Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELXXCXD-PPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 2+, S/8

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Dyscyplina naukowa studiów: Elektronika, Telekomunikacja

Autor:

dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie doktorantów ze specyfiką kształcenia w uczelni technicznej, a w szczególności przygotowanie praktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektroniki WAT. Prezentowane zagadnienia dają podstawy do formowania metodyki pracy nauczyciela akademickiego.

Pełny opis:

Wykład realizowany jest metodą podająco-konwersatoryjną z wykorzystaniem odpowiednich materiałów poglądowych. Tematyka wykładu obejmuje programy kształcenia i sylabusy przedmiotów przewidywanych do prowadzenia przez doktorantów;

Seminaria realizowane są metodą referatowo-dyskusyjną oraz problemową. Wymienione metody służą analizie zagadnień rozpatrywanych na poszczególnych seminariach:

1. Metodyka prowadzenia ćwiczeń rachunkowych (propozycje zadań).

2. Metodyka prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych (wzorcowe sprawozdanie).

3. Kolokwium sprawdzające.

4. Kontrola i ocena postępów kształcenia.

Literatura:

Literatura dedykowana dla przedmiotów przewidywanych do prowadzenia przez doktorantów.

Efekty uczenia się:

PPD_W1 / Zna metodologię prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz egzekwowania wiedzy z przedmiotów podstawowych i specjalistycznych / EiT_W10

PPD_W2 / Zna proces planowania pracy pedagogicznej / EiT_W10

PPD_U1 / Potrafi analizować i oceniać przebieg procesu kształcenia / EiT_U11

PPD_U2 / Potrafi wyznaczyć i ocenić efekty kształcenia / EiT_U11

PPD_K1/ Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania / EiT_K04

PPD_K2/ Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy / EiT_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Wszystkie efekty kształcenia sprawdzane są na seminariach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)