Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci radia inteligentnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELXXCXD-SRI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci radia inteligentnego
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, S 10/,

Przedmioty wprowadzające:

Metody optymalizacji, systemy adaptacyjne: zasady rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, metody optymalizacji stosowane w systemach telekomunikacyjnych, algorytmy i układy adaptacji

Systemy bezprzewodowe nowych generacji: architektury systemów bezprzewodowych, zasady wymiany informacji w sieciach 3G i 4G, metody adaptacyjne stosowane w sieci LTE


Programy:

Dyscypliny naukowe studiów: Elektronika, Telekomunikacja

Autor:

prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI

Skrócony opis:

Koncepcja radia inteligentnego (kognitywnego - CR), architektury CR, zarządzanie widmem w sieciach CR, sieci doraźne CR, standardy i programy badawcze CR

Pełny opis:

1. Koncepcja sieci radia inteligentnego W 1

2. Architektury CR W 2, S 1

3. Semantyczny kontekst CR W 2, S 1

4. Problemy nauczania w systemie CR W 2, S 1

5. Dynamiczne zarządzanie widmem W 4, S 1

6. Problemy odbioru w CR W 2, S 1

7. Sieci ad-hoc CR, kolaboracyjne MIMO W 4, S 1

8. Standardy dla sieci CR W 2, S 1

9. Problemy bezpieczeństwa w CR W 1, S 1

10. Aktualne programy badawcze w obszarze CR S 2

Razem W 20 S 10

Literatura:

podstawowa:

Huseyin Arslan (ed.): Cognitive Radio, Software Defined Radio, and Adaptive Wireless Systems, Springer, 2007

Fette B. (ed.): Cognitive Radio Technology, Elsevier, 2010

Belerman L., Mangold S.: Cognitive Radio and Dynamic Spectrum Access, John Wiley & Sons, 2009

Hossein Ekram, Nyiato D., Han Zhu: Dynamic Spectrum Accsee and Management in Cognitive Radio Networks, Cmbridge University Press, 2009

uzupełniająca:

Mahmoud Qusay H. (ed.): Cognitive Network, John Wiley & Sons, 2007

Wybrane artykuły z czasopism naukowych

Efekty uczenia się:

SRI_W1 Doktorant ma zaawansowaną wiedzę z matematyki niezbędną do opisu, analizy i syntezy złożonych systemów i układów elektronicznych i telekomunikacyjnych, oraz algorytmów optymalizacyjnych oraz technik decyzyjnych stosowanych w systemach radia inteligentnego. DE_W01, DE_W07; DT_W01, DT_W07;

SRI_U1 Doktorant posiada umiejętności związane z pozyskiwaniem, integracją i zastosowaniem wiedzy na temat technik radia inteligentnego pozyskanej z literatury. DE_U02, DT_U02

SRI_U2 Doktorant potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz narzędzia do realizacji projektów obszarze elektroniki i telekomunikacji. DE_U04; DT_U04;

SRI_K1 Doktorant potrafi pracować w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania DE_K03, DE_K04; DT_K03, DT_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z seminarium.

Efekty SRI_W1 i SRI_U1 sprawdzane są na zaliczeniu.

Efekty SRI_U1, SRI_U2 i SRI_K1 sprawdzane są w na ćwiczeniach i seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)