poszczególne efekty podlegają rygorom:

1) Efekty ZPRO_W1 i ZPRO_W2 sprawdzane są na kolokwium.

2) Efekty ZPRO_U2, ZPRO_U3 sprawdzane są w na zajęciach laboratoryjnych.

3)Efekty ZPRO_U1 i ZPRO_K1 sprawdzane są na seminarium.

Przedmiot jest zaliczany na podstawie kolokwium przeprowadzanego w formie pisemno-ustnej, obejmującego całość programu przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również zaliczenie laboratorium i seminarium.

Uogólniona ocena końcowa, będąca wynikiem pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, zawiera zaliczenie na ocenę materiału przedstawionego na wykładach (waga 0,3), ocenę realizacji indywidualnych zadań postawionych na laboratoriach (waga 0,5) i seminarium (waga 0,2). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdego elementy podlegającego ocenie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)